สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

เกณฑ์การให้หน่วยกิตกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

ดาวน์โหลดเอกสาร 

กลุ่มที่ 1   ผู้รับความรู้   ผู้ทำกิจกรรมเป็นผู้รับความรู้จากงานประชุมวิชาการ การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การฝึกอบรม     อภิปรายหมู่ กิจกรรมสโมสรวารสาร การประชุมวิชาการภายในหน่วยงาน การประชุมวิชาการระหว่างหน่วยงาน  และกิจกรรมอื่น ๆ ที่มีการเผยแพร่ความรู้ทางสัตวแพทย์

              1.1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การฝึกอบรม อภิปรายหมู่ กิจกรรมสโมสรวารสาร การประชุมวิชาการภายในหน่วยงาน การประชุมวิชาการระหว่างหน่วยงาน การบรรยายพิเศษ และกิจกรรมอื่นๆที่มีการเผยแพร่ความรู้

              หลักการคิดหน่วยกิต  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับ 1 หน่วยกิตต่อ 1 ชั่วโมง ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 9 หน่วยกิตต่อวัน ไม่เกิน 30 หน่วยกิตต่อกิจกรรม กิจกรรมที่ใช้เวลามากกว่า30นาทีขึ้นไป คิดเป็น 1 ชั่วโมง

              หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสโมสรวารสาร ทั้งผู้บรรยาย และผู้เข้าร่วมได้รับ 1 หน่วยกิตต่อ 1 ชั่วโมงเท่ากัน

              ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้ที่ไม่ใช่สาขาสัตวแพทยศาสตร์ แต่เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น สาขาแพทยศาสตร์ สาขาสัตวบาล ได้รับหน่วยกิตสูงสุด ไม่เกิน 20 หน่วยกิตต่อรอบใบอนุญาต และกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการอนุมัตินั้น ขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์เท่านั้น

 

กลุ่มที่ 2  ผู้เผยแพร่ความรู้  เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมเป็นผู้เผยแพร่ความรู้จากการเป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมวิชาการ การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การฝึกอบรม อภิปรายหมู่ รวมถึงเป็นผู้นำเสนอผลงานทางวิชาการ ผู้ตีพิมพ์บทความทางวิชาการ ผู้ผลิตตำรา ผู้ผลิตสื่อการเรียน และผู้ออกข้อสอบที่ได้รับการอนุมัติจากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

             2.1 วิทยากรบรรยาย การประชุมวิชาการ การสัมมนา การฝึกอบรม อภิปรายหมู่ การบรรยายพิเศษสโมสรวารสารการประชุมวิชาการภายในหน่วยงาน และการประชุมวิชาการระหว่างหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวจะต้องเป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองจากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

             หลักการคิดหน่วยกิตวิทยากรบรรยายได้รับ 5 หน่วยกิตต่อการบรรยาย 1 เรื่อง ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 15 หน่วยกิตต่อวัน และไม่เกิน 30 หน่วยกิตต่อกิจกรรม

            2.2 วิทยากรปฏิบัติการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือกิจกรรมภาคปฏิบัติการในการประชุมวิชาการ การสัมมนา การฝึกอบรม

            หลักการคิดหน่วยกิต  วิทยากรปฏิบัติการได้รับ 2 หน่วยกิตต่อ 1 ชั่วโมง ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 15 หน่วยกิตต่อวัน และไม่เกิน 30 หน่วยกิตต่อกิจกรรม

            2.3 ผู้นำเสนอผลงานวิชาการ  โดยการนำเสนอปากเปล่า หรือนำเสนอโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการ งานสัมมนาวิชาการ

            หลักการคิดหน่วยกิต  ผู้นำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ได้รับ 5 หน่วยกิตต่อเรื่อง และผู้นำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ได้รับ 10 หน่วยกิตต่อเรื่อง

           2.4 การตีพิมพ์บทความ ผลงานวิจัย หรือกรณีศึกษาในวารสารวิชาการทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ รวมถึงการเขียนบทความสำหรับจัดทำชุดคำถามคำตอบเพื่อการเพิ่มพูนความรู้ และแบบทดสอบออนไลน์ (e-Learning)

           หลักการคิดหน่วยกิต 

            -  การตีพิมพ์บทความที่ไม่อยู่ในฐาน TCI (Thai Citation Index) เช่น นิตยสาร วารสาร ได้รับ 5 หน่วยกิตต่อเรื่อง

            -  การตีพิมพ์บทความที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ระดับชาติ ได้รับ 10 หน่วยกิตต่อเรื่อง

            - การตีพิมพ์บทความที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ระดับนานาชาติ ได้รับ 20 หน่วยกิตต่อเรื่อง โดยใช้เกณฑ์ฐานข้อมูล Scopus, PubMed และ ISI

            - การเขียนบทความสำหรับจัดทำชุดคำถามคำตอบเพื่อการเพิ่มพูนความรู้ บทความวิชาการในนิตยสารหรือวารสารเพื่อการศึกษาด้วยตนเอง บทความวิชาการจัดแสดงบนบอร์ด กิจกรรมแบบทดสอบออนไลน์ (e-Learning) ที่ได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่เรียบร้อย   ได้รับ 10 หน่วยกิตต่อเรื่อง

ทั้งนี้ ผู้เขียนบทความชื่อแรก และชื่อรอง ได้คะแนนเท่ากัน

          2.5 การผลิตตำรา ซึ่งต้องมีจำนวน 100 หน้าขึ้นไป

          หลักการคิดหน่วยกิต  ผู้ผลิตตำราความยาว 100 – 200 หน้า ได้รับ 50 หน่วยกิตต่อเล่ม ผู้ผลิตตำราความยาว 201 หน้าขึ้นไป ได้รับ 100 หน่วยกิตต่อเล่ม

          2.6 การผลิตสื่อการเรียน วีดีทัศน์ สื่อวิชาการ

           หลักการคิดหน่วยกิต   ได้รับ 10 – 100 หน่วยกิตต่อผลงาน ทั้งนี้ขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

          2.7 ผู้ออกข้อสอบ ของวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย และศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ (ศ.ป.สพ.)  โดยหน่วยงานเป็นผู้ยื่นขอกิจกรรมและผู้ได้รับหน่วยกิตจะต้องเคยผ่านการอบรมการออกข้อสอบของศ.ป.สพ.มาแล้วเท่านั้น

          หลักการคิดหน่วยกิต   ได้รับ 1 หน่วยกิตต่อข้อสอบ  1 ข้อ ทั้งนี้ให้ปรับเปลี่ยนได้ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

          2.8 ผู้ประเมินบทความ ผลงานวิจัย และโครงการวิจัย

           หลักการคิดหน่วยกิต  ได้รับ 3 หน่วยกิตต่อการประเมินบทความ ผลงานวิจัย และโครงการวิจัย 1 เรื่อง

          2.9 ผู้ประเมินตำแหน่งวิชาการ

          หลักการคิดหน่วยกิต  ได้รับ 5 หน่วยกิตต่อราย

 

กลุ่มที่ 3 ผู้ศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมเป็นผู้ศึกษาเรียนรู้ ทั้งการศึกษาระดับประกาศนียบัตร บัณฑิตศึกษา การศึกษาระดับหลังปริญญาเอก และการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองจากการทำแบบทดสอบ   ได้แก่ ชุดคำถามคำตอบเพื่อการเพิ่มพูนความรู้  กิจกรรมแบบทดสอบออนไลน์ (e-Learning) บทความวิชาการและชุดคำถามในนิตยสารหรือวารสาร บทความวิชาการที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ให้การรับรอง  การเรียนหลักสูตรผ่านระบบเครือข่าย (Online course)

            3.1 กิจกรรมการศึกษาด้วยตนเอง (Self-learning) เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการอ่านบทความและตอบคำถามในวารสารหรือชุดคำถามคำตอบเพื่อการเพิ่มพูนความรู้ หรือบทความพิเศษที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ให้การรับรองแล้ว รวมทั้งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ให้การรับรองแล้ว

           หลักการคิดหน่วยกิต  

           -  การตอบชุดคำถามจากวารสาร นิตยสาร ชุดคำถามคำตอบเพื่อการเพิ่มพูนความรู้ ได้รับ 1 หน่วยกิตต่อเรื่อง

           - การตอบชุดคำถามผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นเรื่องสั้น ได้รับ 1 หน่วยกิตต่อเรื่อง การตอบชุดคำถามผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นเรื่องยาวได้รับ 3 หน่วยกิตต่อเรื่อง

           - การตอบชุดคำถามผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ ได้รับ 1 หน่วยกิตต่อ 1 ชั่วโมง ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 6 หน่วยกิตต่อวัน และไม่เกิน 20 หน่วยกิตต่อปี

          3.2  กิจกรรมการเพิ่มพูนความรู้จากการศึกษาต่อ ในระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก และวุฒิบัตรของวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย (วสพท.) ในสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวเนื่องกับวิชาชีพการสัตวแพทย์ ทั้งนี้ หากเป็นศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง ให้ขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

          หลักการคิดหน่วยกิต   ได้รับ 15 หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษา ทั้งนี้ ระดับประกาศนียบัตรขอได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา ระดับปริญญาโท ขอได้ไม่เกิน 4 ภาคการศึกษา ระดับปริญญาเอกและวุฒิบัตรของวสพท.ขอได้ไม่เกิน 6 ภาคการศึกษา 

 

กลุ่มที่ 4 กิจกรรมอื่นๆ  เป็นกิจกรรมที่ไม่สามารถจัดเข้ากลุ่มที่ 1 หรือ กลุ่มที่ 2 หรือ กลุ่มที่ 3 ได้   

            4.1  กิจกรรมบริหารงานด้านวิชาชีพการสัตวแพทย์ เกี่ยวข้องในการบริหารงานด้านวิชาชีพการสัตวแพทย์ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นกรณีพิเศษ หรือเฉพาะกรณีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมใช้ความรู้ความสามารถทางด้านสัตวแพทย์ในการบริหารกิจกรรม โดยมิใช่เป็นงานประจำตามหน้าที่ของตนโดยปกติ

           หลักการคิดหน่วยกิต   กิจกรรมระดับชาติได้รับ 5 หน่วยกิตต่อกิจกรรม  กิจกรรมระดับนานาชาติได้รับ 10 หน่วยกิต ต่อกิจกรรม  ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 20 หน่วยกิตต่อปี  โดยกิจกรรมที่พิจารณารับรองหน่วยกิต ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

           4.2 กิจกรรมการบริการสาธารณะที่พัฒนาวิชาชีพการสัตวแพทย์ เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมใช้ความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาชีพการสัตวแพทย์ในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อบริการแก่สาธารณะ ทั้งนี้ต้องไม่ได้เป็นการร่วมกิจกรรมตามหน้าที่ซึ่งสมาชิกผู้นั้นปฏิบัติอยู่เป็นปกติ

           หลักการคิดหน่วยกิต   กิจกรรมระดับชาติได้รับ 1 หน่วยกิตต่อชั่วโมง กิจกรรมระดับนานาชาติได้รับ 2 หน่วยกิตต่อชั่วโมง ทั้งนี้กิจกรรมระดับชาติต้องไม่เกิน 6 หน่วยกิตต่อกิจกรรม และกิจกรรมระดับนานาชาติต้องไม่เกิน 12 หน่วยกิตต่อกิจกรรม โดยกิจกรรมที่พิจารณารับรองหน่วยกิต ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

           4.3 กิจกรรมสำหรับสัตวแพทย์ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป เป็นกิจกรรมด้านวิชาชีพการสัตวแพทย์สำหรับสัตวแพทย์อาวุโสผู้มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป โดยนำเสนอเป็นเอกสารเชิงวิชาการเกี่ยวข้องกับประสบการณ์การทำงานหรือบทความที่มีหลักฐานทางวิชาการสนับสนุนก่อให้เกิดแนวคิดใหม่ทางด้านวิชาชีพการสัตวแพทย์

           หลักการคิดหน่วยกิต  กิจกรรมบทความสัตวแพทย์อาวุโสที่เป็นประสบการณ์การทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพสัตวแพทย์ได้รับ 50 - 100 หน่วยกิตต่อกิจกรรม และกิจกรรมบทความสัตวแพทย์อาวุโสที่มีหลักฐานทางวิชาการสนับสนุนได้รับ 100 หน่วยกิตต่อกิจกรรม โดยให้เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

 

ทั้งนี้ กิจกรรมอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

 

 ตารางสรุปการแบ่งประเภทกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

 

 กลุ่ม 

สถานะ

หลักการให้หน่วยกิต

หลักฐาน

ที่ต้องใช้ยื่น

หมายเหตุ

1(ผู้รับความรู้)

1.1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ให้ความรู้

1 หน่วยกิต/ชั่วโมง

 - ไม่เกิน 9 หน่วยกิต/วัน

1. ใบรับรองการ
ผ่านการเข้าร่วมงาน
ที่ออก
โดยหน่วยงาน/สถาบัน
ที่จัดงาน หรือ สำเนาใบเซ็นชื่อ
การเข้าร่วม

2. กำหนดการงานอย่างละเอียดในแต่ละวัน

-รูปแบบกิจกรรมคือ การประชุม
สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ
การฝึกอบรม Journal club

-ไม่นับช่วงเวลาพิธีเปิด
พักรับประทานทานอาหาร
หรือของว่าง ช่วงมอบรางวัล
มอบใบประกาศ ตอบคำถาม  

 - ไม่เกิน 30 หน่วยกิต/กิจกรรม

 

2(ผู้เผยแพร่ความรู้)

2.1 วิทยากรบรรยาย เสวนา
อภิปรายหมู่ สโมสรวารสาร

5 หน่วยกิต/เรื่อง

กำหนดการงาน ที่มีชื่อผู้ยื่นขอ
หน่วยกิตเป็นวิทยากร พร้อมหัวข้อ
เรื่องที่บรรยาย หรือหัวข้อการฝึก
ปฏิบัติการ อย่างละเอียด

 

 

 

 

 

2.2 วิทยากรปฏิบัติการ

2 หน่วยกิต/ชั่วโมง 

 

2.3 ผู้นำเสนอผลงานวิชาการ

5 หน่วยกิต/เรื่อง (ระดับชาติ)

ชื่อหลักและชื่อรอง ได้หน่วยกิตเท่ากัน

กำหนดการการนำเสนอที่มีชื่อผลงานวิชาการหรือ proceeding
ที่ระบุ
การนำเสนอ
ผลงานวิชาการ

 

 

10 หน่วยกิต/เรื่อง (ระดับนานาชาติ)

 

2.4 การตีพิมพ์บทความ

5 หน่วยกิต/เรื่อง 

ไม่อยู่ในฐานข้อมูลใด เช่น เผยแพร่ในนิตยสาร วารสาร

1. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์
(Full article)

2. หากอยู่ในฐานข้อมูล Scopus ต้องแนบหน้า
เว็บไซต์ Scopus ที่มีชื่อบทความ
ดังกล่าว

 

10 หน่วยกิต/เรื่อง (ระดับชาติ)

อยู่ในฐานข้อมูล TCI
(Thai-journal Citation index)

 

20 หน่วยกิต/เรื่อง (ระดับนานาชาติ)

ใช้เกณฑ์ฐานข้อมูล Scopus, PubMed และ ISI

 

10 หน่วยกิต/เรื่อง (E-learning)

เรื่องสั้น/เรื่องยาวได้เท่ากัน

บทความสำหรับจัดทำแบบทดสอบ

 

 

2.5 การผลิตตำรา

50 หน่วยกิต/เรื่อง (100-200 หน้า)

ขึ้นกับสัดส่วนการร่วมงาน (เอกสารยืนยัน)

ตำรา

 ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการศ.ศ.สพ.

 

100 หน่วยกิต/เรื่อง (>200 หน้า)

 

2.6 การผลิตสื่อการเรียน

10-100 หน่วยกิต/ผลงาน

สื่อการสอน

 ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการศ.ศ.สพ.

 

2.7 ผู้ออก
ข้อสอบ

วิทยาลัยวิชาชีพ

1 หน่วยกิต/ข้อ

ยื่นโดยหน่วยงานเท่านั้น

ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการศ.ศ.สพ.

 

ศูนย์ประเมินฯ

ยื่นโดยหน่วยงานและเฉพาะผู้ผ่าน
การอบรมเท่านั้น

 

2.8 ผู้ประเมินบทความ
ผลงานวิจัย
และโครงการวิจัย

3 หน่วยกิต/การประเมินบทความ ผลงานวิจัย และ
โครงการวิจัย 1 เรื่อง

บทความ ผลงานวิจัย หรือรายชื่อโครงการวิจัย

 
 

2.9 ผู้ประเมินตำแหน่งวิชาการ

5 หน่วยกิต/ราย

หนังสือแต่งตั้งเป็นผู้ประเมินตำแหน่งวิชาการ

 

3(ผู้ศึกษา)

 

กิจกรรมการศึกษาด้วยตนเอง
(ผ่านวารสาร, นิตยสาร, เว็บไซต์
และระบบ e-Learning)

บทความเรื่องสั้น 1 หน่วยกิต/เรื่อง

ยื่นโดยหน่วยงานเท่านั้น

 เรื่องสั้น 2-4 หน้า มีคำถาม 5 ข้อ

บทความเรื่องยาว 3 หน่วยกิต/เรื่อง

 เรื่องยาว 5 หน้าขึ้นไป มีคำถาม 10 ข้อ

 

กิจกรรมการศึกษาด้วยตนเองผ่านระบบ

e-Learningของต่างประเทศ

1 หน่วยกิต/ชั่วโมง

ไม่เกิน 6 หน่วยกิต/วัน

1. ใบcertificate ผู้ผ่านการทำแบบทดสอบ

2. รายวิชาที่เรียน (Course outline)

กิจกรรมการศึกษาด้วยตนเองที่ได้รับ
การอนุมัติหน่วยกิตขึ้นกับ
ดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ 

 

ไม่เกิน 20 หน่วยกิต/ปี

 

กิจกรรมการศึกษาหลังระดับ
ปริญญาตรีในสาขา
สัตวแพทยศาสตร์

15 หน่วยกิต/ภาคเรียน

ประกาศนียบัตร ไม่เกิน 2  ภาคการศึกษา

1. ใบแสดงผลการเรียน Transcript) ที่ออกโดย
มหาวิทยาลัย

2. สำเนาใบปริญญาบัตร (กรณีเรียนจบแล้ว) หรือ
หนังสือรับรองการ
สถานภาพการเป็นนิสิต นักศึกษาที่ออกโดยมหาวิทยาลัย

การศึกษาในสาขาวิชาศาสตร์อื่น
ที่เกี่ยวข้องให้ขึ้นกับดุลยพินิจของ
คณะกรรมการศูนย์การศึกษา
ต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

 

ปริญญาโท ไม่เกิน 4 ภาคการศึกษา

ปริญญาเอกและ วว. ไม่เกิน 6  ภาคการศึกษา

4(กิจกรรมอื่น ๆ)

บริหารงานวิชาชีพ

5 หน่วยกิต/กรรมการ (ชาติ)

ไม่เกิน 20 หน่วยกิต/ปี

หนังสือแต่งตั้งการเป็น
คณะกรรมการบริหารงาน

พิจารณาโดยคณะกรรมการ
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

 

 

10 หน่วยกิต/กรรมการ (นานาชาติ)

 

 บริการงานวิชาชีพ

(โครงการบริการสาธารณะ)

1 หน่วยกิต/ชั่วโมง (ชาติ)

ไม่เกิน 6 หน่วยกิต/กิจกรรม

ไม่เกิน 18 หน่วยกิต/ปี

1. โครงการและกำหนดการกิจกรรมบริการสาธารณะ

2. ใบเซ็นชื่อผู้เข้าร่วม
กิจกรรมในแต่ละวัน

2 หน่วยกิต/ชั่วโมง (นานาชาติ)

ไม่เกิน 12 หน่วยกิต/กิจกรรม

ไม่เกิน 18 หน่วยกิต/ปี

 

 กิจกรรมสำหรับสัตวแพทย์ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป

 

 

บทความสัตวแพทย์ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป ที่เป็นประสบการณ์ทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพการ
สัตวแพทย์ 50-100 หน่วยกิต

บทความหรือผลงานของสัตวแพทย์ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป ซึ่งพิมพ์หรือเขียน
ขึ้นด้วยตนเอง

พิจารณาโดยคณะอนุกรรมการ
ฝ่ายวิชาการ ของศูนย์การศึกษา
ต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

 

 

บทความสัตวแพทย์ที่มีอายุ 55 ปี
ขึ้นไป ที่มีหลักฐานทางวิชาการสนับสนุนทางด้านวิชาชีพ
การสัตวแพทย์ 100 หน่วยกิต

 

  

การขอหน่วยกิตจากกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องฯ รายบุคคล

เงื่อนไขการขอหน่วยกิตรายบุคคล

            1. เป็นสัตวแพทย์ผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ชั้น 1

            2. มีความประสงค์จะขอหน่วยกิตรายบุคคลจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ

            3. กิจกรรมที่ยื่นขอเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในรอบใบอนุญาตปัจจุบัน หากอยู่เกินรอบใบอนุญาตปัจจุบัน ต้องเขียนแบบคำขอโอนย้ายหน่วยกิตรายบุคคลด้วย

            4.ไม่เป็นผู้ค้างจ่ายค่าธรรมเนียมในการขอกิจกรรมหน่วยกิตรายบุคคล (หากมีค่าธรรมเนียมค้างจ่าย ให้ชำระให้เรียบร้อยก่อน)

ขั้นตอนการขอหน่วยกิตรายบุคคล

            1. ผู้ยื่นขอหน่วยกิต กรอกข้อมูลในแบบคำขอหน่วยกิตรายบุคคล (แบบ005-2) พร้อมเอกสารหลักฐานที่ระบุในแบบคำขอหน่วยกิต พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาทุกฉบับ ในช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้

                        1.1 ติดต่อด้วยตนเอง ที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ (ศ.ศ.สพ.) ในเวลาทำการ  วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.

                        1.2 ส่งเอกสารทาง อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

                        1.3 ส่งเอกสารทางโทรสารที่หมายเลข 02-017-0709 ระบุส่งถึงหน่วยงานศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

                        1.4 ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ที่อยู่ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สำนักสัตวแพทยสภา เลขที่ 68/8 หมู่ 1 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

            2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของแบบคำขอ และเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ทั้งหมด

                        2.1 หากแบบคำขอ และเอกสารหลักฐาน ถูกต้องและครบถ้วน ผู้ยื่นขอจะได้รับการแจ้งกลับว่าได้รับเอกสารถูกต้องและครบถ้วน ภายใน 3 วัน ทางโทรศัพท์ หรืออีเมล์ตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอหน่วยกิตรายบุคคล

                        2.2 หากแบบคำขอ และเอกสารหลักฐาน ไม่ถูกต้องและครบถ้วน ผู้ยื่นขอจะได้รับการติดต่อกลับตามหมายเลขโทรศัพท์ หรือ อีเมล์ ที่ได้แจ้งไว้ตามใบคำขอ และผู้ยื่นขอจะต้องแก้ไขให้ถูกต้องและครบถ้วนภายใน 15 วัน หากพ้นกำหนดดังกล่าว ผู้ยื่นขอจะต้องทำการยื่นเอกสารทั้งหมดใหม่

            3. ผู้จัดการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ พิจารณารูปแบบกิจกรรม

- หากไม่เข้าเกณฑ์ให้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

- หากเข้าเกณฑ์ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ออกใบรับรองกิจกรรมให้กับผู้ยื่นขอหน่วยกิตภายใน 10 วัน หลังได้รับและตรวจสอบเอกสารครบถ้วน โดยแจ้งค่าธรรมเนียมทางโทรศัพท์หรืออีเมล์ ที่ระบุไว้ในใบคำขอ หลังออกใบรับรองกิจกรรมไม่เกิน 5 วัน

            4. ผู้ขอ ชำระค่าธรรมเนียมและส่งหลักฐานการชำระเงิน ภายใน 30 วัน หลังออกใบรับรองกิจกรรม

            5. ผู้ยื่นชำระเงินค่าธรรมเนียมผ่านช่องทางใด ช่องทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้

                     5.1 ชำระเงินสด ที่ฝ่ายการเงิน สัตวแพทยสภา 

                     5.2 โอนเงินผ่านธนาคาร

                     5.3 บริการชำระเงินเคาน์เตอร์เซอร์วิส

                     และส่งหลักฐานการโอนเงินกลับมาที่ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ ทาง อีเมล์ หรือแฟกซ์ หรือ จดหมาย

            6. อัตราค่าธรรมเนียม ในการขอหน่วยกิตรายบุคคล (อ้างอิงตามข้อบังคับสัตวแพทยสภา 2562)

                    - 1-5 หน่วยกิตแรก 100 บาท

                    - หน่วยกิตที่ 6 เป็นต้นไป  หน่วยกิตละ 20 บาท

            7. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ ตรวจสอบความถูกต้อง ของข้อมูลหลักฐานการชำระเงิน

                    7.1 หากพบว่าถูกต้อง ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ จะบันทึกคะแนนในระบบของสมาชิกภายใน 7 วัน หลังได้รับเอกสารการชำระเงิน        

                    7.2 หากไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 3 วัน หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้รับ

เอกสารการชำระเงิน

            8. หน่วยกิตที่ได้รับในแต่ละกิจกรรมตาม ตารางที่ 1

            9. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ ออกใบเสร็จผู้ยื่นขอ ภายใน 14 วัน หลังได้รับเอกสารการชำระเงิน ผู้ยื่นขอสามารถรับใบเสร็จได้ที่ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ ตามวันและเวลาทำการ

            10. หากกิจกรรมที่ยื่นขอหน่วยกิตแล้ว ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯเรียบร้อย ผู้ยื่นขอมีความประสงค์จะยกเลิกการยื่นขอหน่วยกิตในกิจกรรมนั้น มีค่าธรรมเนียมในการยกเลิก กิจกรรมละ 300 บาท ตามประกาศ ศ.ศ.สพ. ที่ 2/2557 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการพิจารณากิจกรรม กรณียกเลิกการขอหน่วยกิตรายบุคคล

 

 

 update 290163