สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภา

ที่  ๒ / ๒๕๖๑

เรื่อง  ผลการเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภา

-------------------------------------------------------------------------------

                    ตามที่ได้มีการเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภาวาระปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ เมื่อวันอังคารที่ ๖ เดือน มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๑ ไปแล้วนั้น

                    บัดนี้ คณะอนุกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภา  ได้ประชุมและมีมติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑  เมื่อวันที่  ๖  มีนาคม  ๒๕๖๑  จึงขอประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภา วาระปีพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ดังนี้

ลำดับ

รายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง

หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร

หมายเหตุ

ศ.สัตวแพทย์หญิง ดร.อัจฉริยา

ไศละสูต

 

 

ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธวัชชัย

ศักดิ์ภู่อร่าม

นายสัตวแพทย์สุเมธ

ทรัพย์ชูกุล

๑๙

รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.พิพัฒน์

อรุณวิภาส

๑๓

รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.นริศ

เต็งชัยศรี

๑๘

ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธีระศักดิ์

พราพงษ์

รศ.สัตวแพทย์หญิง ดร.สุณี

คุณากรสวัสดิ์

๑๒

ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.วรกิจ

เชิดชูธรรม

๑๔

สัตวแพทย์หญิงกัลยา

เก่งวิกย์กรรม

๑๑

๑๐

ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.วุฒิชัย

กลมเกลียว

๑๐

๑๑

นายสัตวแพทย์พรชัย

สุวรรณาภิรมย์

๑๒

รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.พิษณุ

ตุลยกุล

๑๓

สัตวแพทย์หญิง ดร.ดรุณี

ทันตสุวรรณ

๑๔

รศ.ดร.นายสัตวแพทย์กัมพล

แก้วเกษ

๒๐

๑๕

รศ.ดร.นายสัตวแพทย์จิตรกมล

ธนศักดิ์

๑๖

นายสัตวแพทย์คณิน

รุจิเสรีกุล

๑๗

๑๗

ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.พีรศักดิ์

สุทธิโยธิน

๑๘

นายสัตวแพทย์ณรงค์

สุธัมนาถพงษ์

๒๑

 

          ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสัตวแพทยสภา รายงานตัวตั้งแต่วันที่  ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ – ๒ เมษายน  ๒๕๖๑  ในวันและเวลาราชการ  ณ สำนักงานสัตวแพทยสภา ๖๘/๘ หมู่ ๑ ถ.นครอินทร์    ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐  หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และจะได้เลื่อนผู้ได้คะแนนลำดับถัดไปขี้นมาแทน

         

          ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  เดือน มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๑

 

                                                      (ลงชื่อ) 

                                                                     (ศ.กิตติคุณ นายสัตวแพทย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์  ชัยบุตร) 

                                                                ประธานคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภา