สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

กิจกรรมสำหรับสมาชิกสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง ที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป เพื่อสะสมหน่วยกิตผ่านการถ่ายทอดประสบการณ์ หรือบทความวิชาการอันเป็นประโยชน์

 

ดาวน์โหลดประกาศที่ 3/2561 กิจกรรมสัตวแพทย์55ปีขึ้นไป

ดาวน์โหลดตัวอย่าง สัตวแพทย์อาวุโส2

ดาวน์โหลดตัวอย่าง สัตวแพทย์อาวุโส3