สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๘/ ๒๕๖๒ เรื่อง ขยายเวลาการเปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่างๆ พ.ศ. ๒๕๖๒

  ประกาศสัตวแพทยสภา

ที่ ๘/ ๒๕๖๒

เรื่อง ขยายเวลาการเปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์  สาขาต่างๆ พ.ศ. ๒๕๖๒

            ตามประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๓๐/๒๕๖๑ เรื่องการเปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการ สัตวแพทย์  สาขาต่างๆ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นั้น บัดนี้ครบกำหนดตามประกาศฯแล้ว  คณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ จึงมีมติให้ขยายเวลาการเปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่างๆ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฯ

          ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมสามารถดาวน์โหลดใบคำขอสมัครใน www.vetcouncil.or.th เมนูวิทยาลัยชำนาญการฯ >>ดาวน์โหลด แล้วยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ และชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร ที่สำนักงานสัตวแพทยสภา ๖๘/๘ หมู่ ๑ ตำบลบางไผ่ ถนนนครอินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ถึง ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

กำหนดการ

          วิทยาลัยฯ ขยายเวลาการเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ (วว.) ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งสถาบันฝึกอบรมฯ จะทำการจัดสอบในวันที่ ๑๖ มีนาคม – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ และจะประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านและสถาบันที่จะเข้ารับการฝึกอบรมฯ ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมฯ (ค่าลงทะเบียนเรียนคนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท/ปี) ตั้งแต่วันที่ ๒๓ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

                                                                       ประกาศ ณ วันที่ ๑  มีนาคม  ๒๕๖๒

 

                                                                   (ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธวัชชัย  ศักดิ์ภู่อร่าม)

                                                                                   นายกสัตวแพทยสภา     

 

                 ดาวน์โหลดใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฯ _วว ขยายเวลาการรับสมัคร