สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ภาพกิจกรรมประชุมใหญ่สัตวแพทยสภาและสัตวแพทยสภาวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ (เช้า-บ่าย) ห้องทองฑีฆายุ ชั้น ๔

ภาพกิจกรรมประชุมใหญ่สัตวแพทยสภาและสัตวแพทยสภาวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ (เช้า-บ่าย)
ห้องทองฑีฆายุ ชั้น ๔
พิธีเปิดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี  
โดย ผศ.น.สพ.ดร.ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม (นายกสัตวแพทยสภา)
สรุปผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน“7เสาหลักของสัตวแพทยสภา”

           
"วิสัยทัศน์ของ วิทยาลัยชำนาญการฯ กับการพัฒนาวิชาชีพการสัตวแพทย์ในทศวรรษหน้า"
พิธีมอบอนุมัติบัตร 

การประชุมสถาบันหลักและสถาบันสมทบของ ศ.ศ.สพ.