สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย

ที่ ๑/๒๕๖๑

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ
การสัตวแพทย์สาขาต่างๆ พ.ศ. ๒๕๖๑

___________________________________________

 

          ตามประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๑๘/๒๕๖๐ เรื่อง การสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์สาขาต่างๆ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่เปิดรับสมัครผู้สมัครสอบ ระหว่างวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ มีผู้สมัครสอบที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีสิทธิ์เข้าสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์สาขาต่างๆ รวม ๕๘ คน  ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

 

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

สาขา

สัตวแพทย์หญิงเยาวลักษณ์  ปัญญสิงห์

พยาธิวิทยา

นายสัตวแพทย์เกษม  รัตนภิญโญพิทักษ์

พยาธิวิทยา

สัตวแพทย์หญิงจารุวรรณ  คนมี

เวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์

นายสัตวแพทย์ศิริชัย  เตชรุ่งชัยกุล

เวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์

นายสัตวแพทย์ณรงค์  ทิพธนวัฒนะ

เวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์

สัตวแพทย์หญิงปาณิสรา  คุณกิตติ

เวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์

สัตวแพทย์หญิงเฉลิมขวัญ  นนทะโคตร

ศัลยศาสตร์

สัตวแพทย์หญิงนภาภรณ์  เสนารัตน์

ศัลยศาสตร์

สัตวแพทย์หญิงณัฏฐิกา  โกฎแสง

ศัลยศาสตร์

๑๐

สัตวแพทย์หญิงธนิกุล  ศรีธัญรัตน์

ศัลยศาสตร์

๑๑

สัตวแพทย์หญิงลัดดาวรรณ   สมรูป

ศัลยศาสตร์

๑๒

นายสัตวแพทย์สุวลักษณ์  ศรีสุภา

ศัลยศาสตร์

๑๓

นายสัตวแพทย์ครรชิต  พงษ์เพชร

ศัลยศาสตร์

๑๔

นายสัตวแพทย์ธนวุฒิ  เหมนิลรัตน์

ศัลยศาสตร์

๑๕

สัตวแพทย์หญิงนวพร  สงค์รอด

ศัลยศาสตร์

๑๖

สัตวแพทย์หญิงปิโยรส  โพธิพงศธร

ศัลยศาสตร์

๑๗

นายสัตวแพทย์สุวิชา  จุฑาเทพ

ศัลยศาสตร์

๑๘

นายสัตวแพทย์ธาเนศ  อนุศักดิ์เสถียร

ศัลยศาสตร์

๑๙

สัตวแพทย์หญิงนาฏทิวา  ไชยวรวิทย์สกุล

ศัลยศาสตร์

๒๐

นายสัตวแพทย์ชุมพล  จิตรกร

ศัลยศาสตร์

๒๑

นายสัตวแพทย์สิรันดร์  ถึกอ่ำ

ศัลยศาสตร์

๒๒

สัตวแพทย์หญิงลลนา  เอกธรรมสุทธิ์

ศัลยศาสตร์

๒๓

นายสัตวแพทย์ธีรพล  ชินกังสดาร

ศัลยศาสตร์

๒๔

สัตวแพทย์หญิงอนัญญา  พงษ์ประดิษฐ์

ศัลยศาสตร์

๒๕

สัตวแพทย์หญิงอารีรัตน์  อากาศวิภาต

ศัลยศาสตร์

๒๖

สัตวแพทย์หญิงนิตยา  บุญบาล

ศัลยศาสตร์

๒๗

สัตวแพทย์หญิงรติพร  ตันติศักดิ์

ศัลยศาสตร์

๒๘

สัตวแพทย์หญิงศิวาพร  พัฒนาสิทธิเสรี

ศัลยศาสตร์

๒๙

นายสัตวแพทย์เกรียงไกร  ทองก้อน

ศัลยศาสตร์

๓๐

สัตวแพทย์หญิงนุสรา  ปัทมพันธุ์

ศัลยศาสตร์

๓๑

นายสัตวแพทย์ชลวัฒน์  พัชรินทร์ศักดิ์

ศัลยศาสตร์

๓๒

สัตวแพทย์หญิงสุชาดา  หัทยานานนท์

อายุรศาสตร์

๓๓

สัตวแพทย์หญิงอรอุมา  สิรยายน

อายุรศาสตร์

๓๔

นายสัตวแพทย์ประกิจ  เกาะกายสิทธิ์

อายุรศาสตร์

๓๕

นายสัตวแพทย์ภัทรกฤช  ธีวสุตระกูล

อายุรศาสตร์

๓๖

สัตวแพทย์หญิงอุบลรัตน์  นิมิตไตรทิพย์

อายุรศาสตร์

๓๗

สัตวแพทย์หญิงธนวัน  มังคละพฤกษ์

อายุรศาสตร์

๓๘

สัตวแพทย์หญิงสถิตภัค  นันทสันติ

อายุรศาสตร์

๓๙

นายสัตวแพทย์เสลภูมิ  ไพเราะ

อายุรศาสตร์

๔๐

นายสัตวแพทย์อานนท์  ชุมคำลือ

อายุรศาสตร์

๔๑

สัตวแพทย์หญิงอรรัศมี  วิมุกตะนันทน์

อายุรศาสตร์

๔๒

นายสัตวแพทย์สมิต  ศรีสำราญ

อายุรศาสตร์

๔๓

สัตวแพทย์หญิงบงกช   สุภาพ

อายุรศาสตร์

๔๔

สัตวแพทย์หญิงคคนางค์  ปิยะรังษี

อายุรศาสตร์

๔๕

นายสัตวแพทย์กฤษฎา  บุญอร่ามเรือง

อายุรศาสตร์

๔๖

นายสัตวแพทย์จักรพันธุ์  วรรณวงศ์

อายุรศาสตร์

๔๗

นายสัตวแพทย์สมจินต์  สุทธิกาญจน์

อายุรศาสตร์

๔๘

สัตวแพทย์หญิงสิริภัทรา  เนตรมัย เดชกัลยา

อายุรศาสตร์

๔๙

นายสัตวแพทย์โอสธี  เดชกัลยา

อายุรศาสตร์

๕๐

สัตวแพทย์หญิงทิพยพร  ตรีพุทธวัตน์

อายุรศาสตร์

๕๑

สัตวแพทย์หญิงชลลดา  โสดารัตน์

อายุรศาสตร์

๕๒

สัตวแพทย์หญิงกฤษณี  บัวเทศ

อายุรศาสตร์

๕๓

สัตวแพทย์หญิงขวัญหทัย  โรจนโกเมศ

อายุรศาสตร์

๕๔

สัตวแพทย์หญิงสุกัญญา  ผลิตกุล

อายุรศาสตร์

๕๕

สัตวแพทย์หญิงณัฐกานต์  อวัยวานนท์

สัตวแพทย์สาธารณสุข

๕๖

สัตวแพทย์หญิงศุกลรัตน์  บุณยยาตรา

สัตวแพทย์สาธารณสุข

๕๗

สัตวแพทย์หญิงฐิติวรรณ  พัฒนเสถียรกุล

สัตวแพทย์สาธารณสุข

๕๘

นายสัตวแพทย์นิติพงษ์  หอมวงษ์

สัตวแพทย์สาธารณสุข

 

                 กำหนดวันเวลาและสถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

 

                                                                           ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                                                  (ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. รุ่งโรจน์  ธนาวงษ์นุเวช)

                                                                                          ประธานคณะผู้บริหาร

                                                                วิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย

 

 

ดาวน์โหลดประกาศวิทยาลัยฯ ที่1/2561 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่ออนุมัติบัตร สาขาต่างๆ พ.ศ. 2561