สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

สถาบันที่ได้รับการรับรองแล้ว 9 สถาบัน

 

 

สถาบันที่ได้รับการรับรองแล้ว 9 สถาบัน

  1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  4. มหาวิทยาลัยมหิดล

  5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

  7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  (รับรองแบบมีเงิื่อนไข) ตาม ประกาศ ๔๑/๒๕๕๘ การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ฯ มทร.ศรีวิชัย     

  8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (รับรองแบบมีเงิื่อนไข) ตาม ประกาศ ๒๕/๒๕๖๑ การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ฯ มทร.ตะวันออก (หลักสูตรฯ ๒๕๖๐)

  9. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (รับรองแบบมีเงิื่อนไข) ตาม ประกาศ ๗๐/๒๕๕๘ การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ฯ ม.มหาสารคาม     ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 25 ม.ค. 2562