สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

สัมมนาวิชาการ “สานความร่วมมือในการควบคุม ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า”

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561

ห้องทองฑีฆายุ ชั้น 4 สำนักงานสัตวแพทยสภา นนทบุรี

ช่วงเช้า

บรรยาย ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าและมาตรการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยโดย
-กรมปศุสัตว์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
-กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
-กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ดำเนินรายการโดย นายสัตวแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ พลายยงค์ สการะเศรณี ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค

 

 

ช่วงบ่าย

แสดงเจตนารมย์การประสานความร่วมมือเครือข่ายวิชาชีพการสัตวแพทย์ในการควบคุมป้องกันและ
กำจัดโรคพิษสุนัขบ้า

-สัตวแพทยสภา
-สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
-สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย
-ภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
-กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
-กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
-สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
-คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์