สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศ

|  ข้อบังคับ  |   ประกาศ   |  ระเบียบและคำสั่ง  |


 

 ประกาศ

 ประกาศ พ.ศ. ๒๕๕๘-พ.ศ. ๒๕๖๑

๑.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๖/๒๕๕๘ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติบัตร

 ๒.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๑๔/๒๕๕๘ เรื่อง เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์สาขาต่างๆ

 ๓.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๑๕/๒๕๕๘ เรื่อง ขอบข่ายงานของคณะผู้บริหารวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย 

 ๔.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๑๖ / ๒๕๕๘ เรื่อง การเลือกตั้งผู้รั้งตำแหน่งประธานคณะผู้บริหารวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย 

 ๕.

ประกาศวิทยาลัยที่ ๔/๒๕๕๘ เรื่อง เกณฑ์คุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิสำหรับการออกอนุมัติเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์สาขาต่างๆ เป็นกรณีพิเศษ

 ๖.

ประการสัตวแพทยสภาที่ ๑๒/๒๕๕๙ เรื่อง ระบบ กลไก และเกณฑ์การประกันคุณภาพหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์สาขาต่างๆ

 ๗. ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๑๔/๒๕๕๙ รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติบัตร  

 ๘. ประกาศวิทยาลัยที่ ๑/๒๕๕๙ เรื่องเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญการในการประกอบวิชาชีพ สาขาพยาธิวิทยา

 ๙. ประกาศวิทยาลัยที่ ๒/๒๕๕๙ เรื่องเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพ สาขาเวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์

 ๑๐. ประกาศวิทยาลัยที่ ๓/๒๕๕๙ เรื่องเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพ สาขาศัลยศาสตร์

 ๑๑. ประกาศวิทยาลัยที่ ๔/๒๕๕๙ เรื่องเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพ สาขาอายุรศาสตร์

 ๑๒.

ประกาศวิทยาลัยที่ ๕/๒๕๕๙ เรื่องเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพ สาขาสัตวแพทย์สาธารณสุข๑๓.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๑๔/๒๕๕๙ เรื่องรายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติบัตร๑๔.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๑๘/๒๕๕๙ เรื่องรายชื่อผู้อนุมัติบัติ (เพิ่มเติม)๑๕.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๒๐/๒๕๕๙ เรื่องรายชื่อผู้ได้รับอนุมัตรบัตร (เพิ่มเติม) ครั้งที ๒๑๖.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๒๙/๒๕๕๙ เรื่องรายชื่อผู้ได้รับอนุมัตรบัตร (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๓๑๗.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๔๔/๒๕๕๙ เรื่องการสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์สาขาต่างๆ พ.ศ. ๒๕๖๐

 ๑๙.

ประกาศวิทยาลัยที่ ๑/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งผู้รั้งตำแหน่งประธานในคณะผู้บริหารวิทยาลัยวิชาชีพชำนาญการแห่งประเทศไทย

 ๒๐.

ประกาศวิทยาลัยที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่องการรับสมัครผู้รั้งตำแหน่งประธานในคณะผู้บริหารวิทยาลัยวิชาชีพชำนาญการแห่งประเทศไทย-ใบสมัคร

 ๒๑. ประกาศวิทยาลัยที่ ๓/๒๕๖๐ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบเพื่ออนุมัติบัตรสาขาต่างๆ

 ๒๒. ประกาศวิทยาลัย ๕/๒๕๖๐ กำหนดการสอบเพื่ออนุมัติบัตรฯ ปี ๒๕๖๐

 ๒๓. ประกาศวิทยาลัย ๖/๒๕๖๐ กำหนดการสอบเพื่ออนุมัติบัตรฯ ปี ๒๕๖๑ 

๒๔. ประกาศวิทยาลัย ๗/๒๕๖๐ กำหนดการรับรองสถาบัน

 ๒๕. ประกาศวิทยาลัยฯ ๖/๒๕๕๙ เรื่องอัตรค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงวิทยาลัยฯ

 ๒๖. ประกาศวิทยาลัยฯ ที่๑/๒๕๖๑ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่ออนุมัติบัตร สาขาต่างๆ พ.ศ. ๒๕๖๑

 ๒๗. ประกาศวิทยาลัยฯ ที่๒/๒๕๖๑ เรื่องกำหนดการสอบเพื่ออนุมัติบัตรฯ พ.ศ. ๒๕๖๑

 ๒๘. ประกาศวิทยาลัยฯ ที่๔/๒๕๖๑ อัตราค่าเช่าชุดครุยวิทยฐานะฯ

 ๒๙. ประกาศวิทยาลัยฯที่ ๕/๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งผู้รั้ง

 ๓๐. ประกาศวิทยาลัยฯที่ ๗/๒๕๖๑ ประกาศรายชื่อผู้สมัครผู้รั้ง

๓๑. ประกาศวิทยาลัยฯ ที่ ๑/๒๕๖๓ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่ออนุมัติบัตร สาขาต่างๆ ประจำปี ๒๕๖๓

๓๒. ประกาศวสพทที่ ๒/๒๕๖๓ กำหนดการสอบและเกณฑ์การสอบ ศัลยศาสตร์

๓๓.

ประกาศวสพทที่ ๓/๒๕๖๓ เลื่อนสอบ อว.pdf๓๔.

ประกาศวสพท.ที่ ๔/๒๕๖๓ กำหนดการสอบและเกณฑ์การสอบ พยาธิ.pdf๓๕.

ประกาศวสพท.ที่ ๕/๒๕๖๓ กำหนดการสอบและเกณฑ์การสอบ.pdf๓๖.

ประกาศวสพท.ที่ ๖/๒๕๖๓ กำหนดการสอบและเกณฑ์การสอบฯ.pdf๓๗.

ดาวน์โหลดประกาศวสพท.ที่ ๗/๒๕๖๓ เปลี่ยนสถานที่สอบ.pdf๓๘.

ดาวน์โหลดประกาศวสพท.ที่ ๘/๒๕๖๓ กำหนดสอบพยาธิ.pdf๓๙.

ดาวน์โหลดประกาศวสพท.ที่ ๒/๒๕๖๔ เรื่อง จำนวนผู้ฝึกอบรมวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่าง ๆ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

 ๔๐.

ประกาศวสพท.ที่ ๓ /๒๕๖๔ เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและรับสมัครเลือกตั้งเป็นผู้รั้งตำแหน่งประธานคณะผู้บริหารวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖

 ๔๑.

ประกาศวสพท.ที่ ๑ / ๒๕๖๔ เรื่อง ผลการรวมคะแนนเลือกตั้งผู้รั้งตำแหน่งประธานคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ

 


 

 

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่ 250264