สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศศูนย์ประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2562 เรื่อง สนามสอบและจำนวนที่นั่งสำหรับการสอบประเมินฯ ครั้งที่ 1/2562

ดาวน์โหลดประกาศ ศ.ป.สพ. ที่ 1/2562 เรื่อง สนามสอบฯ