สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

The Mandatory Use of Closed Circuit Television in Slaughterhouses (England) Regulations 2018 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมกดดาวน์โหลด