สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ดาวน์โหลดประกาศ

 

ดาวน์โหลดคำสั่ง  |  ดาวน์โหลดประกาศ


 

     

ดาวน์โหลดประกาศ

 

ประกาศ 1/2553 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมยกเลิกการจัดกิจกรรม 

 

ประกาศ 2/2555 เรื่อง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านวิชาชีพการสัตวแพทย์สำหรับสัตวแพทย์อาวุโส

 

ประกาศ 2/2557 การกำหนดค่าธรรมเนียมการพิจารณากิจกรรม กรณียกเลิกการขอหน่วยกิตรายบุคคล

 

ประกาศ 4/2558 เรื่อง การยื่นขอรับรองกิจกรรมภายหลังวันจัดกิจกรรมของสถาบันหลักและสถาบันสมทบ 


ประกาศที่ 1/2561 เรื่อง แก้ไขประเภทกิจกรรม หน่วยกิต หลักเกณฑ์การรับรองสถาบันและขั้นตอนการขอรับรองหน่วยกิตกิจกรรม

       -เอกสารแนบส่วนของรายละเอียดประกาศที่ 1/2561

  

 

ประกาศ ศ.ศ.สพ.ที่ 2/2561 เรื่องขอเชิญเป็นผู้เขียนบทความเพื่อจัดทำแบบทดสอบออนไลน์และชุดคำถามคำตอบฯ      

 

 

ประกาศ ศ.ศ.สพ.ที่ 3/2561 กิจกรรมสัตวแพทย์55ปีขึ้นไป เพื่อสะสมหน่วยกิตผ่านการถ่ายทอดประสบการณ์ฯ

 

 

 

                                                                                                     
                                                                                                                            ข้อมูลแก้ไขวันที่ 17 ธ.ค. 61