สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

 

ประกาศสัตวแพทยสภา

ที่ ๘ / ๒๕๖๑

เรื่อง   รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง หลักสูตรระยะสั้น 

..............................................................................

            ตามประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๓ / ๒๕๖๑  เรื่อง การฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง หลักสูตรระยะสั้น  ลงวันที่ ๒๓  มีนาคม ๒๕๖๑  เพื่อรับลงทะเบียนผู้มีความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมฯ  บัดนี้สิ้นสุดระยะเวลารับลทะเบียน  ในวันจันทร์ที่ ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๑ มีรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมฯ ทั้งสิ้น ๑๖๙ ราย ดังรายนามต่อไปนี้

ลำดับที่

นำ

ชื่อ

สกุล

นาย

กมล

ชัยวงศ์

น.ส.

กัณห์

ไฝขาว

นาง

กัลยา

วิเชียร

นาย

กิตติพงษ์

พานิช

นาย

กิตติพงษ์

วัฒนเศรษฐ

นาง

เกศรา

ซิมเมอร์แมน

นาย

เกียรติศักดิ์

ทรงธรรมวัฒน์

นาย

ไกรร์ชิษฐ์

อรรถวิลัย

นาย

คงพจน์

ศรีพิพัฒน์

๑๐

นาย

จักรกฤษณ์

สอนจันทร์

๑๑

นาย

จักรพันธ์

คอทอง

๑๒

นาย

จักรเพชร

เนติปัญญา

๑๓

นาย

จิตติ

ตระกูลดิษฐ์

๑๔

นางสาว

จีรวรรณ

สาระทัศนานันท์

๑๕

นาย

จุรินทร์

สนธิ

๑๖

นาย

เจษฎาพร

อรุณไพร

๑๗

นาย

ใจเดียว

สิงหะพล

๑๘

นาย

ชนพัฒน์

เกตุแก้ว

๑๙

นาย

ชัยณรงค์

ปาจริยวัฒน์

๒๐

นาย

ชัยฤทธิ์

พันธศรี

๒๑

นาย

ชาญ

เล็กวัฒนะ

๒๒

นาย

ชาตรี

เจริญพร

๒๓

นาย

ชาลี

ธาราวัชรศาสตร์

๒๔

นาย

ชิตภณ

ชูปถัมภ์

๒๕

นาย

ชินวัต

อารีประชาภิรมย์

๒๖

นาย

ชูวิทย์

หงษ์สามสิบเจ็ด

๒๗

นาย

โชตินรินทร์

อิสระภาพตระกูล

๒๘

นาย

ไชยา

หาญชนะ

๒๙

นาย

ณรงค์

บุญพันธุ์

๓๐

นาย

ณรงค์ชัย

ศรีดาวเรือง

๓๑

นาย

ณรงค์ฤทธิ์

ทองรุต

๓๒

นาย

ณรงฤทธิ์

มั่นดี

๓๓

นาย

ณัฐพงศ์

ศุภลักษณ์

๓๔

นาย

ดนัย

ช่วยเนียม

๓๕

นาง

ดรุณี

วิเชียรรัตน์

๓๖

นาย

ดวงจันทร์

ใจจันทร์

๓๗

นาย

ดำรงศักดิ์

จุฑาเกตุ

๓๘

นาย

ดำริ

แก้วสุริยา

๓๙

นาย

ทนงชัย

กาญจนภิญพงศ์

๔๐

นาย

ทวีป

ลัดลอย

๔๑

นาย

ทวีพงศ์

สาระทัศนานันท์

๔๒

นาย

ทวีศักดิ์

พนิกรณ์

๔๓

นาย

เทอดเกียรติ

ปกิรณะ

๔๔

นาย

ธนยศ

นงบาง

๔๕

นาย

ธนเสฏฐ์

ปิติพงศ์เมธิน

๔๖

นาย

ธวัช

ไชโย

๔๗

นาย

ธานินทร์

สินธุประสิทธิ์

๔๘

นาย

ธำรง

ชื่นศรีวิโรจน์

๔๙

นาย

ธีรเดช

ภูผานี

๕๐

นาย

ธีระพงษ์

วงศ์สุพรรณ

๕๑

นาย

ธีระเวช

ศรีนวล

๕๒

นาย

นพดล

บังค่าย

๕๓

นาย

นรินทร์

สุขทอง

๕๔

นาย

นริศ

โภชนจันทร์

๕๕

นาย

นฤชิต

ชูช่วย

๕๖

นาย

นฤพนธ์

โตสวัสดิ์

๕๗

นาย

นิคม

สนั่นเครื่อง

๕๘

นาย

นิรันดร์

สวนสุวรรณ

๕๙

นาย

บรรเทิง

แก้วคูณ

๖๐

นาย

บัณฑิต

สุริยกุล ณ อยุธยา

๖๑

นาย

บุญฤทธิ์

ชูช่วย

๖๒

นาง

ประกายทิพย์

เจนนาวี

๖๓

นาย

ประชา

คงโอ

๖๔

นาย

ประพิศ

เสนาจิตร

๖๕

นาย

ประมุข

ศรีชัยวงษ์

๖๖

นาย

ประสงค์

เรืองสวัสดิ์

๖๗

นาย

ปราโมทย์

นวลวิจิตร

๖๘

นาย

ปรีชา

เพชรรัตน์

๖๙

นาย

ปรีดา

เนียมรอด

๗๐

นาย

พ.ประเสริฐ

เศรษฐศุภพนา

๗๑

นาย

พงศพัศ

จิตชู

๗๒

นาย

พงษ์ศักดิ์

เผือกพ่วง

๗๓

นาย

พนม

พวงดอก

๗๔

นาย

พยงค์

กมลกิจเจริญ

๗๕

นาย

พรชัย

วิจิตธรรมภาณี

๗๖

นาย

พัลลภ

บัวแก้ว

๗๗

นาย

พิเชษฐ์

นิยมไทย

๗๘

นาย

พิทักษ์

ตั้งโภคานนท์

๗๙

นาย

พิบูล

โพธิ์ศรี

๘๐

นาย

พูลสวัสดิ์

กรมแสง

๘๑

นาย

ภูดิส

ทฤษฎิคุณ

๘๒

นาย

ภูมินทร์

แก้วประพันธ์

๘๓

นาย

มงคล

โพธิ์ศรี

๘๔

นาย

มนต์ชัย

อัลภาชน์

๘๕

นาย

มนัส

วงศ์วรรณา

๘๖

นาง

มาลี

ม่วงไหมทอง

๘๗

นาย

ยุทธนา

กลุ่มเหรียญทอง

๘๘

นาย

รังสรรค์

เงินวิลัย

๘๙

นาย

รัฐโรจน์

โรจน์ธนาดำรงค์

๙๐

นาย

เรวัต

ศรีน้อย

๙๑

นาย

เรืองเดช

ปันอ้าย

๙๒

นาย

ฤทธิรงค์

ชาวโพธิ์

๙๓

นาย

เลิศศักดิ์

จิรยุวัฒนกุล

๙๔

นาย

วรวุฒิ

วาจามั่น

๙๕

นาย

วราวุธ

โภคาพาณิชย์

๙๖

นาย

วัฒนชัย

สุนทรสุวรรณ

๙๗

นาย

วัฒนชัย

เหมทานนท์

๙๘

นาย

วิจิตร

จิตอารี

๙๙

นาย

วิชัย

พรมสวัสดิ์

๑๐๐

นาย

วิชาญ

พลไทย

๑๐๑

นาย

วิทยา

พรหมมี

๑๐๒

นาย

วิทยา

ภูหลงเพีย

๑๐๓

นาย

วินัย

เตืองพลี

๑๐๔

นาย

วิรัตน์

ลาภหลาย

๑๐๕

นาย

วิโรจน์

บุบผาวาสน์

๑๐๖

นาย

วิลาศ

วังตระกูล

๑๐๗

นาย

วิสิษฐ

วิรัทธิโกวิท

๑๐๘

นาย

วิสูตร

คงฤทธิ์

๑๐๙

นาย

วีระ

ศิริผล

๑๑๐

นาย

วีระพงษ์

อารีรักษ์

๑๑๑

นาย

วีระศักดิ์

กาญจนภิญพงศ์

๑๑๒

นาย

วีระศักดิ์

แท่นทอง

๑๑๓

นาย

วีระศักดิ์

เหลืองหิรัญ

๑๑๔

นาย

วุฒิพงษ์

สนั่นเครื่อง

๑๑๕

นาย

สถาพร

หีบเพ็ชร

๑๑๖

นาย

สมเกียรติ

ตู้จินดา

๑๑๗

นาย

สมเกียรติ

พันธ์ศรี

๑๑๘

นาย

สมคิด

ชูกลิ่น

๑๑๙

นาย

สมคิด

พฤทธยานันต์

๑๒๐

นาย

สมโชค

กาญจนวัฒน์

๑๒๑

นาย

สมนึก

ชำนาญกูล

๑๒๒

นาย

สมบูรณ์

เครือฟู

๑๒๓

นาย

สมพร

กาญจนวนิชกุล

๑๒๔

นาย

สมพร

แก้วถาวร

๑๒๕

นาย

สมศักดิ์

ไชยมาตย์

๑๒๖

นาย

สมศักดิ์

ธงชัย

๑๒๗

นาย

สมศักดิ์

ศิริติกุล

๑๒๘

นาย

สมศักดิ์

อารมย์ชื่น

๑๒๙

นาย

สวัสดิ์

กิตติโชควัฒนา

๑๓๐

นาย

สันทัด

ปินคำ

๑๓๑

นาย

สัมฤทธิ์

โพธิ์เหลือง

๑๓๒

นาย

สาธิต

ธรรมวาสี

๑๓๓

นาย

สามารถ

รังผึ้ง

๑๓๔

นาย

สายัณห์

ชาเวียง

๑๓๕

นาย

สิน

กาญจน์พิพัฒน์

๑๓๖

นาย

สุกฤษณ์ธัชม์

พันธ์ศรี

๑๓๗

นาย

สุจิตร

เรืองเรณ

๑๓๘

นาย

สุชาติ

สุวรรณศรี

๑๓๙

นาย

สุทธิพงศ์

ชื้อโสภณ

๑๔๐

นาย

สุทัศน์

โสไกร

๑๔๑

นาย

สุนทร

นิลพันธ์

๑๔๒

นาย

สุพล

ปานพาน

๑๔๓

นาย

สุพิชญ์

มงคลปทุมรัตน์

๑๔๔

นาย

สุรศักดิ์

จตุรนต์รัศมี

๑๔๕

นาย

สุรสิทธิ์

วงศ์วัฒนะ

๑๔๖

นาย

สุระชัย

รักสละ

๑๔๗

นาย

สุรัตน์

ภิรมย์ขวัญ

๑๔๘

นาย

สุริยะ

ริยาพันธุ์

๑๔๙

นาย

สุริยา

แท่งทองหลาง

๑๕๐

นาย

สุวิช

สุภาธง

๑๕๑

นาย

สุวิทย์

เจ้ยชุม

๑๕๒

นาย

เสกสรรค์

กอคูณ

๑๕๓

นาย

อนันต์

เสาร์พูล

๑๕๔

นาย

อนาวิล

คงช่วย

๑๕๕

นาย

อนุชา

ใจเสน

๑๕๖

นาย

อนุชา

ธีรพิทยานนท์

๑๕๗

นาย

อนุพงศ์

ชูยิ่งสกุลทิพย์

๑๕๘

นาย

อภิชาติ

นิติศิริ

๑๕๙

นาย

อมรศักดิ์

จันทนสมิต

๑๖๐

นาย

อลงกต

โตแฉ่ง

๑๖๑

นาย

อัมพล

พัวพัฒนกูล

๑๖๒

นาย

อัศวิน

ศรีถาการ

๑๖๓

นาย

อานนท์

จุลภักดีเกื้อหนุน

๑๖๔

นาย

อารมณ์

ภักดีพิบูลย์

๑๖๕

นาย

อำนาจ

นรสาร

๑๖๖

นาย

อำนาจ

รุ่งโรจน์ศรีบุญ

๑๖๗

นาย

อำพล

ศรีประสาท

๑๖๘

นาย

อุทัย

ลุนราศรี

๑๖๙

นาย

โอฬาร

นวานุช

 

              ทั้งนี้  ขอให้ผู้ลงทะเบียนมารายงานตัว และเข้ารับการฝึกอบรมฯได้ในวันเสาร์ที่ ๙ – วันพุธที่ ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๖๑  และเข้ารับการสอบเพื่อวัดผลในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๖๑ เวลา  ๘.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมทองฑีฆายุ  ชั้น ๔  ตึกสำนักงานสัตวแพทยสภา เลขที่ ๖๘/๘  หมู่ ๑  ตำบลบางไผ่  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐  หากไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิเข้ารับการอบรมฯ

 

                                                        ประกาศ ณ วันที่  ๑๕   พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖๑

                                                                (นายสัตวแพทย์สุเมธ   ทรัพย์ชูกุล)

                                                                        เลขาธิการสัตวแพทยสภา

 

    

ลงข้อมูลวันที่ 150561 เวลา 16.36 น.