สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศวสพท.ที่ ๑ / ๒๕๖๒ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ การสัตวแพทย์ สาขาต่างๆ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย

ที่ ๑/๒๕๖๒

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ
การสัตวแพทย์ สาขาต่างๆ พ.ศ. ๒๕๖๒

___________________________________________

 

          ตามประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๒๙/๒๕๖๑ เรื่อง การสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่างๆ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่เปิดรับสมัครผู้สมัครสอบ ระหว่างวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ มีผู้สมัครสอบที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีสิทธิ์เข้าสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์สาขาต่างๆ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ รวม ๓๑ คน  ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

 

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

สาขา

นายสัตวแพทย์ฐานิต  กสานติกุล

พยาธิวิทยา

นายสัตวแพทย์หัสดินทร์  บุญศรีโรจน์

พยาธิวิทยา

นายสัตวแพทย์กิตติกร   บุญศรี

พยาธิวิทยา

สัตวแพทย์หญิงมรกต  นันทไพฑูรย์

เวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์

สัตวแพทย์หญิงสร้อยสุดา  โชติมานุกูล

เวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์

สัตวแพทย์หญิงปิยทิพย์  ชูเฉลิมพร

ศัลยศาสตร์

นายสัตวแพทย์ธีทัต  ตั้งปกรศักดิ์

ศัลยศาสตร์

นายสัตวแพทย์สมพงษ์  หอยสังข์

ศัลยศาสตร์

นายสัตวแพทย์เกียรติ  แพวงศ์นุกูล

ศัลยศาสตร์

๑๐

นายสัตวแพทย์อานนท์  ชุมคำลือ

ศัลยศาสตร์

๑๑

สัตวแพทย์หญิงพรรณระวี  ภูมิวุฒิสาร

ศัลยศาสตร์

๑๒

สัตวแพทย์หญิงปิโยรส  โพธิพงศธร

ศัลยศาสตร์

๑๓

นายสัตวแพทย์วรพัฒน์  ประชาศิลป์ชัย

ศัลยศาสตร์

๑๔

สัตวแพทย์หญิงปนัดดา  อมรรุ่งโรจน์

ศัลยศาสตร์

๑๕

นายสัตวแพทย์นิธิดล  บูรณพิมพ์

ศัลยศาสตร์

๑๖

นายสัตวแพทย์จักรกฤษณ์  คำทวี

ศัลยศาสตร์

๑๗

นายสัตวแพทย์ประกิจ  เกาะกายสิทธิ์

อายุรศาสตร์

๑๘

สัตวแพทย์หญิงชัญภร  กวางรัตน์

อายุรศาสตร์

๑๙

นายสัตวแพทย์ทศพล  องค์วิเศษไพบูลย์

อายุรศาสตร์

๒๐

สัตวแพทย์หญิงภัทรวดี  ธรรมสถิต

อายุรศาสตร์

๒๑

สัตวแพทย์หญิงสุชาดา  หัทยานานนท์

อายุรศาสตร์

๒๒

นายสัตวแพทย์โอสธี  เดชกัลยา

อายุรศาสตร์

๒๓

สัตวแพทย์หญิงอรอุษา  สุวิถีชน

อายุรศาสตร์

๒๔

นายสัตวแพทย์ภัทรกฤช  ธีวสุตระกูล

อายุรศาสตร์

๒๕

นายสัตวแพทย์พรรษวุฒิ  สุดใจดี

อายุรศาสตร์

๒๖

นายสัตวแพทย์จักรพันธุ์  วรรณวงศ์

อายุรศาสตร์

๒๗

สัตวแพทย์หญิงชลลดา  โสดารัตน์

อายุรศาสตร์

๒๘

นายสัตวแพทย์ปองพล  พงไธสงค์

สัตวแพทย์สาธารณสุข

๒๙

สัตวแพทย์หญิงกานต์ชนา  พูนสุข

สัตวแพทย์สาธารณสุข

๓๐

นายสัตวแพทย์ประวิทย์  ชุมเกษียร

สัตวแพทย์สาธารณสุข

๓๑

สัตวแพทย์หญิงสหฤทัย  เจียมศรีพงษ์

สัตวแพทย์สาธารณสุข

 

กำหนดวันเวลาและสถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

   

   

                                              ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

                                               (ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. รุ่งโรจน์  ธนาวงษ์นุเวช)

                                         ประธานคณะผู้บริหาร

                                         วิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย

 

 

ดาวน์โหลดประกาศวิทยาลัยฯ ที่ 1/2562 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอนุมัติบัตรฯประจำปี 2562