สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศวสพท.ที่ ๕ / ๒๕๖๒ เรื่อง กำหนดการสอบและเกณฑ์การสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาอายุรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

 

ประกาศวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย

ที่ ๕ / ๒๕๖๒

เรื่อง  กำหนดการสอบและเกณฑ์การสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาอายุรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

___________________________________________

 

          ตามประกาศวิทยาลัยฯ ที่ ๑/๒๕๖๒ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์สาขาต่างๆ พ.ศ. ๒๕๖๒ วิทยาลัยฯ ได้กำหนดการสอบและเกณฑ์การสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาอายุรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

กำหนดการสอบ

          สอบข้อเขียน วันอังคารที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

          สอบปฏิบัติและสอบปากเปล่า

                        : วันอังคารที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

          สถานที่สอบ สำนักงานสัตวแพทยสภา ๖๘/๘

                 หมู่ ๑ ตำบลบางไผ่ ถนนนครอินทร์

                 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒๐๑๗-๐๗๐๐-๘

 

เกณฑ์การสอบเพื่ออนุมัติบัตรฯ สาขาอายุรศาสตร์

๑. สอบข้อเขียน (๑๐๐ คะแนน)

          ๑.๑ General medicine เป็นข้อสอบแบบอัตนัย แบบให้เลือกทำ ๒ ข้อจาก ๓ ข้อ โดยข้อสอบชุดนี้เป็นแบบกรณีศึกษาสัตว์ป่วยที่มีเนื้อหาครอบคลุมการแปลผล CBC, biochemistry, electrolytes, urinalysis ทั้งนี้ ค่าน้ำหนักของข้อสอบแต่ละข้อคิดเป็นข้อละ ๒๕ คะแนน รวมเป็น ๕๐ คะแนน

          ๑.๒ Internal medicine เป็นข้อสอบแบบอัตนัย แบบให้เลือกทำ ๒ ข้อจาก ๗ ข้อ ทั้งนี้ ค่าน้ำหนักของข้อสอบแต่ละข้อคิดเป็นข้อละ ๒๕ คะแนน รวมเป็น ๕๐ คะแนน โดยข้อสอบแต่ละข้อจะเป็นแบบ problem oriented method จากกรณีศึกษา

สรุปเกณฑ์ผ่าน ผู้เข้าสอบแต่ละท่านจะต้องได้คะแนนรวม ๖๐ คะแนนขึ้นไป

๒. สอบปฏิบัติ

          ให้ผู้สมัครส่งสำเนา “patient medical record” ที่ตนเองมีส่วนร่วมในการวินิจฉัยและรักษา จำนวน ๕ ราย โดยสัตว์ป่วยที่เลือกมาแต่ละรายนั้น จะต้องทำการสรุปเพื่อให้ทราบขั้นตอนการตรวจวินิจฉัยและรักษา ด้วยการพิมพ์ความยาวไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ A๔ ทั้งนี้ผู้สมัครสอบควรเลือกสัตว์ป่วยที่มีความเจ็บป่วยแบบซับซ้อน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการวินิจฉัยและรักษาให้สมกับเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งการได้มาซึ่งอนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาอายุรศาสตร์ โดยให้ส่งมายังวิทยาลัยฯ ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

๓. การสอบปากเปล่าจากการนำเสนอกรณีศึกษาสัตว์ป่วยของผู้สอบเอง (๑๐๐ คะแนน)

           ผู้สอบจะต้องนำเสนอกรณีศึกษาสัตว์ป่วยของตนเองและส่งเอกสารที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการล่วงหน้าภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยPower point presentation ตามรูปแบบ problem oriented method เป็นเวลา ๑๕ นาที พร้อมตอบคำถามปากเปล่าตามเนื้อหากรณีศึกษาสัตว์ป่วยที่ผู้สอบนำเสนอ เป็นเวลา ๒๐ นาที และตอบคำถามจากกรรมการซึ่งอาจเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่นำเสนอ เป็นเวลา ๒๕ นาที มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

                       

หัวข้อพิจารณากรณีศึกษาสัตว์ป่วย

คะแนน

โครงเรื่องและเนื้อหา

- POA

- Results from lab/imaging and revised assessment

- Treatment & client education

 

๑๐

๑๐

๑๐

ระดับความซับซ้อนของกรณีศึกษาที่นำเสนอ*

การใช้สื่อในการนำเสนอ

การสื่อสาร/การนำเสนอ บุคลิกภาพ

เวลาในการนำเสนอ

การตอบคำถาม

 

- ตรงประเด็นและชัดเจน

  • คำถามที่เกี่ยวข้องกับกรณีศึกษาของตนเอง  (๗.๕ คะแนน)
  • คำถามทั่วไปจากกรรมการสอบ (๗.๕ คะแนน)

๑๕

- ถูกต้องตามหลักวิชาการ

  • คำถามที่เกี่ยวข้องกับกรณีศึกษาของตนเอง  (๑๗.๕ คะแนน)
  • คำถามทั่วไปจากกรรมการสอบ (๑๗.๕ คะแนน)

๓๕

 

           *กรณีศึกษาสัตว์ป่วยที่มีความซับซ้อน หมายถึงกรณีศึกษาสัตว์ป่วยที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการวินิจฉัยและรักษาให้สมกับเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งการได้มาซึ่งอนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์สาขาอายุรศาสตร์

           สรุปเกณฑ์ผ่าน  ผู้สอบแต่ละคนต้องได้คะแนนมากกว่า ๗๕ คะแนน

คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

                                                                             ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

  

                                                                        (ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. รุ่งโรจน์  ธนาวงษ์นุเวช)

                                                                                                   ประธานคณะผู้บริหาร

                                                                        วิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย

 

 

ดาวน์โหลดประกาศวสพทที่๕/๒๕๖๒ กำหนดการสอบและเกณฑ์การสอบ อายุรศาสตร์