สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

สถาบันที่ได้รับการรับรองแล้ว 11 สถาบัน

 

 สถาบันที่ได้รับการรับรองแล้ว 11 สถาบัน

 1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 4. มหาวิทยาลัยมหิดล

 5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (รับรองแบบมีเงิื่อนไข) ตาม ประกาศ ๒๕/๒๕๖๑ การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ฯ มทร.ตะวันออก (หลักสูตรฯ ๒๕๖๐)

 8. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (รับรองแบบมีเงิื่อนไข) ตาม ประกาศ ๒๗/๒๕๖๒ การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ฯ ม.มหาสารคาม (หลักสูตรฯ๒๕๖๑).pdf   


 9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  (รับรองแบบมีเงิื่อนไข) ตาม ประกาศ ๓๐/๒๕๖๒ การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ฯ มทร.ศรีวิชัยฯ (หลักสูตรฯ๒๕๖๐)

 10. มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  (รับรองแบบมีเงิื่อนไข) ตาม ประกาศ ๓๑/๒๕๖๒ การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ฯ ม.เวสเทิร์น (หลักสูตรฯ 2560).pdf

 11. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  (รับรองแบบมีเงิื่อนไข) ตาม  ประกาศ ๓๘/๒๕๖๒ การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ฯ ม.สงขลานครินทร์ (หลักสูตรฯ 2558).pdf

 

 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563