สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศวสพท.ที่ ๒ / ๒๕๖๒ เรื่อง กำหนดการสอบและเกณฑ์การสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาพยาธิวิทยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

 

ประกาศวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย

ที่ ๒ / ๒๕๖๒

เรื่อง  กำหนดการสอบและเกณฑ์การสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาพยาธิวิทยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

___________________________________________

 

          ตามประกาศวิทยาลัยฯ ที่ ๑/๒๕๖๒ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์สาขาต่างๆ พ.ศ. ๒๕๖๒ วิทยาลัยฯ ได้กำหนดการสอบและเกณฑ์การสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาพยาธิวิทยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

          กำหนดการสอบ

          สอบข้อเขียน วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

          สอบปฏิบัติและสอบปากเปล่า

                          วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

          สถานที่สอบ  สำนักงานสัตวแพทยสภา ๖๘/๘ หมู่ ๑ ตำบลบางไผ่ ถนนนครอินทร์

                 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒๐๑๗-๐๗๐๐-๘

 

ตารางสอบ

เวลา

การสอบ

ห้องสอบ

ชื่อ-สกุลผู้เข้าสอบ

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

สอบข้อเขียน

ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒

นายสัตวแพทย์หัสดินทร์  บุญศรีโรจน์

นายสัตวแพทย์กิตติกร  บุญศรี

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

สอบปฏิบัติและปากเปล่า

ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒

นายสัตวแพทย์หัสดินทร์  บุญศรีโรจน์

นายสัตวแพทย์กิตติกร  บุญศรี

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

สอบปากเปล่า

ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒

นายสัตวแพทย์ฐานิต   กสานติกุล*

 

*สอบโดยวิธีพิเศษ

 เกณฑ์การสอบเพื่ออนุมัติบัตรฯ สาขาพยาธิวิทยา

          ๑. สอบข้อเขียน (๕๐ คะแนน) ประกอบด้วย

          ๑.๑ ข้อสอบอัตนัย (๒๐ คะแนน)

          ๑.๒ ข้อสอบปรนัย (๓๐ คะแนน)

          ๒. สอบปฏิบัติและสอบปากเปล่า (๕๐ คะแนน)

ผู้เข้าสอบต้องได้คะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

 

                                                                    ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

 

                                                             (ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. รุ่งโรจน์  ธนาวงษ์นุเวช)

                                                                                      ประธานคณะผู้บริหาร

                                                           วิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย

 

 

ดาวน์โหลดประกาศวสพท.ที่๒/๒๕๖๒ กำหนดการสอบและเกณฑ์การสอบพยาธิฯ