สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศ ศ.ป.สพ. ที่ 3/2561 เรื่อง สนามสอบและจำนวนที่นั่งสำหรับการสอบประเมินฯ ครั้งที่ 2/2561

ประกาศศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน

ของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

ที่ ๓/๒๕๖๑

เรื่อง   สนามสอบและจำนวนที่นั่งสำหรับการสอบประเมินฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑  

-------------------------------------------------------------------------------

                มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ ให้ประกาศสนามสอบและจำนวนที่นั่งสำหรับการสอบประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ จัดสอบวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒ ดังนี้

๑.

สนามสอบที่ ๐๑  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๑๐๐ ที่นั่ง

๒.

สนามสอบที่ ๐๓  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

๑๐๐ ที่นั่ง

๓.

สนามสอบที่ ๐๔  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๗๐ ที่นั่ง

๔.

สนามสอบที่ ๐๖  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

๑๒๐ ที่นั่ง

๕.

สนามสอบที่ ๑๐  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๕๐ ที่นั่ง

  

                                                   ประกาศ ณ วันที่  ๒๒  เดือนตุลาคม  ๒๕๖๑

                                                   
                                                                              (รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.พิพัฒน์  อรุณวิภาส)

                                                                              ผู้อำนวยการศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานฯ

 

 

ดาวน์โหลดประกาศ ศ.ป.สพ. ที่ ๓/๒๕๖๑ เรื่อง สนามสอบและจำนวนที่นั่งสอบสำหรับฯ

 

ขึ้นประกาศ 24 ต.ค. 61