สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศสัตวแพทยสภา

ที่ ๒๐ / ๒๕๖๒

เรื่อง   ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสัตวแพทยสภา

ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๑

..............................................................................

 

                ตามประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๑๕ / ๒๕๖๒  ลงวันที่ ๒๔   เมษายน  ๒๕๖๒   เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสัตวแพทยสภา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๑  และได้ดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ตามคุณลักษณะตามรายละเอียดคุณลักษณะตามเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกฯ เสร็จสิ้นในวันศุกร์ที่  ๒๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  แล้ว

                สัตวแพทยสภา ได้มีประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๑๙ / ๒๕๖๒  ลงวันที่ ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๒   เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๑  สัตวแพทยสภาได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์บุคคลที่สมัครในตำแหน่งนี้เรียบร้อยแล้ว ในวันที่  ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  โดยมีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกดังนี้

                    ๑.  นางสาววรารัตน์   เล่าสกุลสุขไพศาล         ได้รับการคัดเลือก

                    ๒.  นางสาวจรวยพร  กอกวังใน                         สำรองลำดับที่ ๑

                    ๓.  นางสาวพรพรรณ  เกลี้ยงราคี                      สำรองลำดับที่ ๒

                    ๔.  นางสาวชุติมา  ลูกคำ                                  สำรองลำดับที่ ๓

              ทั้งนี้  ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัว  และเริ่มทดลองการปฏิบัติงาน ในวันอังคารที่ ๔ มิถุนายน  ๒๕๖๒  เวลา  ๘.๓๐  น.  ณ สำนักงานสัตวแพทยสภา  เลขที่๖๘/๘ หมู่ ๑  ถนนนครอินทร์  ตำบลบางไผ่  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐  หากไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ

 

                                                                             ประกาศ ณ วันที่  ๓๐   พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖๒

      

                                                                                 (ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธวัชชัย   ศักดิ์ภู่อร่าม)

                                                                                                   นายกสัตวแพทยสภา

 

 

ดาวน์โหลดประกาศ 20/2562 ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1