สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศวสพท.ที่ ๓ / ๒๕๖๒ เรื่อง กำหนดการสอบและเกณฑ์การสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาเวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย

ที่ ๓ / ๒๕๖๒

เรื่อง  กำหนดการสอบและเกณฑ์การสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาเวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

___________________________________________

 

          ตามประกาศวิทยาลัยฯ ที่ ๑/๒๕๖๒ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่างๆ พ.ศ. ๒๕๖๒ วิทยาลัยฯ ได้กำหนดการสอบและเกณฑ์การสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาเวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

กำหนดการสอบ

          สอบข้อเขียน วันพุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

          สอบปฏิบัติและสอบปากเปล่า

                        : วันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

          สถานที่สอบ สำนักงานสัตวแพทยสภา ๖๘/๘ หมู่ ๑ ตำบลบางไผ่ ถนนนครอินทร์

                 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒๐๑๗-๐๗๐๐-๘

 

เกณฑ์การสอบเพื่ออนุมัติบัตรฯ สาขาเวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์

1. สอบข้อเขียน (๖๐%)

   - ความรู้ทั่วไปในสาขาเวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์และความรู้เฉพาะสาขาที่ผู้สอบมีความชำนาญ

๒. ข้อสอบภาคปฏิบัติ (๒๐%)

   - ทดสอบความรู้เฉพาะสาขาหรือชนิดสัตว์ที่ผู้สอบสนใจ

3. สอบปากเปล่า (๒๐%)

   - การนำเสนอกรณีศึกษาหรือรายงานสัตว์ป่วยที่เกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์ที่จำเพาะกับสาขาหรือชนิดสัตว์ที่ผู้สอบสนใจในรูปแบบ power point

   - เพื่อประเมินทัศนคติต่อวิชาชีพสัตวแพทย์ และการจัดตั้งวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย

คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

                                                                           ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

  

                                                                  (ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. รุ่งโรจน์  ธนาวงษ์นุเวช)

                                                                                               ประธานคณะผู้บริหาร

                                                                วิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย

 

 

ดาวน์โหลดประกาศวสพท.ที่๓/๒๕๖๒ กำหนดการสอบและเกณฑ์การสอบ สู