สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

 

ดาวน์โหลดประกาศศ.ศ.สพ.ที่1/2562 (สพ.ชั้นสอง)

ดาวโหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนสพ.ชั้น2/2562

ดาวน์โหลดใบ payinCCE - ศ.ศ.สพ.

ดาวน์โหลดข้อมูลที่พัก

 

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้สัตวแพทย์ชั้นสอง ประจำปี 2562
ลำดับที่
รายชื่อเรียงตามพยัญชนะ ก - ฮ
1
นาย
เกรียงศักดิ์ โพธา
2
นาย
คติ แสงศรีจันทร์รัตน์
3
นาย
คมสัน สมัครการ
4
นาย
จรัส แป้นทอง
5
นาย
จักราวุธ คำทวี
6
นาย
จิรนิติ  วงษ์คำหาญ
7
นาย
เฉลิมชัย วงศกรโกศล (อเนกะเวียง)
8
นาย
ชลอ ไทยศิริ
9
นาย
ชัยณรงค์ เสนชัย
10
นาย
ชัยพร เอ้งฉ้วน
11
นาย
ชัยอนันต์ สิริเบญสานนท์
12
นาย
ชาญชัย เนตรแก้ว
13
นาย
ชาตรี บุญนันท์
14
นาย
ชิดชัย อาสาวดีรส
15
นาย
เชิดชูวงศ์ จุฑะกนก
16
นาย
ญาณเวทย์ รณภูมิ
17
นาย
ถนอม สุขสำราญ
18
นาย
ทวนทอง อาจรักษา
19
นาย
เทวิน แสวงสิน
20
นาย
ธนพล(ณรงค์) ทองน่วม
21
นาย
ธีระ ลิขิตธรรมวาณิช
22
นาย
ธีระวุธ พิบูลรัตพงศ์
23
นาย
นพพร พันธานนท์
24
นาย
นพรัต(อภิชาต) เทียนทอง
25
นาย
นาวา อักษร
26
นาย
นิพนธ์ พรหมจารี
27
นาย
บรรพต บุญพิทักษ์
28
นาย
บรรพต หรรษาพันธุ์
29
นาย
บรรหาร นวกุล
30
นาย
บุญธรรม เนาว์สูงเนิน
31
นาย
บุญส่ง กรมกอง
32
นาย
ประเวศ เปรมศรี
33
นาย
ประสาท กุณนะ
34
นาย
ประสาน สีตลรัศมี
35
นาย
ประเสริฐ ก้อนสันทัด
36
นาย
ประเสริฐศักดิ์ ตันสมบูรณ์
37
นาย
ปัญญา มูลคำกาเจริญ(มูลคำ)
38
นาย
ปิยะ นาคทองกุล
39
นาย
เผ่าพันธุ์ จิรเศรษฐเมธากุล
40
นาย
พรชัย หวังมนิดากุล(เจียมจันทร์คุปต์)
41
นาย
พรชัย อารีย์วงษ์
42
นาย
พินันท์ แสงอุทัย
43
นาย
ไพฑูรย์ ราโช
44
นาย
ไพรินทร์ คันศร
45
นาย
ไพลิน คณะรมย์
46
นาย
ภูวดล สาลีเกษตร
47
นาย
มนตรี นิลสุวรรณ
48
นาย
มาโนช ปราชญ์ศิลป์
49
นาย
รวิกร(อุดม) สาคำ
50
นาย
รัชช์ นามกร
51
นาย
วัฒนา มณีสุริยา
52
นาย
วิจัย รัตนมาศ
53
นาย
วิโรจน์ คลังบุญครอง
54
นาย
วิสิทธิ์ หินเธาว์
55
นาย
ศราวุฒิ จิวะชาติ
56
นาย
ศิริเดช คงสุบรรณ์
57
นาย
ศิริพุฒิพงศ์ สิงห์คำ
58
นาย
สนธยา พุ่มมูล
59
นาย
สมเกียรติ เอกอุดมพงษ์
60
นาย
สมเกียรติ อยู่บำรุงพงศ์ (บ้ำสันเทียะ)
61
นาย
สมควร ปิยะพงศ์เดชา
62
นาย
สมชาย หมื่นเดช
63
นาย
สมบูรณ์ ใบสีจวง
64
นาย
สมพงษ์ แก้วสุภาพ
65
นาย
สมศักดิ์ เลิงนิสสัย
66
นาย
สมศักดิ์ วุฒิรักษ์ชัยนันท์
67
นาย
สัจจะ อัตตะศิริ
68
นาย
สุชัย ลิ้มวัฒนา
69
นาย
สุทัศน์ บุญสูนย์
70
นาย
สุนทร ม่วงมี
71
นาย
สุมิตร อำนวยสินศิริ
72
นาย
สุรชัย ขาวนวล
73
นาย
สุรพล ธัญญเจริญ
74
นาย
สุรินทร์ จันทร์กรณ์
75
นาย
สุรินทร์ เครือแก้ว
76
นาย
อโนชา อินทรศร
77
นาย
อภินันท์ โอปณะโสภิต
78
นาย
อรุณ ตันติวิภาวิน
79
นาย
อัมพร ชุมปัญญา
80
นาย
อาทิตย์ ยอดคำลือ
81
นาย
อารักษ์ ไกรมงคล
82
นาย
อุเทน ศรีดี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดประกาศศ.ศ.สพ.ที่1/2562 (สพ.ชั้นสอง)

ดาวโหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนสพ.ชั้น2/2562

ดาวน์โหลดใบ payinCCE - ศ.ศ.สพ.

ดาวน์โหลดข้อมูลที่พัก

 

 update 010362 14:36