สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

เอกสารแสดงความชำนาญการ

 

 |  เอกสารแสดงความชำนาญการ   |  สาขาชำนาญการที่ออกอนุมัติบัตรและวุฒิบัตร   |   รายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติบัตรสาขาต่างๆ  | 

 


 

เอกสารแสดงความชำนาญการ

อนุมัติบัตร

ความหมาย

          อนุมัติบัตร คือ หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ในสาขาใดสาขาหนึ่ง ออกให้กับผู้ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์หรือเป็นผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรจากต่างประเทศที่ผ่านการกลั่นกรองหรือผ่านการสอบโดยวิทยาลัย ใช้คำย่อแสดงวุฒิท้ายชื่อและนามสกุลว่า
          อว.สพ. สาขา.............  (พยาธิวิทยา  เวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์ ศัลยศาสตร์ อายุรศาสตร์ หรือ สัตวแพทย์สาธารณสุข) ภาษาอังกฤษใช้  Diplomate, Thai Board of …………Veterinary Pathology, Theriogenology, Veterinary Surgery, Veterinary Medicine หรือ Veterinary Public Health หรือใช้  DTBVP, DTBT, DTBVS, DTBVM หรือ DTBVPH ตามลำดับ

 

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบขออนุมัติบัตร

         ผู้ที่จะสมัครสอบขออนุมัติบัตรในสาขาใด ต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งตามข้อบังคับของสัตวแพทยสภา และต้องเป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาหรือฝึกอบรม หรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสาขาที่ขออนุมัติบัตรตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

         (๑) ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ในสาขาที่ขออนุมัติบัตรหรือเทียบเท่าจากสถาบันในต่างประเทศที่สัตวแพทยสภารับรอง

         (๒) ได้รับปริญญาเอกจากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการและสัตวแพทยสภารับรอง  และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสาขาที่ขออนุมัติบัตรติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี

         (๓) ได้รับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงในสาขาที่ขออนุมัติบัตรจากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการและสัตวแพทยสภารับรอง และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสาขาที่ขออนุมัติบัตรติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี

        (๔) ได้รับปริญญาโทหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตในสาขาที่ขออนุมัติบัตรจากสถาบันที่กระทรวง ศึกษาธิการและสัตวแพทยสภารับรอง และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสาขาที่ขออนุมัติบัตร ติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๔ ปี

        (๕) ได้รับปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสาขาที่ขอ
อนุมัติบัตรไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี และมีผลงานทางวิชาการในสาขานั้นที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่มีคณะกรรมการกลั่นกรอง (peer review) อย่างน้อย ๑ เรื่อง

 

----------------------------------------------------------

วุฒิบัตร

ความหมาย

          วุฒิบัตร คือ วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ในสาขาใดสาขาหนึ่ง ออกให้กับผู้ที่ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้านของสัตวแพทยสภาและผ่านการสอบโดยวิทยาลัย ใช้คำย่อแสดงวุฒิท้ายชื่อและนามสกุลว่า
          วว.สพ. สาขา.............. (พยาธิวิทยา  เวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์ ศัลยศาสตร์ อายุรศาสตร์ หรือ สัตวแพทย์สาธารณสุข) ภาษาอังกฤษใช้เช่นเดียวกับอนุมัติบัตร

 

 

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบขอวุฒิบัตร

          ผู้ที่จะสมัครสอบขอวุฒิบัตรในสาขาใด ต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งตามข้อบังคับของสัตวแพทยสภา และผ่านการฝึกอบรมครบตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้านในสาขาที่ขอวุฒิบัตร ในสถาบันการศึกษาสัตวแพทยศาสตร์ หรือสถาบันฝึกอบรมที่สัตวแพทยสภารับรอง