สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศศ.ศ.สพ.ที่ ๒/๒๕๖๒ เรื่อง ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง ประจำปี ๒๕๖๒

  ดาวน์โหลดประกาศศ.ศ.สพ.ที่ ๒/๒๕๖๒ คะแนนสพ.ชั้นสอง

 

ประกาศศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

ที่ ๒ / ๒๕๖๒

เรื่อง ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรรมการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ของ

ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสองประจำปี  ๒๕๖๒

-----------------------------

              ตามประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๑๖/๒๕๖๑ เรื่อง เกณฑ์การเพิ่มพูนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง กำหนดให้ผู้ขอต่อใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง ต้องเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งผ่านการรับรองจากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ โดยต้องผ่านเกณฑ์รวมไม่ต่ำกว่า ๗๐% จาก ๑๐๐% ผ่านกลุ่มกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องฯ ทั้ง ๓ กลุ่ม ได้แก่

             ๑. กลุ่มกิจกรรมฝึกปฏิบัติในสาขาวิชาสัตว์เลี้ยง ไม่เกิน ๒๐%

             ๒. กลุ่มกิจกรรมฝึกปฏิบัติในสาขาวิชาปศุสัตว์ ไม่เกิน ๒๐%

             ๓. กลุ่มกิจกรรมการสอบเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ไม่เกิน ๖๐%

             ทั้งนี้ กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องฯ ของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสองที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภาได้ให้การรับรอง มีดังนี้

๑. โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสองประจำปี ๒๕๖๒  

           สถาบัน: ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา

           จัดขึ้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ถึงวันเสาร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒

           ณ ห้องทองฑีฆายุ ชั้น ๔ สำนักงานสัตวแพทยสภา  

๒. การประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ ๔๓ ประจำปี ๒๕๖๒ (ICVS2 019)

           สถาบัน: สมาคม สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

           จัดขึ้นระหว่างวันพุธที่ ๖ ถึงวันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒

           ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

           โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒  มีมติรับรองข้อมูลคะแนนจากการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องฯ ดังกล่าวของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง รวมจำนวน ๑๒๑ ราย ดังนี้

ลำดับที่
ผ่านหลักสูตร
ระยะยาว
ชื่อ - สกุล
เลขที่ฯ
คะแนนจากการ
เข้าร่วมกิจกรรม (%)
๓.การสอบ
เพิ่มพูน
ความรู้
(เต็ม ๖๐%)
คะแนนรวม
(เปอร์เซ็นต์)
๑.สัตว์เลี้ยง
(เต็ม ๒๐%)
๒.ปศุสัตว
(เต็ม ๒๐%)
เชียงใหม่๕๑ นายกอบบุญ นิลโขง ๑๒๙๗
๑๕
๑๕
๔๗
๗๗.๐
เชียงใหม่๕๒ นายเกรียงศักดิ์ โพธา ๑๓๑๕
๑๕
๑๕
๔๙.๕
๗๙.๕
เกษตรฯ๕๒ นายคติ แสงศรีจันทร์รัตน์ ๒๔๐๕
๑๕
๑๕
๕๐.๕
๘๐.๕
เชียงใหม่๕๒ นายคมสัน สมัครการ ๑๐๓๖
๑๕
๑๕
๕๐
๘๐.๐
เกษตรฯ๕๒ นายจรัส แป้นทอง ๑๓๒๘
๑๕
๑๕
๔๒.๕
๗๒.๕
เชียงใหม่๕๒ นายจักราวุธ คำทวี ๑๒๒๒
๑๕
๑๕
๔๘
๗๘.๐
เกษตรฯ๕๒ นายจิรนิติ วงษ์คำหาญ ๑๘๕๓
๑๕
๑๕
๕๑.๕
๘๑.๕
เกษตรฯ๕๓ นายฉัตรชัย ชาววัง ๑๘๗๓
๑๕
๑๕
๔๖
๗๖.๐
ขอนแก่น๕๓ นายฉัตรพล พรหมเศรณี ๑๗๙๙
๑๕
๑๕
๔๘
๗๘.๐
๑๐
ขอนแก่น๕๒ นายเฉลิมชัย วงศกรโกศล ๑๗๖๘
๑๕
๑๕
๕๑
๘๑.๐
๑๑
เชียงใหม่๕๒ นายชลอ ไทยศิริ ๑๗๖๔
๑๕
๑๕
๕๒.๕
๘๒.๕
๑๒
เกษตรฯ๕๓ นายชัชวาลย์ เพ็ชรแท้ ๒๔๙๒
๑๕
๑๕
๔๙.๕
๗๙.๕
๑๓
เกษตรฯ๕๒ นายชัยณรงค์ เสนชัย ๑๓๒๕
๑๕
๑๕
๕๒
๘๒.๐
๑๔
เกษตรฯ๕๒ นายชัยพร เอ้งฉ้วน ๑๑๗๑
๑๕
๑๕
๔๕
๗๕.๐
๑๕
เกษตรฯ๕๐ นายชัยอนันต์ สิริเบญสานนท์ ๒๗๐๙
๑๕
๑๕
๔๑
๗๑.๐
๑๖
เชียงใหม่๕๒ นายชาญชัย เนตรแก้ว ๒๔๑๖
๑๕
๑๕
๕๓
๘๓.๐
๑๗
เกษตรฯ๕๒ นายชาตรี บุญนันท์ ๑๓๓๓
๑๕
๑๕
๔๓.๕
๗๓.๕
๑๘
เกษตรฯ๕๒ นายชิดชัย อาสาวดีรส ๒๔๑๓
๑๕
๑๕
๕๐.๕
๘๐.๕
๑๙
ขอนแก่น๕๓ นายเชิดชูวงศ์ จุฑะกนก ๗๖๒
๑๕
๑๕
๔๐
๗๐.๐
๒๐
ขอนแก่น๕๒ นายไชย อุปรินทร์ ๑๗๐๖
๑๕
๑๕
๕๐
๘๐.๐
๒๑
เกษตรฯ๕๓ นายญาณนายเวทย์ รณภูมิ ๑๘๙๓
๑๕
๑๕
๕๒.๕
๘๒.๕
๒๒
เกษตรฯ๕๒ นายณรงค์ ม่วงไหมทอง ๑๓๐๘
๑๕
๑๕
๔๙.๕
๗๙.๕
๒๓
เกษตรฯ๕๒ นายณิชพน พรหมเดชะ ๔๐๔
๑๕
๑๕
๔๐
๗๐.๐
๒๔
เกษตรฯ๕๑ นายเดชา ศรีโสภา ๒๔๐๘
๑๕
๑๕
๔๙
๗๙.๐
๒๕
เกษตรฯ๕๓ นายถนอม สุขสำราญ ๑๘๖๑
๑๕
๑๕
๔๕
๗๕.๐
๒๖
เกษตรฯ๕๓ นายทวนทอง อาจรักษา ๑๑๙๐
๑๕
๑๕
๔๕.๕
๗๕.๕
๒๗
เกษตรฯ๕๒ นายทำเนียบ กลัดแก้ว ๒๓๕๗
๑๕
๑๕
๔๙.๕
๗๙.๕
๒๘
ขอนแก่น๕๓ นายเทวิน แสวงสิน ๑๒๖๖
๑๕
๑๕
๔๙.๕
๗๙.๕
๒๙
เกษตรฯ๕๑ นายธน เทียนทอง ๔๖๗
๑๕
๑๕
๔๙.๕
๗๙.๕
๓๐
เกษตรฯ๕๒ นายธนพล ทองน่วม ๒๓๙๔
๑๕
๑๕
๔๘
๗๘.๐
๓๑
เกษตรฯ๕๑ นายธีระ ลิขิตธรรมวาณิช ๒๖๖๗
๑๕
๑๕
๔๘.๕
๗๘.๕
๓๒
เกษตรฯ๕๒ นายธีระวุธ พิบูลรัตพงศ์ ๒๕๕๕
๑๕
๑๕
๔๘.๕
๗๘.๕
๓๓
ขอนแก่น๕๒ นายนคร จันทคุปต์ ๒๕๖๖
๑๕
๑๕
๔๕.๕
๗๕.๕
๓๔
ขอนแก่น๕๒ นายนพพร พันธานนท์ ๒๘๘๒
๑๕
๑๕
๔๗.๕
๗๗.๕
๓๕
เกษตรฯ๕๑ นายนพรัต เทียนทอง ๑๓๑๐
๑๕
๑๕
๔๒.๕
๗๒.๕
๓๖
เกษตรฯ๕๒ นายนรวัฒน์ ผลตาล ๑๖๘๗
๑๕
๑๕
๔๗
๗๗.๐
๓๗
ขอนแก่น๕๓ นายนาวา อักษร ๑๒๙๓
๑๕
๑๕
๔๘.๕
๗๘.๕
๓๘
เกษตรฯ๕๒ นายนิพนธ์ เศียรอักษร ๖๙๖
๑๕
๑๕
๕๐
๘๐.๐
๓๙
ขอนแก่น๕๓ นายนิพนธ์ พรหมจารี ๒๔๘๔
๑๕
๑๕
๕๑
๘๑.๐
๔๐
เกษตรฯ๕๒ นายบรรพต บุญพิทักษ์ ๑๑๘๘
๑๕
๑๕
๔๓
๗๓.๐
๔๑
เกษตรฯ๕๒ นายบรรพต หรรษาพันธุ์ ๑๗๕๙
๑๕
๑๕
๔๙
๗๙.๐
๔๒
เกษตรฯ๕๓ นายบรรหาร นวกุล ๑๓๐๑
๑๕
๑๕
๔๘.๕
๗๘.๕
๔๓
ขอนแก่น๕๓ นายบัญชา ตังควณิชย์ ๑๒๘๓
๑๕
๑๕
๕๒.๕
๘๒.๕
๔๔
ขอนแก่น๕๒ นายบุญธรรม เนาว์สูงเนิน ๑๘๔๔
๑๕
๑๕
๔๘.๕
๗๘.๕
๔๕
ขอนแก่น๕๓ นายบุญส่ง กรมกอง ๑๘๑๖
๑๕
๑๕
๕๑.๕
๘๑.๕
๔๖
ขอนแก่น๕๑ นายประยงค์ คนฉลาด ๑๗๗๗
๑๕
๑๕
๕๓
๘๓.๐
๔๗
ขอนแก่น๕๒ นายประยูร เล็บขาว ๔๑๕
๑๕
๑๕
๔๗.๕
๗๗.๕
๔๘
เชียงใหม่๕๒ นายประเวศ เปรมศรี ๒๔๑๘
๑๕
๑๕
๔๒.๕
๗๒.๕
๔๙
เชียงใหม่๕๑ นายประสาท กุณนะ ๑๘๖๓
๑๕
๑๕
๔๔.๕
๗๔.๕
๕๐
เชียงใหม่๕๑ นายประสาน สีตลรัศมี ๑๒๔๓
๑๕
๑๕
๔๘.๕
๗๘.๕
๕๑
ขอนแก่น๕๔ นายประสิทธิ์ ทองกรณ์ ๑๒๖๕
๑๕
๑๕
๕๒.๕
๘๒.๕
๕๒
เกษตรฯ๕๒ นายประเสริฐ ก้อนสันทัด ๒๔๓๕
๑๕
๑๕
๔๘.๕
๗๘.๕
๕๓
เกษตรฯ๕๓ นายประเสริฐศักดิ์ ตันสมบูรณ์ ๑๘๖๖
๑๕
๑๕
๔๙
๗๙.๐
๕๔
ขอนแก่น๕๒ นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ๑๒๐๖
๑๕
๑๕
๕๐.๕
๘๐.๕
๕๕
เกษตรฯ๕๓ นายปิยะ นาคทองกุล ๑๘๑๙
๑๕
๑๕
๔๙.๕
๗๙.๕
๕๖
ขอนแก่น๕๓ นายเผ่าพันธุ์ จิรเศรษฐเมธากุล ๒๙๖๙
๑๕
๑๕
๕๑.๕
๘๑.๕
๕๗
ขอนแก่น๕๔ นายพงศ์ณริศร์ บริสุทธิ์ ๑๑๙๓
๑๕
๑๕
๔๔
๗๔.๐
๕๘
เกษตรฯ๕๒ นายพรชัย หวังมนิดากุล ๑๓๐๔
๑๕
๑๕
๕๑.๕
๘๑.๕
๕๙
เชียงใหม่๕๒ นายพรชัย อารีย์วงษ์ ๒๕๐๓
๑๕
๑๕
๔๐.๕
๗๐.๕
๖๐
ขอนแก่น๕๓ นายพิทยากร อ้วนพรมมา ๑๑๙๘
๑๕
๑๕
๔๘
๗๘.๐
๖๑
เกษตรฯ๕๒ นายพินันท์ แสงอุทัย ๒๕๐
๑๕
๑๕
๔๐
๗๐.๐
๖๒
ขอนแก่น๕๒ นายไพฑูรย์ ราโช ๒๕๐๗
๑๕
๑๕
๔๗
๗๗.๐
๖๓
เกษตรฯ๕๐ นายไพรินทร์ คันศร ๒๗๔๖
๑๕
๑๕
๕๑.๕
๘๑.๕
๖๔
เกษตรฯ๕๒ นายไพโรจน์ มาแสง ๒๒๙๘
๑๕
๑๕
๔๘.๕
๗๘.๕
๖๕
เชียงใหม่๕๒ นายไพลิน คณะรมย์ ๑๘๖๙
๑๕
๑๕
๔๗.๕
๗๗.๕
๖๖
เกษตรฯ๕๒ นายภูวดล สาลีเกษตร ๗๘๑
๑๕
๑๕
๔๘
๗๘.๐
๖๗
เกษตรฯ๕๒ นายมนตรี นิลสุวรรณ ๑๒๔๘
๑๕
๑๕
๕๐.๕
๘๐.๕
๖๘
ขอนแก่น๕๒ นายมาโนช ปราชญ์ศิลป์ ๗๘๓
๑๕
๑๕
๔๑.๕
๗๑.๕
๖๙
เชียงใหม่๕๑ นายรวิกร สาคำ ๒๕๐๔
๑๕
๑๕
๔๘.๕
๗๘.๕
๗๐
เกษตรฯ๕๒ นายรัชช์ นามกร ๒๓๘๗
๑๕
๑๕
๕๑
๘๑.๐
๗๑
ขอนแก่น๕๑ นายวรภพ บุญประดิษฐ์ ๑๗๗๒
๑๕
๑๕
๔๕.๕
๗๕.๕
๗๒
เกษตรฯ๕๒ นายวัชระ ศะศิประภา ๒๕๔๑
๒๐
๒๐
๕๒.๕
๙๒.๕
๗๓
เกษตรฯ๕๒ นายวัฒนา มณีสุริยา ๗๗๔
๑๕
๑๕
๕๑.๕
๘๑.๕
๗๔
เกษตรฯ๕๒ นายวิจัย รัตนมาศ ๒๓๑๙
๑๕
๑๕
๔๙.๕
๗๙.๕
๗๕
ขอนแก่น๕๑ นายวิโรจน์ คลังบุญครอง ๒๔๘๖
๑๕
๑๕
๔๗.๕
๗๗.๕
๗๖
ขอนแก่น๕๓ นายวิสิทธิ์ หินเธาว์ ๒๔๔๖
๑๕
๑๕
๔๙
๗๙.๐
๗๗
เกษตรฯ๕๒ นายวีรศักดิ์ เกรียงธีรศร ๑๗๖๐
๑๕
๑๕
๔๖
๗๖.๐
๗๘
เกษตรฯ๕๒ นายศราวุฒิ จิวะชาติ ๑๗๕๔
๑๕
๑๕
๔๔.๕
๗๔.๕
๗๙
เกษตรฯ๕๒ นายศิริเดช คงสุบรรณ์ ๒๕๒๕
๑๕
๑๕
๕๑
๘๑.๐
๘๐
ขอนแก่น๕๒ นายศิริพุฒิพงศ์ สิงห์คำ ๑๗๗๔
๑๕
๑๕
๔๗.๕
๗๗.๕
๘๑
เกษตรฯ๕๒ นายสนธยา พุ่มมูล ๑๒๓๙
๑๕
๑๕
๔๙.๕
๗๙.๕
๘๒
เกษตรฯ๕๒ นายสมเกียรติ เอกอุดมพงษ์ ๑๒๕๘
๑๕
๑๕
๕๔
๘๔.๐
๘๓
ขอนแก่น๕๓ นายสมเกียรติ อยู่บำรุงพงศ์ ๑๒๗๕
๑๕
๑๕
๔๙.๕
๗๙.๕
๘๔
ขอนแก่น๕๓ นายสมเกียรติ แก้วจินดา ๒๕๑๐
๑๕
๑๕
๕๐
๘๐.๐
๘๕
เกษตรฯ๕๒ นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ๑๘๐๔
๑๕
๑๕
๔๕
๗๕.๐
๘๖
เกษตรฯ๕๓ นายสมชาย เพ็ญไพรัตน์กุล ๔๑๙
๑๕
๑๕
๔๖.๕
๗๖.๕
๘๗
เกษตรฯ๕๓ นายสมชาย หมื่นเดช ๑๑๘๗
๑๕
๑๕
๕๒.๕
๘๒.๕
๘๘
เกษตรฯ๕๓ นายสมชาย สุทนต์ ๑๘๘๘
๑๕
๑๕
๕๐.๕
๘๐.๕
๘๙
ขอนแก่น๕๔ นายสมชาย ศรีอรุณ ๒๔๕๕
๑๕
๑๕
๕๐.๕
๘๐.๕
๙๐
เกษตรฯ๕๓ นายสมบูรณ์ ใบสีจวง ๗๑๖
๑๕
๑๕
๔๙
๗๙.๐
๙๑
เกษตรฯ๕๓ นายสมพงศ์ ทองเกื้อ ๑๘๘๑
๑๕
๑๕
๔๙.๕
๗๙.๕
๙๒
ขอนแก่น๕๒ นายสมพงษ์ แก้วสุภาพ ๒๗๓๓
๑๕
๑๕
๔๙
๗๙.๐
๙๓
ขอนแก่น๕๓ นายสมพร สิ้นภัย ๑๒๘๐
๑๕
๑๕
๕๒.๕
๘๒.๕
๙๔
ขอนแก่น๕๔ นายสมศักดิ์ เลิงนิสสัย ๒๐๕๖
๑๕
๑๕
๔๙.๕
๗๙.๕
๙๕
เชียงใหม่๕๒ นายสมศักดิ์ ฉายชูวงษ์ ๒๓๖๘
๑๕
๑๕
๔๙
๗๙.๐
๙๖
เกษตรฯ๕๐ นายสมศักดิ์ วุฒิรักษ์ชัยนันท์ ๒๖๖๒
๑๕
๑๕
๔๙.๕
๗๙.๕
๙๗
ขอนแก่น๕๑ นายสรรเสริญ เจริญตะคุ ๑๔๘๔
๑๕
๑๕
๔๖.๕
๗๖.๕
๙๘
เกษตรฯ๕๒ นายสรายุทธ วรรณสูตร ๑๗๕๕
๑๕
๑๕
๔๖
๗๖.๐
๙๙
เชียงใหม่๕๔ นายสัจจะ อัตตะศิริ ๑๓๐๖
๑๕
๑๕
๕๐.๕
๘๐.๕
๑๐๐
เกษตรฯ๕๓ นายสุชล ไชยศิริ ๒๓๓๕
๑๕
๑๕
๔๗.๕
๗๗.๕
๑๐๑
ขอนแก่น๕๓ นายสุชัย ลิ้มวัฒนา ๑๒๗๙
๑๕
๑๕
๔๙
๗๙.๐
๑๐๒
เชียงใหม่๕๑ นายสุทัศน์ บุญสูนย์ ๑๒๒๐
๑๕
๑๕
๔๔.๕
๗๔.๕
๑๐๓
ขอนแก่น๕๒ นายสุเทพ บุญปลูก ๒๑๘
๑๕
๑๕
๔๕.๕
๗๕.๕
๑๐๔
เชียงใหม่๕๒ นายสุนทร ม่วงมี ๑๓๐๓
๑๕
๑๕
๔๘.๕
๗๘.๕
๑๐๕
เกษตรฯ๕๓ นายสุมิตร อำนวยสินสิริ ๒๓๘๓
๑๕
๑๕
๔๖.๕
๗๖.๕
๑๐๖
เกษตรฯ๕๒ นายสุรชัย ขาวนวล ๑๘๐๗
๑๕
๑๕
๕๓
๘๓.๐
๑๐๗
เกษตรฯ๕๓ นายสุรพงค์ โชติกเสถียร ๗๕๕
๑๕
๑๕
๔๘
๗๘.๐
๑๐๘
ขอนแก่น๕๒ นายสุรพล ธัญญเจริญ ๑๒๐๗
๑๕
๑๕
๔๖
๗๖.๐
๑๐๙
เกษตรฯ๕๒ นายสุรินทร์ จันทร์กรณ์ ๑๒๓๘
๑๕
๑๕
๔๔.๕
๗๔.๕
๑๑๐
เกษตรฯ๕๓ นายสุรินทร์ เครือแก้ว ๑๘๙๑
๑๕
๑๕
๔๐.๕
๗๐.๕
๑๑๑
เกษตรฯ๕๑ นายสุวัฒน์ อนันตโสภณกุล ๖๒๑
๑๕
๑๕
๔๗
๗๗.๐
๑๑๒
เกษตรฯ๕๓ นายเสน่ห์ ประเสริฐ ๒๓๖๒
๑๕
๑๕
๔๕
๗๕.๐
๑๑๓
ขอนแก่น๕๓ นายอดิศร บุณฑี ๑๗๘๑
๑๕
๑๕
๔๖.๕
๗๖.๕
๑๑๔
ขอนแก่น๕๒ นายอโนชา อินทรศร ๒๔๕๐
๑๕
๑๕
๔๕.๕
๗๕.๕
๑๑๕
ขอนแก่น๕๓ นายอพิมล ตานุชนม์ ๒๔๔๘
๑๕
๑๕
๕๑
๘๑.๐
๑๑๖
เกษตรฯ๕๑ นายอภินันท์ โอปณะโสภิต ๑๒๑๑
๑๕
๑๕
๕๓.๕
๘๓.๕
๑๑๗
เกษตรฯ๕๒ นายอรุณ ตันติวิภาวิน ๑๒๔๕
๑๕
๑๕
๕๓
๘๓.๐
๑๑๘
ขอนแก่น๕๑ นายอัมพร ชุมปัญญา ๑๑๓๗
๑๕
๑๕
๔๑
๗๑.๐
๑๑๙
เชียงใหม่๕๑ นายอาทิตย์ ยอดคำลือ ๑๒๒๖
๑๕
๑๕
๔๖
๗๖.๐
๑๒๐
เชียงใหม่๕๒ นายอารักษ์ ไกรมงคล ๑๗๘๒
๑๕
๑๕
๕๐
๘๐.๐
๑๒๑
เกษตรฯ๕๓ นายอุเทน ศรีดี ๑๓๒๓
๑๕
๑๕
๕๐
๘๐.๐

 

                                                                                            ประกาศ ณ วันที่  ๒๗  มีนาคม  ๒๕๖๒

                                                                 

                                                                                         (สัตวแพทย์หญิงกัลยา เก่งวิกย์กรรม)

                                                                                 ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์