สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

แผนที่สนามสอบประเมินฯ

    

 

1. สนามสอบที่ 02 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

2. สนามสอบที่ 03 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

3. สนามสอบที่ 04 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

4. สนามสอบที่ 06  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 

 

5. สนามสอบที่ 10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 

 

 

 update 201262