สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

การเข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน ของสัตวแพทยสภาปากีสถาน Pakistan Veterinary Medical Council (PVMC)  ณ สัตวแพทยสภา

สัตวแพทยสภาปากีสถาน (Pakistan Veterinary Medical Council หรือ PVMC) โดย Dr. Muhammad Arshad, President PVMC และคณะจำนวนทั้งหมด ๖ คนได้เข้าเยี่ยมและดูงานของสัตวแพทยสภา ประเทศไทย  ณ สำนักงานสัตวแพทยสภา เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. โดยนายกสัตวแพทยสภาได้มอบหมายให้ ศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.อัจฉริยา ไศละสูต อุปนายกคนที่หนึ่ง สัตวแพทยสภา และประธานคณะอนุกรรมการด้านการต่างประเทศ และคณะอนุกรรมการด้านการต่างประเทศให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับสัตวแพทยสภาและภาระกิจต่างๆ และมอบของที่ระลึกแก่คณะสัตวแพทยสภาปากีสถาน ทาง PVMC ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับสัตวแพทยสภาปากีสถานและงานทางด้านสัตวแพทย์และปศุสัตว์ในประเทศปากีสถาน

        สัตวแพทยสภาปากีสถานให้ความสนใจเป็นอย่างมากเกี่ยวกับภาระหน้าที่ของสัตวแพทยสภาประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจของสัตวแพทยสภา ประเทศไทย ในด้านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์และการจัดการสอบประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ และการรับรองสถาบันผลิตบัณฑิตสัตวแพทยศาสตร์

         โดยสัตวแพทยสภาปากีสถาน (Pakistan Veterinary Medical Council หรือ PVMC) ได้เดินทาง ไปเข้าเยี่ยมและดูงาน ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. กรมปศุสัตว์ เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. และคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.

 

Pakistan Veterinary Medical Council (PVMC) Visits

Veterinary Council of Thailand (VCT)

March 12, 2018

 

LIST OF PARTICIPANTS

Pakistan Veterinary Medical Council (PVMC)

 1. Dr. Muhammad Arshad, President PVMC, 41-Mauve Area, G-10/4, Islamabad.
 2. Dr. Sher Muhammad, Vice President PVMC, Director General (Extension.) Livestock & Dairy Development Department, Bacha Khan Chowk, Peshawar.
 3. Dr. Alamdar Hussain Malik, Secretary/Registrar PVMC, 41-Mauve Area, G-10/4, Islamabad.
 4. Prof. Dr. Masood Rabbani, Pro-Vice Chancellor/Dean, Faculty of Veterinary Sciences, University of Veterinary & Animal Sciences, Lahore. (Convener PVMC Accreditation and Equivalence Committee).
 5. Dr. Ghulam Hussain Jaffar, Director General, Livestock & Dairy Development Department, Brewery Road, Quetta (Member PVMC Accreditation and Equivalence Committee)
 6. Dr. Muhammad Iqbal Khattak, Director, Livestock Research & Development, Bacha Khan Chowk, Peshawar. (Member PVMC Accreditation and Equivalence Committee)

Veterinary Council of Thailand (VCT)

 1. Prof. Dr. Achariya Sailasuta, Vice President of Veterinary Council of Thailand
 2. Dr. Vimonporn Thitisak, Vice President of Veterinary Council of Thailand
 3. Assist.Prof.Dr. Prawit Butudom, Secretary, the Foreign Affairs Sub-Committee, VCT
 4. Assoc.Prof.Dr. Fanan Suksawat, Committee, the Foreign Affairs Sub-Committee, VCT
 5. Dr. Damnern Sohsuebngrm, Committee, the Foreign Affairs Sub-Committee, VCT
 6. Dr. Anuchit Sitthichaiyakul, Committee, the Foreign Affairs Sub-Committee, VCT
 7. Dr. Darunee  Thuntasuwan, Committee, the Foreign Affairs Sub-Committee, VCT
 8. Dr.Jeera Sornnuwat DVM., Chief of Administration, Office of The Veterinary Council of Thailand, VCT

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 ดาวน์โหลด The Veterinary Council of Thailand (VCT)

 Presentation to Thailand