สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

คำสั่งปี2563

 
ประกาศ ปี2563  | ปี2562 ปี2561 ปี2560  ปี2559 | ปี2558 | ปี2557 | ปี2556 | 

 

 

 

 

 

คำสั่งปี2563

   

1/2563 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาข้อสอบ (เพิ่มเติม)

 

2/2563 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการสอบและประมวลผล

 

3/2563 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการสอบ ครั้งที่ 1/2563

 

4/2563 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดผังห้องสอบและรายชื่อผู้เข้าสอบประเมินฯ 1/2563

 

5/2563 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจคัดเลือกข้อสอบ 1/2563

 

6/2563 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อจัดพิมพ์ข้อสอบ 1/2563

 

7/2563 แต่งตั้งคณะทำงานร่าง TOR ระบบจัดเก็บฯ

 

8/2563 แต่งตั้งผู้ร่วมออกข้อสอบ 1-2563 (ศึกษาด้วยตนเอง มทม.)

 

 

update 210763