สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านสัตวแพทยสภา เชิญคุณหมอลุงป้ามาร่วมงาน "เสวนาCE ฟ้าหม่นคนอาวุโส"

 

"ฟ้ายังเป็นสีหม่นให้คนอย่างเรา มารวมกันเข้า..ให้เป็นเมฆฝน"

 

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา ร่วมกับ บริษัท ฮูเวฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด

ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านสัตวแพทยสภา เชิญคุณหมอลุงป้ามาร่วมงาน "เสวนาCE ฟ้าหม่นคนอาวุโส" 

ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562
เวลา 08.00-16.30 น.
ณ ห้องทองฑีฆายุ ชั้น 4 สัตวแพทยสภา

กิจกรรมประกอบด้วย การแนะนำการเขียนบทความประสบการณ์อันเป็นประโยชน์เพื่อขอหน่วยกิต พิธีทำบุญสำนักงานสัตวแพทยสภา

   พิธีรดน้ำดำหัวสัตวแพทย์อาวุโสและนายกสัตวแพทยสภา ร่วมพบปะพูดคุย ย้อนวันวานอันหวานหอม จิบน้ำชากาแฟในบรรยากาศอบอุ่น

- เข้าร่วมกิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ 4 หน่วยกิตสะสม

- เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป โดยการแจ้งชื่อ เบอร์โทรฯติดต่อ  ทางLine นี้เท่านั้น

- เปิดรับเพียง 100 ที่นั่ง

 

ช่วยกันบอกต่อไปยังอาจารย์  พี่หมอ สัตวแพทย์อาวุโสที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไปที่รักและเคารพด้วยนะครับ เพื่อให้ท่่านได้มาร่วมกิจกรรม  ณ สภาฟ้าหม่นของเราแห่งนี้ครับ

 

หมายเหตุ

1. รับลงทะเบียนเฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง หรือผู้ที่เคยเป็นสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งแต่ใบอนุญาตฯหมดอายุไปแล้ว ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไปเท่านั้น โดยแจ้งข้อมูล ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ประเภทอาหารทาง Official Line@ ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ (ID LINE: @vetcce)

2. ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน

3. หากสามารถนำอุปกรณ์ที่ช่วยพิมพ์บทความ อาทิ คอมพิวเตอร์พกพา แท็บเล็ต  จะเอื้อประโยชน์ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากจะสามารถส่งผลงานเพื่อขออนุมัติหน่วยกิตท้ายคาบได้ (ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมต้องการหน่วยกิตในการต่ออายุฯ หรือขึ้นทะเบียนใบอนุญาตฯ)

4. ผู้ประสงค์จะขอทำการต่ออายุฯ หรือขึ้นทะเบียนใบอนุญาตฯ ต้องนำหลักฐานมาในวันนั้น (รายละเอียด ศึกษาในหน้า ดาวน์โหลเอกสารของเว็บไซต์สัตวแพทยสภา)

5. ผู้เข้าร่วมงานตลอดวัน จะได้รับ 4 หน่วยกิตสะสม

ดาวน์โหลดกำหนดการ 10_เสวนาCEฟ้าหม่นคนอาวุโส

รายชื่อผู้แจ้งความประสงค์ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
ที่
เรียงตามลำดับพยัญชนะ (น.สพ./สพ.ญ.)
1
กมลชัย ธีรเศรษฐ์ธำรง
2
กัฐพร ภู่เพชร
3
กิตติ มหาวิรุฬห์
4
กู้เกียรติ สุวรรณลักษณ์
5
เกษมพันธ์ กาญจนาธนเสฏฐ์
6
เกียรติศักดิ์ อุ่ยรุ่งโรจน์
7
โกเมน จันทนลัญจกร
8
โกสินทร์ ตั๊นสกุล
9
จตุพร สมิตานนท์
10
จุไร เลาห์ประเสริฐ
11
ฉวีวรรณ วิริยะภาค
12
ไชยสน ศรีสุข
13
ณรงค์ เบญจกุล
14
ทัศนีย์ มุงเมือง
15
ธีรภาพ อรุณไพโรจน์
16
นิดารัตน์ ไพรคณะฮก
17
นิมิตร ไตรวนาธรรม
18
บุญญิตา รุจทิฆัมพร
19
บุญมี สัญญสุจจารี
20
บุษกร หัศกรรจ์
21
ปนันท์ ธนเจริญวัชร
22
ประเทือง สุดสาคร
23
ประภาพร ขอไพบูลย์
24
ประยูร ลีลางามวงศา
25
ประวิทย์ ชุมเกษียร
26
พงษ์ศักดิ์ พานิชเกรียงไกร
27
พรรณจิตต์ นิลกำแหง
28
พิเนตร์ ศาลากิจ
29
เพิ่มพล สัตยพันธ์
30
ไพรัช เจียรนัยยืนยง
31
มัครพล ติ่งปาลพงษ์
32
ยวนตา พฤกษราช
33
ยวนตา พฤกษราช
34
ยันต์ สุขวงศ์
35
ยุคล ลิ้มแหลมทอง
36
รุ่งนภา รัตนราชชาติกุล
37
วงศ์ขวัญ จิตนุพงศ์
38
วรพงษ์ เตชะอาภรณ์กุล
39
วรรณดา สุจริต
40
วิพิชญ์ ไชยศรีสงคราม
41
วิมลพร ธิติศักดิ์
42
วิวัฒน์ ชวนะนิกุล
43
ศรีสุวรรณ คุณประเสริฐ
44
สนทรานี ทองใหญ่
45
สมชาติ อมรวัฒนวงษ์
46
สมพงษ์ นิยมสรวญ
47
สมพงษ์ ร่มโพธิ์ภักดิ์
48
สมมารถ สนธยานาวิน
49
สำเริง กิมกูล
50
สำเริง วรศรี
51
สิริชัย ทั้งพวงพร
52
สุขสวัสดิ์ ภิญโญภูษาฤกษ์
53
สุจิตตรา พงศ์วิวัฒน์
54
สุนันท์ กิตติจารุวัฒนา
55
สุพล เลื่องยศลือชากุล
56
สุวัฒน์ เด่นสถาพร
57
หิรัญ ดุสิตโสภณ
58
อภิรมย์ พารักษา
59
อมรัช ตั้งใจพัฒนา
60
อมรินทร์ กัลล์ประวิทธ์
61
อุบล ศรีสมบูรณ์