สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาครั้งที่ 7 เรื่อง ครบเครื่องเรื่องโรคหัวใจ วินิจฉัยให้ชัด จัดการให้เหมาะสม

ปิดรับลงทะเบียนแล้ว

 

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาครั้งที่ 7  เรื่อง ครบเครื่องเรื่องโรคหัวใจ วินิจฉัยให้ชัด จัดการให้เหมาะสม

 

 วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561  

เวลา  09.00-16.30 น.

        ณ ห้องทองฑีฆายุ ชั้น 4 สัตวแพทยสภา              

 

                 พบกับวิทยากรผู้มากประสบการณ์ ทั้ง 4 ท่าน ที่จะมาบรรยายถ่ายทอดเรื่องโรคหัวใจที่ใครๆว่ายาก ให้เป็นเรื่องง่ายในรูปแบบงานสัมมนาวิชาการ บรรยายตลอดทั้งวัน

 

                  - ภาวะหัวใจล้มเหลวในสุนัขและแมว : Part 1 วินิจฉัยอย่างไรให้รู้แน่ชัด 

                     วิทยากร สพ.ญ.ธนิกา อธิปธรรมวารี  (โรงพยาบาลสัตว์สุวรรณชาด)  

                  - ภาวะหัวใจล้มเหลวในสุนัขและแมว : Part 2 จัดการอย่างไรให้เหมาะสม

                    วิทยากร อ.สพ.ญ.ธนวัน  มังคละพฤกษ์  (คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีมหานคร)

                   - Pimobendan use in dogs and cats : มุมมองการใช้ในทางคลินิก

                     วิทยากร ผศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี  มูลอามาตย์ (คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล)

                   - บทบาทของโภชนาการกับการจัดการโรคหัวใจ

                     วิทยากร สพ.ญ.สุชาดา  หัทยานานนท์ (โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ) 

 

ระเบียบการสมัคร  

1.รับจำกัดจำนวนเพียงแค่ 100 คนเท่านั้น 

2.ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท 

3.ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาจะได้รับ  6 หน่วยกิตสะสม 

4.กรณีลงทะเบียนแล้วแต่ไม่สามารถมาเข้าร่วมได้ จะไม่คืนเงินทุกกรณี 

5.ผู้ชำระเงินค่าลงทะเบียนเกินจำนวน สามารถเขียนแบบฟอร์มคำร้อง และจะได้รับเงินคืนภายใน 7 - 10 วันทำการ

 ---------------------------------------
โทร.02-0170700-8 กด 201,203,204
Line@ id : @vetcce
Line id : cce-vet
Facebook : ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ดาวน์โหลดกำหนดการ_งานสัมมนาครั้งที่ 7

 ปิดรับลงทะเบียนแล้ว

รายชื่อผู้ลงทะเบียนและสปอนเซอร์สนับสนุน
(เรียงตามลำดับพยัญชนะ)
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล (น.สพ./สพ.ญ.)
1
กนกกาญจน์ เรือนใส
2
กมุท เทพสุธรรมรัตน์
3
กรรณิการ์ ทิพย์กองลาศ
4
กฤติกา จันทะพันธ์
5
กันตพัฒน์ ภาณุพัฒน์วรางค์ 
6
กิตติ สุชัยรัตนวิโรจน์
7
กีรติ ฏิระวิณิชย์กุล
8
เกริกชัย ศิริข่วง
9
เกษศิรินทร์ บัวเพชร
10
ขนิษฐา วิเศษสุข
11
ขวัญหทัย โรจนโกเมศ
12
จตุรภูมิ อัคคชาติกุล
13
จันทร์จิรา  เอี่ยมอุไร
14
จันทร์สิตางศุ์ รอดสดใส
15
จารุณี จงเชิดชูตระกูล
16
จิรเมธ เก็บไว้
17
จุฑาพร ถาวรศิริ
18
จุฑามาศ รัตนโสภณ
19
เฉลิมฉัตร ณ หนองคาย
20
ชนมรัตน์ รัตนกร
21
ชนันท์ภรณ์ ธนภัทรบริสุทธิ์
22
ชาญชัย ตั้งศักดาดิษฐ์
23
ฏุฬาณัฏ วันดี
24
ฐิติพร ตราวณิชกุล
25
ฐิติมา วรรณานิภายน
26
ณัชชา บุญสู่
27
ณัฏฐกรณ์ นิลเลิศ
28
ณัฐกิตติ์ จั่นมุกดา
29
ณัฐชยา นาน่วม
30
ณัฐธยาน์ นาคทองกุล
31
ณัฐพร คุณวงศ์วิวัฒน์
32
ณัฐวุติ  ลพล้ำเลิศ
33
เดือนฉาย หนาดสำโรง
34
ทศพล จุฬาลักษณานุกูล
35
ธนวัฒน์ ขาวเอี่ยม
36
ธีทัชฐ์ เกียรติลดารมย์
37
นงนภัส  ม่วงทอง
38
นพรัตน์ รัตนจันทร์
39
นพาภรณ์ กองคำ
40
นฤมล อุ่นยิ่งเจริญ
41
นันทพร นาคสมพันธุ์
42
นันธิตา วันคง
43
นัยนันท์ สมิตานนท์
44
นารถดรุณ จิตต์เอื้อเฟื้อ
45
นารีรัตน์ ชีวมงคลนิมิต
46
นิติพล ศรีอ่อนรอด
47
นิลวรรณ ภัสรางกูร
48
บงรัช ธรณ์ธนาโชติ
49
บุตรี  เงินมณีรัตน์
50
เบญจลักษณ์ ลีประไพวงษ์
51
ปณิตา อรุณวิจิตรสกุล
52
ปนัดดา คุ้มครอง
53
ประเสริฐ เรืองอภิรมย์
54
ปวีรา ตงลอ
55
ปัณณพร แก่นศักดิ์ศิริ
56
ปางทิพย์ ทับกิจ
57
ปิณัฐตา นวลน้อย
58
ปิ่นปรากรม ชัยกองเกียรติ
59
ปิยนุช สวดประโคน
60
พงษกร คล้ายแก้ว
61
พธวรรณ โตแย้ม
62
พรทวี งามหนัก
63
พรรณธิภา บริกัปปกุล
64
พัชรพร บัวพก
65
พัชรากร วัฒน์ธนะปานสกุล
66
พัชรินทร์ สิงห์ใหม่
67
พัทธวรรณ จุฑามณี
68
พิชญะ ตันชวลิต
69
พิเชษฐ์ วรุณโกญจนาท
70
พิทักษ์พงษ์ บุญหลาย
71
พีรดา หิรัญกาญจน์
72
พีระพันธ์ อุ่นมี
73
พุทธิดา โรยมณี
74
ไพรัช รุ่งอุทัย
75
ไพลิน จันทร์ศิริโยธิน
76
ภษรัท  ไทยกล้า
77
ภัทราพร ลิมปนเวทยานนท์
78
ภัทราวรรณ เรืองแสง
79
ภารดี สุนทรเนตร
80
มธุกร ขอเจริญ
81
มนภรณ์ เกษรศรี
82
มนัส แตงอ่อน
83
มันตรินี เลาหประเสริฐศิริ
84
เมธาวี พงศ์พระเกตุ
85
เยาวเรศ โชติอ่อน
86
รรรรรร ณ พัทลุง
87
รวินท์ จวงรัตน์
88
รวินทรา  ลีลาวิไลลักษณ์
89
รุ่งนภา มุกดาบูรพา 
90
ไรอัน สิริมณีกร
91
ลำเนา แก้วสนิท
92
ลำแพน แสงมณี
93
วณิชยา  บุญพิทักษ์
94
วรรณชนก รูปะสุต
95
วรารักษ์ พันธ์น้อย
96
วริทศักดิ์ บุตราสอน
97
วันวิสา สิงหโกมล
98
วาทินี นาคประเสริฐ
99
วิชาธร จรรยารักษ์
100
วิทยา เชื้อพนม
101
วิภาดา วีระกิจพานิช
102
วิมลศิริ กิติพัฒนาวุฒิ
103
วิรุตม์ โชคธนานุกูล
104
ศกลวรรณ บุบผาเฮ้า
105
ศราวุฒิ กิ่งวาที
106
ศศิประภา  ตาคำ
107
ศักดา ฏิระวณิชย์กุล
108
ศิริกัญญา  แก้วสุขแท้
109
ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล
110
ศิษฏพล เอี่ยมวิสูตร์
111
สักชาติ ภักดีฉนวน
112
สายธาร ดอกกุหลาบ
113
สุขศิริ สุขเกษม
114
สุดารัตน สุวรรณสิทธิ์
115
สุถิรา นุชดารา
116
สุทธิพร ศรีกุลบุตร
117
สุวจนา เหลืองสินศิริ
118
อนันต์ รัศมี
119
อนุสรา สายสะอาด
120
อภิชญา พันธ์นาม
121
อรวรรณ เจริญเดชานุเคราะห์
122
อลิสา แซ่ลี้
123
อัมพวัน อ้นมณี
124
อาณันย์ชัย สุทธินวน
125
อุเทน บุญธรรม

  

รายชื่อ update 20-12-61 16:15น.