สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

งานสัมมนาครั้งที่ 5 เรื่อง ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะในทางเวชปฏิบัติ (Urological Operation in Practice)

 ดาวโหลดกำหนดการครั้งที่ 5 ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะฯ

ขออภัยที่นั่งเต็มแล้ว

 

 

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา ร่วมกับ
วิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย ภูมิใจเสนอ

งานสัมมนาครั้งที่ เรื่อง ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะในทางเวชปฏิบัติ (Urological Operation in Practice )

จัดขึ้นในวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 

เวลา 09.00-16.30 น. 

ณ ห้องทองฑีฆายุ ชั้น สัตวแพทยสภา

 

พบกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและเนื้อหาที่น่าสนใจ 

          รายชื่อวิทยากร 

                1.รศ.สพ.ญ.ดร.รสมา ภู่สุนทรธรรม 
                   ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                2.ผศ.สพ.ญ.ดร.สุปราณี จิตเพียร 
                  ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

               3.น.สพ.วันชาติ ยิบประดิษฐ์ 
                  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน

               4.ผศ.สพ.ญ.ดร.แนน ช้อยสุนิรชร 
                 ภาควิชาศัลยศาสตร์  คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

หัวข้อบรรยาย

       Basic principle of urological surgery in dogs and cats

               - Urethral repair techniques

               - Feline perineal urethrostomy made it easy

               - Stones removal procedure-made it right and easy

               - Diagnostic image of urinary system

               - Common diseases in urinary system and their medical management

ระเบียบการสมัคร

           ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,000 บาท
           ได้รับหน่วยกิตสะสม หน่วยกิต
           เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ ต.ค. เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 29 ต.ค. 2561เวลา 23.59 น. (ยึดตามหลักฐานการชำระเงิน) ** ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน กรณีลงทะเบียนแล้วแต่ไม่สามารถมาเข้าร่วมได้ ขออนุญาตไม่คืนเงินทุกกรณีผู้ชำระเงินค่าลงทะเบียนเกินจำนวน สามารถเขียนแบบฟอร์มคำร้อง และจะได้รับเงินคืนภายใน 7 - 10 วันทำการ

-----------------------------------------------------

สอบถามเพิ่มเติมในวันและเวลาราชการ

โทร.02-0170700-8 กด 201,203,204
Line@ id : @vetcce
Line id : cce-vet
Facebook Inbox : ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ดาวโหลดกำหนดการครั้งที่ 5 ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะฯ

ขออภัยที่นั่งเต็มแล้ว

 

รายชื่อ เรียงตามพยัญชนะ ก-ฮ
*หมายเหตุ : กด Ctrl และ กด f พิมพ์ชื่อที่ต้องการค้นหา กด enter

ลำดับ
ชื่อ-สกุล (น.สพ./สพ.ญ.)
1
กนกประภา เพ็ชรสน
2
กมลธรรม์ สุคนธ์
3
กรกช ทองธวัช
4
กรรณิการ์ ทิพย์กองลาศ
5
กรัณยา ฐาปนวงศ์ศานติ
6
กฤตวิทย์ หงษ์ชุมแพ
7
กวิสรา ประสานจิตร์
8
กษมพร จันทร์แก้ว
9
ก่อเกียรติ สุขแสวง
10
กอบกุล คำสงค์
11
กันนิภา ปะกิคา
12
กัมพล เรียงพวา
13
กิตติพงษ์ คุณประทุม
14
กิตติ์อธิศ รุ่งพิริยะเดช
15
กีรติ ฏิระวิณิชย์กุล
16
ขนิษฐา วิเศษสุข
17
จรัญ คฤหาสน์สุวรรณ
18
จริยา สังทอง
19
จันทนา ขำพัด
20
จันทรฉวี ดีเสมอ
21
จิตต์มนัส เลาวกุล
22
จีรภา งานลอ
23
จุฑาพร ถาวรศิริ
24
จุรีพร รู้จิตร
25
ฉัตรทิพย์ พลน้อย
26
ฉัตรระวี เทือกแถว
27
โฉมฉาย ไทยเจริญ
28
ชญานัน  เก็บสมบัติ
29
ชนมรัตน์ รัตนกร
30
ชนัต ญาณประภาศิริ
31
ชลธิชา สิริสุภัคการย์
32
ชลหทัย ไชยบัง
33
ชวินทร์ ศรีธัญรัตน์
34
ช่อผกา ปัญญาดี
35
ชัยณรงค์ คงชาญแพทย์
36
ชุตินันท์ สุวรรณสิงห์
37
ชุติมา ชูแก้ว
38
ชูจิตต์ อินยิ้ม
39
ฏุฬาณัฏ วันดี
40
ฐิติมา วรรณานิภายน
41
ณัชชารีย์ สิรินธรานนท์
42
ณัฐชยา แก้วไธสง
43
ณัฐฐ์ธวรรณ โสภิพันธ์
44
ณัฐพงศ์ กองทผล
45
ณัฐวีณ์ อุดมบริภัณฑ์
46
ณีรนุช ศรีวรพรต
47
ดารัชพงษ์ แสงทอง
48
ดุริยา อาวะบุตร
49
ต่อพงศ์ บุญสุวรรณ์
50
ทวิรัช ลัดลอย
51
เทอดเกียรติ เมืองขวา
52
ธญสร สุวรรณ
53
ธนัชพงศ์ วัฒนะลักษมีชัย
54
ธนิก ภู่วรวงศ์
55
ธนิตา อรุณเมธี
56
ธวัลยมัย จินดาเจริญศิลป์
57
ธัญรดี กรรณชนกกร
58
ธีรวินท์ บัวมา
59
นพดล มีวงศ์ธรรม
60
นฤนาท พริมมา
61
นลินภัสร์ ภัคสิริไพศาล
62
นัฎพงศ์ สวดประโคน
63
นัยนันท์ สมิตานนท์
64
นารีรัตน์ ชีวมงคลนิมิต
65
นิศากร พูลสุข
66
นิสากร เนตรโพธิ์แก้ว
67
นุจรี ยูงทอง
68
นุชจิรา โชติภัทรศรี
69
บุญขวัญตา รัตนพงศ์
70
เบญจลักษณ์ ลีประไพวงษ์
71
ปทิตตา รวยอารี
72
ประภัสสร ใจดี
73
ปริญญา บุญประกอบ
74
ปรียานุช สุดภวา
75
ปวีณา ถาวรเจริญ
76
ปัทมา ดั่งธนกุล
77
ปิ่นนภา เดชกุมภัณฑ์
78
ปิยนุช พินพันธะ
79
ปิยวรรณ อรรคฮาด
80
ปุณพล พุ่มโพธิ์
81
พงศ์พร กาวิรส
82
พงษกร คล้ายแก้ว
83
พชรพรรณ พินทุ
84
พธวรรณ โตแย้ม
85
พรชูดา แก้วกลั่น
86
พรทวี งามหนัก
87
พรพลอย เปรมพินิจพงศ์
88
พรพิมล บรรลุสันติกุล
89
พรพิมล ผลประมูล
90
พรรณธิภา บริกัปปกุล
91
พรรณราย แก้วมณี
92
พิชามญชุ์ แต่งเกลี้ยง
93
พิทวัส ตันสกุล
94
พิพม์นิภา จันทร
95
พีระพันธ์ อุ่นมี
96
พุฒิศักดิ์ โภไคยวิวัฒน์
97
พุทธิดา โรยมณี
98
แพรพลอย พิสิทธิ์รัชต์
99
ภัค รัตนอุดม
100
ภัทราพร เพชรรักษ์
101
ภัสนันท์ สามคุ้มพิมพ์
102
ภูริทัต ยอดเพ็ชร
103
มณฑาทิพย์ เกียรติกำจรชัย
104
มธุกร ขอเจริญ
105
มนรำไพ พุกบ้านยาง
106
มนัส แตงอ่อน
107
มุนินทร์ ตั้งหลักดี
108
เยาวเรศ โชติอ่อน
109
ลักขณา บวรธรรมทัศน์
110
ลัทธวัฒน์ พินพันธะ
111
ลันตา สวนประเสริฐ
112
วทัญญู มุสิกะทัน
113
วรรณดาว สุกรณ์
114
วลัยพร เครือสุวรรณ
115
วสุรมย์ อรุณวุฒิพงศ์
116
วันวิสาข์ ไชโย
117
วาทินี นาคประเสริฐ
118
วิรัลรัตน์ ชัยจินดารัตน์
119
วิไลพร กุณพรม
120
วิไลลักษณ์ ถนอมศักดิ์
121
วิสา จำเหล่
122
ศจีพัตร นพพันธ์
123
ศราวุธ คงเมฆ
124
ศราวุธ สวัสดิ์เอื้อ
125
ศริญญา สามัคคี
126
ศิฐศรา รอดทุกข์
127
ศิระ แปลกโฉมฉิน
128
ศิริญญา เชื้อเมืองพาน
129
ศิรินทร์ เดชเจริญกิจกุล
130
ศิริพร สัมพันธ์เวชกุล
131
ศิริลักษณ์ วงษ์ตั้งมั่น
132
สมประสงค์ ชัยวิรัตน์นุกูล
133
สรวงสรรพ์ แจ้งกิจ
134
สราวุธ ซาซุม
135
สันติภาพ แตงอ่อน
136
สาธิดา สัตยาอภิธาน
137
สิทธิศักดิ์ ตวงวิไล
138
สิรภพ สุขสัก
139
สุดารัตน์ พัชรวาสนันท์
140
สุดารัตน สุวรรณสิทธิ์
141
สุถิรา นุชดารา
142
สุนิสา ปานเจริญ
143
สุพรรษา อำไพรัตน์
144
สุพัตรา ยนจอหอ
145
สุรศักดิ์ ปัดภัย
146
สุวารี ไขสาร
147
เสริมชัย ดีด้วยชาติ
148
โสภิดา พุทธะสุภะ
149
อธิศ หะยาจันทา
150
อพิฑูรย์ เวียงอินทร์
151
อภิมาศ พูลทอง
152
อรุณี หมุนกลาง
153
อลิษา บ่อเงิน
154
อัจฉรารักษ์ ตันเจริญ
155
อัธยา พวงคำ
156
อาทิตย์ หิรัตนพันธุ์
157
อานนท์ วิไลรัตน์
158
เอกรินทร์ วัฒนพลาชัยกูร

 update 081061-16.00 น.