สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศ เรื่องผลการรวมคะแนนเลือกตั้งผู้รั้งตำแหน่งประธานคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ

ประกาศ เรื่องผลการรวมคะแนนเลือกตั้งผู้รั้งตำแหน่งประธานคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ 

 

ดาวน์โหลดประกาศคณะอนุกรรรมการการเลือกตั้ง ผลรวมการนับคะแนนเลือกตั้ง