สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศสัตวแพทยสภา

ที่ ๒๙ / ๒๕๖๑

เรื่อง การสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

  สาขาต่างๆ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

 

          ตามข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกอนุมัติบัตรและวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์สาขาต่างๆ พ.ศ. ๒๕๕๗ กำหนดให้มีการสอบเพื่ออนุมัติบัตรและวุฒิบัตรฯ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคม คณะผู้บริหารวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย มีมติให้กำหนดปฏิทินกิจกรรมของวิทยาลัยฯ เรื่อง กำหนดการสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์สาขาต่างๆ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยความเห็นชอบของสัตวแพทยสภาในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้มีการสอบประเมินความรู้และความสามารถเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาพยาธิวิทยา เวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์ ศัลยศาสตร์ อายุรศาสตร์ และสัตวแพทย์สาธารณสุข ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้

 

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตร

          ผู้สมัครต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งตามข้อบังคับของ
สัตวแพทยสภา และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสาขาที่ขออนุมัติบัตรนับถึงวันสุดท้ายของวันสมัครสอบ ตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

           ๑.ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์สาขาที่ขออนุมัติบัตรจากต่างประเทศ

           ๒.ได้รับปริญญาเอกและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสาขาที่ขออนุมัติบัตรติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี

           ๓.ได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงในสาขาที่ขออนุมัติบัตรและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสาขาที่ขออนุมัติบัตรติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี

           ๔.ได้รับปริญญาโทหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตในสาขาที่ขออนุมัติบัตรและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสาขาที่ขออนุมัติบัตรติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๔ ปี

           ๕.ได้รับปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสาขาที่ขออนุมัติบัตรติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี และมีผลงานทางวิชาการในสาขาที่ขออนุมัติบัตรที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่มีคณะกรรมการกลั่นกรองอย่างน้อย ๑ เรื่อง

 

การสมัครสอบ

          ผู้สมัครสอบสามารถดาวน์โหลดใบคำขอสมัครสอบใน www.vetcouncil.or.th เมนูวิทยาลัยชำนาญการฯ >>ดาวน์โหลด แล้วยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ และชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ที่สำนักงานสัตวแพทยสภา ๖๘/๘ หมู่ ๑ ตำบลบางไผ่ ถนนนครอินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

 

เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครสอบ

      ๑. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง

      ๒. รูปถ่าย ขนาด ๒ นิ้วจำนวน ๒ รูป

      ๓. สำเนาใบปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

      ๔. ในกรณีเปลี่ยนนามสกุล ให้แนบหลักฐานมาด้วย เช่น ใบทะเบียนสมรส

      ๕. รายงานประสบการณ์ตามที่แต่ละสาขากำหนด เช่น logbookหรือ portfolio หรือผลงานตีพิมพ์ หรือผลงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่ขออนุมัติบัตร เป็นต้น

      ๖. หนังสือรับรองว่าได้ปฏิบัติงานในสาขาที่ขออนุมัติบัตรจากผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับอนุมัติบัตร ในสาขาที่ขออนุมัติบัตร

      ๗. หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตร ๑๐,๐๐๐ บาท (ซึ่งจะไม่มีการคืนเงินให้ไม่ว่าในกรณีใด) และ

      ๘. หลักฐานที่แสดงว่าได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์สาขาที่ขออนุมัติบัตรจากต่างประเทศ หรือ

      ๙. สำเนาใบปริญญาเอก หรือ

      ๑๐. สำเนาใบประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือ

      ๑๑. สำเนาใบปริญญาโท หรือ

      ๑๒. สำเนาใบประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือ

      ๑๓. (สำหรับผู้ที่สำเร็จสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี) ผลงานทางวิชาการในสาขาที่ขออนุมัติบัตรที่ตีพิมพ์เผยแพร่แล้วในวารสารวิชาการที่มีคณะกรรมการกลั่นกรองหรือมีหนังสือจากสำนักพิมพ์รับรองว่าจะลงพิมพ์ ๑ เรื่อง (ตามแบบฟอร์มที่แนบมา)

 

วิธีการสอบและการตัดสินผลการสอบ

          การสอบประกอบด้วยการสอบข้อเขียน การสอบปฏิบัติและการสอบปากเปล่า ผู้สอบได้ คือ ผู้ที่สอบผ่านทั้งการสอบข้อเขียน การสอบปฏิบัติ และการสอบปากเปล่า ผู้ที่สอบข้อเขียนผ่าน แต่สอบปฏิบัติและ/หรือสอบปากเปล่าครั้งนั้นไม่ผ่าน จะมีโอกาสสอบปฏิบัติและ/หรือสอบปากเปล่าแก้ตัวแล้วแต่กรณี ได้เฉพาะในการสอบครั้งถัดไปเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น ส่วนผู้ที่สอบข้อเขียนไม่ผ่าน แต่สอบปฏิบัติและ/หรือสอบปากเปล่าครั้งนั้นผ่าน จะมีโอกาสสอบข้อเขียนแก้ตัวครั้งถัดไปได้อีกสองครั้ง ในการสอบแก้ตัวผู้สอบต้องดำเนินการสมัครสอบและชำระค่าสมัครสอบใหม่ทุกครั้ง ผลการสอบให้ถือคำตัดสินของคณะกรรมการสอบเป็นที่สิ้นสุด

          ตามข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกอนุมัติบัตรและวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์สาขาต่างๆ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๐(๓) ผู้ที่ได้รับอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรสาขาที่ขออนุมัติบัตรจากสถาบันในต่างประเทศที่สัตวแพทยสภารับรอง อาจได้รับการพิจารณายกเว้นการสอบข้อเขียนและ/หรือการสอบปฏิบัติ

 

กำหนดการสอบและการประกาศผล

          วิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและแจ้งให้ผู้มีสิทธิ์สอบทราบวิชา เวลาและสถานที่สอบที่แน่นอนภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติและสอบปากเปล่า ระหว่างวันที่ ๓-๑๔ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และประกาศผลสอบภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

                                                                 ประกาศ ณ วันที่  ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑

                                                                (ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธวัชชัย  ศักดิ์ภู่อร่าม)

                                                                               นายกสัตวแพทยสภา  

 

ดาวน์โหลดประกาศ ๒๙/๒๕๖๑