สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ขอเชิญสัตวแพทย์เข้าร่วมงานสัมมนา ครั้งที่ 8 เรื่อง "รอบรู้โรคไต..ใครว่ายาก"

  ปิดรับลงทะเบียน


 

 

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา ขอเชิญสัตวแพทย์เข้าร่วมงานสัมมนา ครั้งที่ 8 เรื่อง  "รอบรู้โรคไต..ใครว่ายาก"

  • วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562
  • เวลา 09.00-17.00น.
  • ณ ห้องทองฑีฆายุ ชั้น 4 สัตวแพทยสภา
  • ผู้เข้าร่วมจะได้รับ 7 หน่วยกิต
  • ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท

 พบกับเนื้อหาความรู้เรื่องโรคไต การวินิจฉัย การรักษา การจัดการ และโภชนาการที่อัดแน่นตลอดทั้งวัน กับวิทยากรผู้ชำนาญด้านโรคไตในสัตว์เล็กที่จะมาบรรยายจากเรื่องยากๆ ให้เป็นเรื่องง่าย

 

::หัวข้อน่าสนใจ:: 

-Canine and Feline Proteinuria: Current on diagnostic approach & management

-Acute kidney injuries: Acute care toolkit

-Fluid therapy in AKI: An issue of balance

-Drug usage in renal disease: Guide to optimising drug usage in patients with impaired renal function

-บทบาทของโภชนาการกับการจัดการโรคไต

 

พบกับทีมวิทยากร Nephrologist จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-ผศ.น.สพ.ดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข

-น.สพ.โอสธี เดชกัลยา

-สพ.ญ.คาริน วิชชุกิจ

 

 ** เปิดให้ลงทะเบียนในวันพฤหัสบดีที่ 3 ม.ค.2562 เวลา 10.00น.เป็นต้นไป จนถึง 18 ม.ค.2561 หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม (รับ 120 ที่นั่ง)

 "เป็นไตวาย ต้องไม่ตายไว คุณหมอจัดการได้ ไม่ยากเลย"

 ------------------

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Official LINE@ ID : @vetcce

Facebook : vetcce

Tel : 02-017-0700-8 #201

 -------------------------------------------

ดาวน์โหลดกำหนดการ_งานสัมมนาครั้งที่ 8

 ปิดรับลงทะเบียน

 

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเรียงตามลำดับพยัญชนะ
ลำดับ
(น.สพ./สพ.ญ.)
1
กนกประภา เพ็ชรสน
2
กนกวรรณ ถวิลหวัง
3
กรวิภา พงษ์เกิดลาภ
4
กฤติกา หาญญานันท์
5
กัญญ์วรา กลัดสำเนียง
6
กัญญารัตน์ รุ่งเพ็ชรารัตน์
7
กัลยกร ไตรเจริญทิพย์
8
กานต์ เลขะกุล
9
กิตติ สุชัยรัตนวิโรจน์
10
กิติคุณ สินอมรเวช
11
กีรติ ฏิระวิณิชย์กุล
12
เกษศิรินทร์ บัวเพชร
13
เกียรติศักดิ์ เตียวงศ์สมบัติ
14
ขนิษฐา วิเศษสุข
15
จรินทร์ ดังก้อง
16
จารุณี ตั้งประเสริฐ
17
จิตรลัดดา จุมพรม
18
จุฑาทิพย์ นิลสุวรรณ
19
จุฑามาศ จัตุชัย
20
จุติรัตน์ สุขบำรุง
21
เจนจิรา สุขศิริ
22
ชนมรัตน์ รัตนกร
23
ชนัญญัฐฐ ทองคำสุก
24
ชนาพร เสงี่ยม
25
ชนิดา อัศวมาชัย
26
ชัชวาลย์ สงวนแก้ว
27
ชาญชัย ตั้งศักดาดิษฐ์
28
ชิดนภางค์ ชาติมนตรี
29
ฐานิดา ศรีประยูร
30
ฐานิสา ประทุมสุวรรณ
31
ฐิติมา วรรณานิภายน
32
ฑิราภรณ์ ดียืน
33
ณชาณา ซอประเสริฐ
34
ณัฐชยา แก้วไธสง
35
ณัฐพร ประจงพงศ์พันธุ์
36
ณัฐภรณ์ ธนะวังน้อย
37
ดารัชพงษ์ แสงทอง
38
ถิรนันท์ วิสุทธิกุล
39
ทวิกา ศมานุกร
40
ทวิรัช ลัดลอย
41
ทศพล อุษณาโชติ
42
ทิตยา พงษธา
43
ทินรัตน์ เผงพิมาย
44
ธญสร สุวรรณ
45
ธมลวรรณ โอเบอร์สเตลเลอร์
46
ธีรยุทธ เมธาจินดาพิสิฐ
47
ธีระชาติ เสร็จกิจ
48
นฤมล ทองพิมล
49
นันทภพ เลิศชัยประเสริฐ
50
นันทิชา ยกทอง
51
นันทิดา วงศ์ประไพ
52
นัยนันท์ สมิตานนท์
53
นิภาภรณ์ สุธรรม
54
นิลวรรณ ภัสรางกูร
55
นุชจิรา โชติภัทรศรี
56
เบญจลักษณ์ ลีประไพวงษ์
57
ปณิตา อรุณวิจิตรสกุล
58
ปภาวี วิเชียรฉาย
59
ปรัชญ์ ณ เชียงใหม่
60
ปิ่นนภา เดชกุมภัณฑ์
61
ปิยนุช พินพันธะ
62
ปิยวรรณ อรรคฮาด
63
ปิยะ ศรีถาพร
64
พงศธร โตโฉม
65
พงษกร คล้ายแก้ว
66
พลภัทร ชื่นชมภู
67
พัชรพร บัวพก
68
พัชรียา เพชรพิรุณรัตน์
69
พัทธนันท์ ปาประกอบ
70
พิทยา เถาสมบัติ
71
พิทยาภรณ์ แก้วกุลเศรษฐ์
72
พีรณัฐ ปัญญาสาร
73
พุทธิดา โรยมณี
74
พูลทรัพย์ พงศ์สุพัฒน์
75
แพรวไพลิน นาคการะสิน
76
ภัทรสุดา คำประพันธ์
77
ภัทราพร ลิมปนเวทยานนท์
78
ภัทราวรรณ เรืองแสง
79
ภัทรียา เหมพัฒน์
80
ภานุวัฒน์ ภูอาราม
81
ภารดี สุนทรเนตร
82
ภาวินี ปานมงคล
83
ภูริทัต ยอดเพ็ชร
84
มณฑาทิพย์ เกียรติกำจรชัย
85
มธุกร ขอเจริญ
86
มนทวี จิตต์ชื่น
87
มนรำไพ พุกบ้านยาง
88
มนัส แตงอ่อน
89
มันตรินี เลาหประเสริฐศิริ
90
มัลลิกา บั้นบูรณ์
91
ลดาวัลย์ สุวรรณโมกข์
92
ลลิตา พิทยาภรณ์
93
ลัทธวัฒน์ พินพันธะ
94
วรการ ศิลาสุวรรณ
95
วรัฎฐา บุญทุบุญ
96
วราณี ชิมะบุตร
97
วราภรณ์ ปฏิพัทธ์ปถวี
98
วริทศักดิ์ บุตราสอน
99
วริศรา ศรีรังสิต
100
วันวิสา สิงหโกมล
101
วิทยา เชื้อพนม
102
วิภาพร พานิชย์พันธ์
103
ศจีพัตร นพพันธ์
104
ศริญญา สามัคคี
105
ศศิธร ประหลาดเนตร
106
ศักดา ฏิระวณิชย์กุล
107
ศิรินทร์ เดชเจริญกิจกุล
108
ศุภกร เกรียงธีรศร
109
สาธิตา อารีรัตน์
110
สาวินี กองแก้ว
111
สิรภัทร เอี่ยมศรี
112
สุทธวงศ์วดี เสนาวิน
113
สุนิสา เถาว์มูล
114
สุพรรษา ปักการะโถ
115
สุพัตรา ยนจอหอ
116
สุภัคพล ลีเพ็ญ
117
สุภาวดี อ้นทอง
118
สุวัชชา ฝอยหิรัญ
119
สุวารี ไขสาร
120
หิรัญ ดุสิตโสภณ
121
หิรัญกร การหมั่น
122
อชิรญา เหล่าวณิชย์วิทย์
123
อภิชญา พันธ์นาม
124
อมรินทร์ กัลล์ประวิทธ์
125
อรพรรณ สงรักษ์
126
อรวรรณ เจริญเดชานุเคราะห์
127
อริศรา เอมปรากฎ
128
อลิสา แซ่ลี้
129
อังศุมาลิน ศิลาธรรมรงค์
130
อัญรัตน์ บางยี่ขัน
131
อัธยา พวงคำ
132
อัษฒภากร วิทยาบัณฑิต
133
อาณันย์ชัย สุทธินวน

update 210162