สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

สถาบันที่ได้รับการรับรองแล้ว 11 สถาบัน

 

 สถาบันที่ได้รับการรับรองแล้ว 11 สถาบัน

 1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ตาม ประกาศ 37/2562 การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ฯ จุฬาลงกรณ์.pdf

 3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 4. มหาวิทยาลัยมหิดล

 5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (รับรองแบบมีเงิื่อนไข)
  ตาม ประกาศ 25/2561 การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ฯ มทร.ตะวันออก (หลักสูตรฯ 2560)


 8. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (รับรองแบบมีเงิื่อนไข)
  ตาม ประกาศ 27/2562 การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ฯ ม.มหาสารคาม (หลักสูตรฯ2561).pdf
      9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  (รับรองแบบมีเงิื่อนไข)
  ตาม ประกาศ 30/2562 การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ฯ มทร.ศรีวิชัยฯ (หลักสูตรฯ2560)

 10. มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (รับรองแบบมีเงิื่อนไข)
  ตาม 
  ประกาศ 31/2562 การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ฯ ม.เวสเทิร์น (หลักสูตรฯ 2560).pdf

 11. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (รับรองแบบมีเงิื่อนไข)
  ตาม ประกาศ 38/2562 การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ฯ ม.สงขลานครินทร์ (หลักสูตรฯ 2558).pdf

 

 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563