สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

โครงสร้างบุคลากร

 

 

คณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์  โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

 

1. นายกสัตวแพทยสภา         

ประธานอนุกรรมการ
2. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
อนุกรรมการ
3. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

อนุกรรมการ
4. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

อนุกรรมการ
5. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

อนุกรรมการ
6. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

อนุกรรมการ
7. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

อนุกรรมการ
8. เลขาธิการสัตวแพทยสภา

อนุกรรมการ
9. สัตวแพทย์หญิงบุญญิตา   รุจทิฆัมพร 

อนุกรรมการ
10. นายสัตวแพทย์ประเทือง   สุดสาคร  

อนุกรรมการ
11. สัตวแพทย์หญิงสุภัทรา  ยงศิริ   

อนุกรรมการ
12. รศ.สัตวแพทย์หญิง ดร.วรา   พานิชเกรียงไกร 

อนุกรรมการ
13. รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ชัยณรงค์   โลหชิต 

อนุกรรมการ
14 รศ.นายสัตวแพทย์สมชัย   พงศ์จรรยากุล    
 
อนุกรรมการและเลขานุการ