สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

 

ประกาศวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย

ที่ ๗ / ๒๕๖๑

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้รั้งตำแหน่งประธานคณะผู้บริหาร

วิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย

_________________________________

 

          ตามประกาศวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย ที่ ๖/๒๕๖๑ เรื่องการรับสมัครผู้รั้งตำแหน่งประธานคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ และหมดเขตรับสมัครในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้รั้งตำแหน่งประธานคณะผู้บริหารวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย จำนวน ๒ คน ดังมีรายนามต่อไปนี้

          ๑. ศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.เกวลี  ฉัตรดรงค์

          ๒. รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ไพรัตน์  ศรแผลง

 

                                                                ประกาศ ณ วันที่  ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                                (ศาสตราจารย์กิตติคุณ น.สพ. ดร. มาริษศักร์  กัลล์ประวิทธ์)

                                                              ประธานคณะอนุกรรมการการเลือกตั้ง

 

ดาวน์โหลดประกาศวิทยาลัยฯที่ ๗/๒๕๖๑ ประกาศรายชื่อผู้สมัครผู้รั้ง