สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

สถาบันที่ได้รับการรับรองแล้ว 10 สถาบัน

 

 สถาบันที่ได้รับการรับรองแล้ว 10 สถาบัน

  1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  4. มหาวิทยาลัยมหิดล

  5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

  7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  (รับรองแบบมีเงิื่อนไข) ตาม ประกาศ ๓๐/๒๕๖๒ การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ฯ มทร.ศรีวิชัยฯ(หลักสูตรฯ๒๕๖๐)

  8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (รับรองแบบมีเงิื่อนไข) ตาม ประกาศ ๒๕/๒๕๖๑ การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ฯ มทร.ตะวันออก (หลักสูตรฯ ๒๕๖๐)

  9. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (รับรองแบบมีเงิื่อนไข) ตาม ประกาศ ๒๗/๒๕๖๒ การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ฯ ม.มหาสารคาม(หลักสูตรฯ๒๕๖๑).pdf   


  10. มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  (รับรองแบบมีเงิื่อนไข) ตาม ประกาศ ๓๑/๒๕๖๒ การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ฯ ม.เวสเทิร์น

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 20 ก.ย. 2562