สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา ครั้งที่ 9 เรื่อง "EXOTIC PET 101"


ปิดรับลงทะเบียน

"เคยมั้ย เจอเคส exotic pet แล้วไปต่อไม่เป็น รู้สึกยากเย็นจนต้องreferไปที่อื่น"
 ทุกปัญหาจะหมดไป 

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา
ขอเชิญคุณหมอเข้าร่วมงานสัมมนา ครั้งที่ 9 เรื่อง 
"EXOTIC PET 101"

กลับมาเรียนรู้ปูพื้นฐานการตรวจรักษา หัตถการในสัตว์เลี้ยงพิเศษ เทคนิค เคล็ดลับต่างๆ
สนุกเพลิดเพลินไปกับวิทยากรอารมณ์ดีทั้ง4ท่าน ที่จะทำให้คุณหมอหมดความกังวลกับการรักษาexotic petอีกต่อไป

หัวข้อบรรยาย ประกอบด้วย

 1. Common diseases in pet rabbits and rodents 
  โดย สพ.ญ.กัณธิตา ปวีณสกล 
  โรงพยาบาลสัตว์แอนิมอลสเปซ
 2. Anesthesia and neutering techniques for pet rabbits 
  โดย น.สพ.เชาวพันธ์ ยินหาญมิ่งมงคล 
  โรงพยาบาลสัตว์แอนิมอลสเปซ
 3. Common diseases in pet birds 
  โดย น.สพ.เบญจพล หล่อสัญญาลักษณ์
  โรงพยาบาลสัตว์พนาลัย
 4. Common diseases in pet reptiles and the key to success in diagnosis and treatment 
  โดย สพ.ญ. เยาวประภา มาธุระ 
  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยช้างและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระเบียบการสมัคร  

1.รับจำกัดจำนวนเพียงแค่ 120 คนเท่านั้น 
2.ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท 
3.ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาจะได้รับ  6 หน่วยกิตสะสม 
4.กรณีลงทะเบียนแล้วแต่ไม่สามารถมาเข้าร่วมได้ จะไม่คืนเงินทุกกรณี 
5.ผู้ชำระเงินค่าลงทะเบียนเกินจำนวน สามารถเขียนแบบฟอร์มคำร้อง และจะได้รับเงินคืนภายใน 7 - 10 วันทำการ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
โทร.02-0170700-8 กด 201,203,204
Line@ id : @vetcce
Line id : cce-vet
Facebook : ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ปิดรับลงทะเบียน

ดาวน์โหลดกำหนดการ_งานสัมมนาครั้งที่ 9 

ชื่อ-สกุล (เรียงตามพยัญชนะ ก-ฮ)
ลำดับ
น.สพ./สพ.ญ.
1 กชพร กมลชัย
2 กนกประภา เพ็ชรสน
3 กนกวรรณ ถวิลหวัง
4 กมลรัตน์ จรูญวิทย์
5 กมลวรรณ เพียรสูงเนิน
6 กรรณิการ์ ทิพย์กองลาศ
7 กรรณิการ์ พรสินศิริรักษ์
8 กรรัตน์ คุ้มกระ
9 กรวิภา พงษ์เกิดลาภ
10 กรัณฑรัตน์ ศรพรหมมาศ
11 กฤต จักรโนวรรณ
12 กอบกุล คำสงค์
13 กัญญาณัฐ ศรีกฤตยาวัฒน์
14 กานต์ เลขะกุล
15 กิตติ บัวเพชร
16 กิริน สรพิพัฒน์เจริญ
17 เกริกชัย ศิริข่วง
18 เกียรติศักดิ์ เตียวงศ์สมบัติ
19 ขนิษฐา นิลอุบล
20 ขนิษฐา วิเศษสุข
21 ขวัญจิรา รวดเร็ว
22 ขวัญชนก วรพิบูลย์ศักดิ์
23 ขวัญฤทัย จันฤาไชย
24 ครองขวัญ สมใจ
25 โฆษิต นันทิยะกุล
26 จิตต์มนัส เลาวกุล
27 จุฑาทิพย์ ประทุมมัง
28 จุฑาพัฒน์ อู่สิริมณีชัย
29 จุฑามาศ จัตุชัย
30 จุฑามาศ รัตนโสภณ
31 จุฑามาส หลีกพาน
32 จุฑามุข เรืองสอน
33 ชลธิชา สิริสุภัคการย์
34 ชาญชัย ตั้งศักดาดิษฐ์
35 ชายเดียว ถิ่นประคอง
36 ชิดชนก จินจุนทการ
37 เชาวลิต สุทธะลักษณ์
38 ไชยสิทธิ์ ลีนุกูล
39 ฏิฏิภัฏฏ์ เลาหประเสริฐศิริ
40 ณชกนก ชียปรีดาพร
41 ณทเอก เรียงมณี
42 ณัฏฐกรณ์ นิลเลิศ
43 ณัฐชา วาจาสัตย์
44 ณัฐพร ประจงพงศ์พันธุ์
45 ณิชกานต์ พายัพทิวา
46 ดารณี ภูเก็ต
47 ตีรณา บุญแจ่ม
48 ทศพล รุจิพิมลกิจ
49 ทินวรรธน์ ศรีสุข
50 ทิพาภรณ์ จิระชัย
51 ธญสร สุวรรณ
52 ธนัชพร ตันติวีรกุล
53 ธัญญาลักษณ์ พลไชย
54 ธารีรัตน์  พัดทอง
55 นรภัทร โตวณะบุตร
56 นวิศรา วงศ์นิล
57 นัฎพงศ์ สวดประโคน
58 นัตติญา สังข์ศิริ
59 นันธิตา วันคง
60 นิศาชล แก้วน้ำใส
61 นิศานาถ มะโน
62 นุชจิรา โชติภัทรศรี
63 นุศจีย์ สุภาไชยกิจ
64 บุณธิชา ชูพงศ์
65 บุศย์รินทร์ พงษ์ศิลป์
66 เบญจพล มงคลธรรม
67 ปณิตา อรุณวิจิตรสกุล
68 ปทาพฤทธิ์ ผลพฤกษา
69 ปนัดดา คุ้มครอง
70 ปรัชญ์ ณ เชียงใหม่
71 ปราญชลี ทองสี
72 ปรียา นำพันธุ์วิวัฒน์
73 ปัฐพงษ์ โพธิกุล
74 ปิ่นนภา เดชกุมภัณฑ์
75 ปิ่นปรากรม ชัยกองเกียรติ
76 ปิยกานต์ พัฒนอางกุล
77 ปิยธิดา แก้วมหากาฬ
78 ปิยวรรณ อรรคฮาด
79 ปุณพล พุ่มโพธิ์
80 ปุริมา พรหมมนตรี
81 พงศธร สุธีรภาพ
82 พงษกร คล้ายแก้ว
83 พณพงศ์ นาคธน
84 พรพิมล ผลประมูล
85 พรรณธิดา จิรศรัณยานนท์
86 พัชรพร บัวพก
87 พัชรากร วัฒน์ธนะปานสกุล
88 พัทธนันท์ ปาประกอบ
89 พิชญา ยิ้มย่อง
90 พิทยาภรณ์ แก้วกุลเศรษฐ์
91 พีรญา ชลวิมล
92 พีรณัฐ ปัญญาสาร
93 พีรดนย์ กลางนา
94 พุทธิดา โรยมณี
95 แพรพลอย พิสิทธิ์รัชต์
96 ไพรัช รุ่งอุทัย
97 ภัทร วิภาบุษบากร
98 ภัทรสุดา คำประพันธ์
99 ภัทริญา สิงห์แก้ว
100 ภาณุเดช เอมรัฐ
101 ภูนเรศ แห่งพิทย์
102 ภู่ภัทร แก้วยอดจันทร์
103 ภูริทัต ยอดเพ็ชร
104 มณิสรา ชุรินทรพรรณ
105 มันตรินี เลาหประเสริฐศิริ
106 เมธิรา เลิศหิรัญวงศ์
107 ลดาวัลย์ สุวรรณโมกข์
108 วณิชชา ไทรราหู
109 วรินพิชชา อัครภักดีธรณ์
110 วสุรมย์ อรุณวุฒิพงศ์
111 วันวิสา ภูวนผา
112 วิจิตรรัตน์ นวลตา
113 วิจิตรา สมสินทรัพย์กุล
114 วิทยา เชื้อพนม
115 วิภาพร พานิชย์พันธ์
116 วิรุตม์ โชคธนานุกูล
117 วิสา พงษ์ศิริเจริญ
118 ศตวรรษ รัชตะวรรณ
119 ศราวุฒิ กิ่งวาที
120 ศศิธร ประหลาดเนตร
121 ศักดิธัช เอี่ยมประชา
122 ศิริญญา เชื้อเมืองพาน
123 ศิริประภา ดวงเกตุ
124 ศิริรัตน์ เนตรโสภา
125 ศุทธินี พึ่งชัยชาญ
126 ศุภกร เกรียงธีรศร
127 สลิลา สายหยุด
128 สาทิศ คุ้มประเสริฐ
129 สิรวิชญ์ ศรีศิริ
130 สิรีรัฐ พลวิชัย
131 สีน้ำ คล้ายดวง
132 สุดารัตน์ องอาจ
133 สุนิสา เถาว์มูล
134 สุพัตรา ยนจอหอ
135 สุรภา ใยอุ่น
136 โสภิดา พุทธะสุภะ
137 หิรัญ ดุสิตโสภณ
138 อภิญญา สุจิรารัตน์
139 อมรินทร์ กัลล์ประวิทธ์
140 อรพรรณ สงรักษ์
141 อรรถโกวิท ขันขวา
142 อรวรรณ เจริญเดชานุเคราะห์
143 อริศรา เอมปรากฎ
144 อัธยา พวงคำ
145 อัมพวัน อ้นมณี
146 อาณันย์ชัย สุทธินวน
147 อารยา งามเชิดตระกูล
148 ไอริณ อารีประชาภิรมย์

 

 Update 13-02-62 date 14:15