สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศปี2563

 

 

 

 

 

 

 ประกาศปี2563

  

ประกาศ ศ.ป.สพ. ที่ 1/2563 เรื่อง สนามสอบและจำนวนที่นั่งสอบสำหรับการสอบประเมินฯ ครั้งที่ 1/2563

 

 

ประกาศ ศ.ป.สพ. ที่ 2/2563 เรื่อง เลื่อนกระบวนการจัดสอบประเมินฯ ประจำปี 2563

 

 

ประกาศ ศ.ป.สพ. ที่ 3/2563 เรื่อง กำหนดการจัดสอบประเมินความรู้ ปี 2563

 

 

ประกาศ ศ.ป.สพ. ที่ 4/2563 เรื่อง สนามสอบและจำนวนที่นั่งสอบสำหรับการสอบประเมินฯ ครั้งที่ 1/2563

 

 

ประกาศ ศ.ป.สพ. ที่ 5/2563 เรื่อง มาตรการเฉพาะกิจสำหรับการจัดสอบประเมินฯ

 

ประกาศ ศ.ป.สพ. ที่ 7/2563 เรื่อง สนามสอบและจำนวนที่นั่งสอบสำหรับการสอบประเมินฯ ครั้งที่ 2/2563.pdf

 

 

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                        ปรับปรุงวันที่ 171263