สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศวสพท.ที่ ๔ / ๒๕๖๒ เรื่อง กำหนดการสอบและเกณฑ์การสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาศัลยศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย

ที่ ๔ / ๒๕๖๒

เรื่อง  กำหนดการสอบและเกณฑ์การสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาศัลยศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

___________________________________________

 

          ตามประกาศวิทยาลัยฯ ที่ ๑/๒๕๖๒ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์สาขาต่างๆ พ.ศ. ๒๕๖๒ วิทยาลัยฯ ได้กำหนดการสอบและเกณฑ์การสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาศัลยศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

กำหนดการสอบ

          สอบข้อเขียน วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.

          สอบปฏิบัติและสอบปากเปล่า

                   : วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.

                   : วันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.

         สถานที่สอบ ห้องชัยอัศวรักษ์ ชั้น ๓ สำนักงานสัตวแพทยสภา ๖๘/๘ หมู่ ๑ ตำบลบางไผ่

         ถนนนครอินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒๐๑๗-๐๗๐๐-๘

ตารางสอบอนุมัติบัตร สาขาศัลยศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๒

เวลา

การสอบ

ห้องสอบ

ชื่อ-สกุลผู้เข้าสอบ

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

สอบข้อเขียน

ห้องชัยอัศวรักษ์ ชั้น ๓ สำนักงานสัตวแพทยสภา

๑. นายสัตวแพทย์ครรชิต  พงษ์เพชร

๒. นายสัตวแพทย์ธีรพล   ชินกังสดาร

๓. สัตวแพทย์หญิงปิยทิพย์   ชูเฉลิมพร

๔. นายสัตวแพทย์ธีทัต  ตั้งปกรศักดิ์

๕. นายสัตวแพทย์สมพงษ์   หอยสังข์

๖. นายสัตวแพทย์อานนท์  ชุมคำลือ

๗. สัตวแพทย์หญิงพรรณระวี  ภูมิวุฒิสาร

๘. สัตวแพทย์หญิงปิโยรส   โพธิพงศธร

๙. นายสัตวแพทย์วรพัฒน์  ประชาศิลป์ชัย

๑๐. สัตวแพทย์หญิงปนัดดา  อมรรุ่งโรจน์

๑๑. นายสัตวแพทย์นิธิดล  บูรณพิมพ์

๑๒. นายสัตวแพทย์จักรกฤษณ์  คำทวี

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ปฏิบัติและสอบปากเปล่า

ห้องชัยอัศวรักษ์ ชั้น ๓ สำนักงานสัตวแพทยสภา

๑. นายสัตวแพทย์สมพงษ์  หอยสังข์

๒. นายสัตวแพทย์วรพัฒน์  ประชาศิลป์ชัย

๓. นายสัตวแพทย์นิธิดล  บูรณพิมพ์

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ปฏิบัติและสอบปากเปล่า

ห้องชัยอัศวรักษ์ ชั้น ๓ สำนักงานสัตวแพทยสภา

๑. นายสัตวแพทย์อานนท์   ชุมคำลือ

๒. นายสัตวแพทย์จักรกฤษณ์   คำทวี

๓. นายสัตวแพทย์ครรชิต   พงษ์เพชร

๔. นายสัตวแพทย์ธีรพล   ชินกังสดาร

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ปฏิบัติและสอบปากเปล่า

ห้องชัยอัศวรักษ์ ชั้น ๓ สำนักงานสัตวแพทยสภา

๑. สัตวแพทย์หญิงปิยทิพย์   ชูเฉลิมพร

๒. นายสัตวแพทย์ธีทัต   ตั้งปกรศักดิ์

๓. สัตวแพทย์หญิงพรรณระวี   ภูมิวุฒิสาร

๔. สัตวแพทย์หญิงปนัดดา   อมรรุ่งโรจน์

 

เกณฑ์การสอบเพื่ออนุมัติบัตรฯ สาขาศัลยศาสตร์

๑. สอบบรรยาย (๑๐๐ คะแนน) ประกอบด้วย

     ๑.๑ หมวดความรู้พื้นฐาน (๔๐ คะแนน)

            ๑.๑.๑ ข้อสอบวัดความสามารถในการแปลผลทางห้องปฏิบัติการ ๑ ข้อ

            ๑.๑.๒ ข้อสอบประมวลความรู้ทางศัลยศาสตร์ทั่วไป ๑ ข้อ

ผู้เข้าสอบต้องได้คะแนนในแต่ละข้อของหมวดนี้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

     ๑.๒ หมวดความรู้เนื้อหาสำคัญ (๖๐ คะแนน)

           ข้อสอบครอบคลุมทุกสาขา ผู้เข้าสอบเลือกตอบจำนวน ๓ ข้อ
           ผู้เข้าสอบต้องได้คะแนนรวมในหมวดนี้ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๖๐

๒. สอบปฏิบัติ (๑๐๐ คะแนน)

          เป็นการนำเสนอรายงานสัตว์ป่วยที่น่าสนใจและผู้นำเสนอมีความชำนาญต่อกรรมการสอบ โดยให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติการเตรียม Slide Presentation หรือ Video ที่จะใช้ในการสอบปฏิบัติ มีความยาวประมาณ ๑๕ นาที และขอให้ส่ง Slide Presentation หรือ Video (PDF File) มาล่วงหน้าทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ผู้เข้าสอบต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

๓. สอบปากเปล่า (๑๐๐ คะแนน) 

         ผู้เข้าสอบต้องได้คะแนนในหมวดนี้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

                                                                             ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

  

                                                                    (ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. รุ่งโรจน์  ธนาวงษ์นุเวช)

                                                                                             ประธานคณะผู้บริหาร

                                                                   วิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย

 

ดาวน์โหลดประกาศวสพทที่ ๔/๒๕๖๒ กำหนดการสอบและเกณฑ์การสอบ ศัลยศาสตร์