สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

  

  ประกาศสัตวแพทยสภา

ที่ ๒๗ / ๒๕๖๑

  เรื่อง   ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นผู้ประสานงานผู้กระทำผิดและงานนิติกร 

..............................................................................

 

                   ตามที่สัตวแพทยสภาประกาศ ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ประสานงานผู้กระทำผิดและงานนิติกร  ลงวันที่  ๑๘  ตุลาคม   ๒๕๖๑   สัตวแพทยสภาขอประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่ง ผู้ประสานงานผู้กระทำผิดและงานนิติกร  คือ  สัตวแพทย์หญิงวิลาวัลย์  บัวหุ่ง

 

                   ทั้งนี้  ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวในวันจันทร์ที่  ๓  ธันวาคม  ๒๕๖๑ ณ สำนักงานสัตวแพทยสภา  เลขที่ ๖๘/๘ หมู่ ๑  ถนนนครอินทร์  ตำบลบางไผ่  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐   และเริ่มทดลองการปฏิบัติงานเป็นเวลา ๓  เดือน  ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๓  ธันวาคม  ๒๕๖๑ –  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๘.๓๐  น.  เป็นต้นไป หากไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ

 

                                                                                 ประกาศ ณ วันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑

                                                                                 (ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธวัชชัย   ศักดิ์ภู่อร่าม)            

                                                                                                  นายกสัตวแพทยสภา

 

ดาวน์โหลดประกาศ ๒๗/๒๕๖๑ ผลการคัดเลือกผู้ประสานงาน