สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

 ประกาศสัตวแพทยสภา

ที่ ๑๙ / ๒๕๖๒

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๑

..............................................................................

              ตามประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๑๕ / ๒๕๖๒  ลงวันที่ ๒๔  เมษายน  ๒๕๖๒   เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสัตวแพทยสภา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๑  และได้ดำเนินการรับสมัครฯ เสร็จสิ้นในวันศุกร์ที่  ๒๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 

              สำนักงานสัตวแพทยสภา จึงขอประกาศรายชื่อผู้ทำการทดสอบประเมินความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office , Excel , Word แล้ว  มีสิทธิสัมภาษณ์ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๑  ปฏิบัติงานให้สัตวแพทยสภา  ดังรายนามต่อไปนี้

ชื่อ – สกุล ผู้สมัคร

 
 

๑. นางสาววรารัตน์  เล่าสกุลสุขไพศาล

 

๒. นางสาวจรวยพร  กอกวังใน

 

๓. นางสาวพรพรรณ  เกลี้ยงราคี

 

๔. นางสาวนิรมล  ยาสาร

 

๕. นางสาวชุติมา  ลูกคำ

 

              

              ทั้งนี้  ขอให้ผู้สมัครฯ เข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ  สำนักงานสัตวแพทยสภา  เลขที่ ๖๘/๘  หมู่ ๑  ตำบลบางไผ่  อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ หากไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ

 

                                                                             ประกาศ ณ วันที่  ๒๗   พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖๒

      

                                                                                         (นายสัตวแพทย์สุเมธ  ทรัพย์ชูกุล)  

                                                                                              เลขาธิการสัตวแพทยสภา

 

 

ดาวน์โหลดประกาศ ๑๙/๒๕๖๒ รายชื่อผู้สมัครตำแหน่งฯ.pdf