สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประชาสัมพันธ์การทำประชาพิจารณ์ร่าง พระราชบัญญัติ พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 

 

ดาวน์โหลดร่างนิวเคลียร์ฯ ผ่าน คกก.5 วาระที่สาม