สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศวสพท.ที่ ๖ / ๒๕๖๒ เรื่อง กำหนดการสอบและเกณฑ์การสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาสัตวแพทย์สาธารณสุข ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย

ที่ ๖ / ๒๕๖๒

เรื่อง  กำหนดการสอบและเกณฑ์การสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาสัตวแพทย์สาธารณสุข ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

___________________________________________

 

          ตามประกาศวิทยาลัยฯ ที่ ๑/๒๕๖๒ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์สาขาต่างๆ พ.ศ. ๒๕๖๒ วิทยาลัยฯ ได้กำหนดการสอบและเกณฑ์การสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขา
สัตวแพทย์สาธารณสุข ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

กำหนดการสอบ

          สอบข้อเขียน วันอังคารที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

          สอบปฏิบัติและสอบปากเปล่า

                        : วันอังคารที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

          สถานที่สอบ สำนักงานสัตวแพทยสภา ๖๘/๘ หมู่ ๑ ตำบลบางไผ่ ถนนนครอินทร์

                           อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒๐๑๗-๐๗๐๐-๘

 

เกณฑ์การสอบเพื่ออนุมัติบัตรฯ สาขาสัตวแพทย์สาธารณสุข

          ๑. การสอบข้อเขียน (Comprehensive examination)

                   ๑.๑ ความรู้ที่เป็นเนื้อหาสำคัญทางสัตวแพทย์สาธารณสุข

                   - Epidemiology and other applied epidemiology

                   - Zoonosis, emerging infectious diseases, and other potential animal and public  health threats

                   - Surveillance system and management

                   - Outbreak investigations and management

                   - Disease prevention and control

                   - Food safety, food quality and food security

 

                   ๑.๒ ความรู้พื้นฐานที่เป็นหลักการเบื้องต้นและความรู้ทั่วไปของสาขาสัตวแพทย์
                         สาธารณสุข

                   - Principle of socio-economic aspects for animal health

                   - Principle of environmental health and hygiene

                   - Principle of one health practice in veterinary public health

                   - Principle of bioinformatics

                   - Law, regulation, standard, public policy and international trade

                   - Risk analysis

                   - Animal welfare

 

          ๒ การสอบปากเปล่า (oral examination)

                   ๒.๑ ความรู้เฉพาะของสาขาสัตวแพทย์สาธารณสุข ทั้ง Preventive Veterinary
                         Medicine และ Food safety

                     - Diseases surveillance and monitoring system in preventive veterinary medicine & foodborne diseases

                     - Disease outbreak investigation in preventive veterinary medicine & foodborne diseases

                     - Disease prevention and control in preventive veterinary medicine & foodborne diseases

                     - Advance zoonosis and emerging infectious diseases of public health importance  & food of animal origins

                     - Advance risk analysis in preventive veterinary medicine & food safety

                     - Biological and chemical hazards in food safety

                     - Food production, processing, distribution, inspection and quality control

                     - Application of geographic information system (GIS) and modeling in preventive veterinary medicine & & foodborne diseases

คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

                                                                               ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

  

                                                                        (ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. รุ่งโรจน์  ธนาวงษ์นุเวช)

                                                                                                 ประธานคณะผู้บริหาร

                                                                  วิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย

 

ดาวน์โหลดประกาศวสพทที่ ๖/๒๕๖๒ กำหนดการสอบและเกณฑ์การสอบ สาธารณสุข