สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

หนังสือเรื่อง "หลักการใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์เลี้ยง"  จัดพิมพ์โดย สัตวแพทยสภา

หนังสือเรื่อง "หลักการใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์เลี้ยง"  จัดพิมพ์โดย สัตวแพทยสภา

 

ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 มีจำนวน 109 หน้า พิมพ์กระดาษมันทั้งเล่ม ราคาขายเล่มละ 100 บาท

 

สำหรับผู้ที่สนใจสั่งหนังสือทุกท่าน

 

กรุณาชำระเงินก่อนแล้วจึงกรอกแบบฟอร์มสั่งหนังสือให้ชัดเจนและกดส่งข้อมูล โดยไม่ต้องถ่ายภาพหน้าจอมาแจ้งทางไลน์นี้อีก

 

แบบฟอร์มสั่งหนังสือ  เข้าไปกรอกข้อมูล >> https://forms.gle/yZ3mgkb8G9iqwhQQ9

 

รายละเอียดวิธีการชำระเงิน ค่าหนังสือ “หลักการใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์เลี้ยง” (ดาวน์โหลดวิธีการชำระเงิน.pdf)

ใบชำระเงิน (ดาวน์โหลด payinVET - สพ.สภ.(หนังสือใช้ยาฯ พิมพ์ครั้งที่ 2).pdf )

โดย Ref.1  คือเลขที่ใบอนุญาตฯ ติดกันทุกหลัก เช่น ถ้าเลขที่ใบอนุญาตฯ  01-9999/2499 จะได้เลข Ref.1 ได้ว่า  0199992499 หรือเลขที่บัตรประชาชน 13 หลักติดกัน

ส่วน Ref.2 (รหัสกิจกรรม) คือ 6200032 เท่านั้น

ค่าหนังสือราคาเล่มละ 100 บาท 

ค่าจัดส่งผ่านKerry Express เล่มละ 40 บาท

 เมื่อสั่งหนังสือแล้ว จะดำเนินการส่งให้ไม่เกิน 10 วันทำการ

  

ลำดับ
 
ชื่อ-นามสกุล ผู้สั่ง
จำนวนหนังสือ (เล่ม)
1
สพ.ญ. กฤษศินี สันจิตต์ 1
2
สพ.ญ. กล้วยไม้ แก้วโทกุล 1
3
สพ.ญ. กาญจนา พันทาอามาตย์ 1
4
สพ.ญ. กิติยา เมฆเวียน 2
5
น.สพ. เกริกชัย  ศิริข่วง 2
6
สพ.ญ. เกล็ดทราย อุตตะโชติ 1
7
สพ.ญ. ขนิษฐา ไชยปินชนะ 2
8
สพ.ญ. คัทลียา ศรีไชย 1
9
สพ.ญ. จันทร์จีรา แก้วเอก 2
10
น.สพ. จามิกร วงศ์กาฬสินธุ์ 10
11
สพ.ญ. จารุณี ตั้งประเสริฐ 1
12
สพ.ญ. จิตชนก คิ้มวงษ์ษา 4
13
สพ.ญ. เจริญวรรณ มณีพันธุ์เจริญ 2
14
คุณ ชวัลวิทย์ ธนาธิโช 1
15
น.สพ. ชัยภัทร วงศ์จตุภากร 1
16
สพ.ญ. ชุติมา ฉ่ำสมบูรณ์ 2
17
น.สพ. ฐานนันท์ หวงวงษ์ 1
18
สพ.ญ. ณัฐชาภรณ์ ดวงใจ 1
19
น.สพ. ณัฐพล มะลาหอม 2
20
สพ.ญ. ณัฐภัสสร ปานขลิบ 1
21
สพ.ญ. ณิชกุล  กาญจนาศิลานนท์ 1
22
สพ.ญ. ณิชนันทน์ จารุศิริเวช 2
23
สพ.ญ. ณิชาภา วิเชษฐวิชัย 2
24
สพ.ญ. ดวงศิริณี ลิ้มรุ่งยืนยง 1
25
น.สพ. ทศพร เด่นพิทัตน์ 1
26
น.สพ.  ทักษ์ สุพลขันธ์ 1
27
สพ.ญ.  ทิพยา พับบรรจง 1
28
น.สพ. เทพประทาน ทองตุ๋ย 1
29
น.สพ. ธนพล เลื่องยศลือชากุล 2
30
คุณ ธมลวรรณ อินทศร 1
31
น.สพ. ธวชิต บุณยโชติมงคล 1
32
คุณ ธิดาเทพ จิรไพศาลสกุล 1
33
สพ.ญ. ธีรนันท์ บุญชัย 2
34
น.สพ. ธีรพงษ์ เหรียญอารีย์ 1
35
น.สพ.  นพดล  เสาหง 1
36
สพ.ญ. นริศรา ปัญญาเครือ 1
37
สพ.ญ. นลินภัสร์  ภัคสิริไพศาล 1
38
สพ.ญ. นาฏนารี  สิงห์ป้อม 1
39
สพ.ญ. บุญธิดา อยู่ประจำ 1
40
คุณ ปฏิญญา จงชาณสิทโธ 1
41
สพ.ญ. ปรียา เสรีวิชยสวัสดิ์ 1
42
สพ.ญ. ปารมี เอี่ยมเชย 1
43
คุณ เปรมวดี ยศอิ 8
44
น.สพ. พงศ์ศิริ เนื้อไม้ 2
45
สพ.ญ. พรรณราย  ว่องวัฒนกิจ 1
46
สพ.ญ.  พรรณิภา  แป้นแหลม 1
47
คุณ พัทธรา สอาดอาวุธ 4
48
สพ.ญ. พิชาพัทธ์ เอื้อสมานจิต 1
49
สพ.ญ. พิมพ์ชนก เรืองแก้ว 1
50
น.สพ. พิษณุ ตั้งบุญเกษม 2
51
น.สพ. พีระ ตันโชติเวช 1
52
สพ.ญ. ภัทราภา ซึ้งประสิทธิ์ 2
53
น.สพ. ภาณุวัฒน์ โพธิกุล 1
54
สพ.ญ. ภาวิณี  เกรียงยะกุล 1
55
สพ.ญ. มิ่งขวัญ ศรีวิศาลศักดิ์ 2
56
สพ.ญ. รัชญา ครุฑเสม 1
57
สพ.ญ. รุ่งอรุณ อยู่มั่น 1
58
สพ.ญ. ฤดีนุช แสนรุ่งวรกิจ 1
59
น.สพ. วทัญญู มุสิกะทัน 1
60
สพ.ญ. วราภรณ์   ปฎิพัทธ์ปถวี 1
61
น.สพ. วันชัย ดอนโคตรจันทร์ 1
62
น.สพ. วันเสน่ห์ โตอนันต์ 1
63
สพ.ญ. วิกานดา หวังอาษา 1
64
สพ.ญ. วิภาดา ภวภูตานนท์ 1
65
สพ.ญ. ศจิกา ทองใหม่ 1
66
สพ.ญ. ศศิธร ทองคำ 1
67
สพ.ญ. ศศิมา เทียมหมอก 1
68
สพ.ญ. ศิริพร เหรียญทอง 1
69
น.สพ. ศิลศักดิ์ แก้วมณีรัตน์ 1
70
น.สพ. ศุภร โกนุทานุรักษ์ 1
71
น.สพ. สมมโนรม ศรีหิรัญ 1
72
สพ.ญ. สุนันทา ยธิกุล 1
73
น.สพ.  สุภัคพล ลีเพ็ญ 1
74
คุณ สุภาวดี บวรชัยฤทธ์ 11
75
น.สพ. สุรชาติ  เพชรแสวง 1
76
คุณ สุรภา ใยอุ่น 2
77
น.สพ. อธิพัชร์ เฉลิมปริยาธรณ์ 1
78
น.สพ. อธิศักดิ์ อมรแก้ว 1
79
สพ.ญ. อภิญญา  หังเสวก 1
80
สพ.ญ. อรณิชชา ใบสูงเนิน 1
81
สพ.ญ. อรรถพร แขมมี 2
82
สพ.ญ. อสมาภรณ์ วามน 3
83
สพ.ญ. อารีรัตน์ สรวมนาม 1
84
น.สพ. เอลฮัม แวฮามะ 1
ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล ผู้สั่ง
จำนวนหนังสือ (เล่ม)
1
สพ.ญ. อสมาภรณ์ วามน
3
2
สพ.ญ. ปัญญ์ชิตา ไชยองค์การ
2
3
สพ.ญ. ไอริณ อารีประชาภิรมย์
1
4
สพ.ญ. จุฑารัตน์ น้อยพินิจ
1
5
คุณ กุลวรินทร์ วรภูมิพายัพ
1
6
น.สพ. วรินทร์ธร พวงสำลี
1
7
สพ.ญ. จิดาภา วิวัฒน์ตระกูล
1
8
สพ.ญ. ปาจรีย์ ห่มขวา
1
9
น.สพ. กรรณ นิลคชาธาร
1
10
สพ.ญ. นิธิวดี เหล่าเนตร์
1
11
สพ.ญ. ธมลวรรณ ศรีบรรเทา
1
12
สพ.ญ. ธีราภรณ์ ชัยรัชนีกร
1
13
สพ.ญ. นวรัตน์ ทองมาก
1
14
สพ.ญ. กานต์ธิดา สุติยาภรณ์
1
15
สพ.ญ. ชีวา จาตุรชาต
1
16
น.สพ. กีรติ กีรติขจร
1
17
น.สพ. ตุลา ตรงเมธีรัตน์
1
18
สพ.ญ. พชรพรรณ พินทุ
1
19
สพ.ญ. ชนกนันท์ ขจรรัตนวณิชย์
2
20
สพ.ญ. มณฑิชา วงศ์พุทธา
1

หมายเหตุ: ตัดรอบวันที่ 18 ก.ค. 2562 (สำหรับสมาชิกที่โอนเงินภายในวันที่ 12 ก.ค. 2562)

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล ผู้สั่ง
จำนวนหนังสือ (เล่ม)
1
สพ.ญ. อุมาพร  คำคง  1
2
สพ.ญ. ชนกานต์ เกนวิถี  1
3
สพ.ญ. ชโลบล โรหิตเสถียร  2
4
สพ.ญ. โสรยา คงธนเนตร  1

รายชื่อขึ้นวันที่ 22 ส.ค. 62