สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศสัตวแพทยสภา

ที่  ๓  / ๒๕๖๑

 เรื่อง การฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง  หลักสูตรระยะสั้นปี ๒๕๖๑                

-----------------------------

                    อาศัยความตามหมวด ๒ ข้อ ๖ แห่งข้อบังคับสัตวแพทยสภาว่าด้วยการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์  พ.ศ.๒๕๔๖  และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสัตวแพทยสภาในการประชุมครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๑  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  คณะกรรมการสัตวแพทยสภามีมติเห็นชอบให้ประกาศเรื่อง การฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง หลักสูตรระยะสั้นปี ๒๕๖๑ดังนี้

 

                   การฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ฯ 

                   ๑.  หลักสูตรการฝึกอบรม

                             เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง หลักสูตรระยะสั้นที่สัตวแพทยสภารับรอง                     

                             ผู้ผ่านการฝึกอบรมต้องผ่านการทดสอบ และการประเมินผลความรู้ตามที่สัตวแพทยสภาและสถาบันฯกำหนด

 

                   ๒.  คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

                            ๒.๑  เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ชั้นสอง และ

                            ๒.๒  ผ่านการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ชั้นสองหลักสูตรระยะยาว

 

                  ๓.  รายละเอียดของหลักสูตร

                            ๓.๑  กำหนดการของหลักสูตรการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ของผู้ต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง  หลักสูตรระยะสั้น 

มีจำนวน ๗ รายวิชา ให้ดำเนินการอบรมเป็น Block system 

 

วันที่ ๑

โรคและการป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยง (๕ ชั่วโมง)

กฏหมายและจรรยาบรรณ (๓ ชั่วโมง)

วันที่ ๒

โรคและการป้องกันโรคในปศุสัตว์ (๗ ชั่วโมง)

การใช้ยาและชีววัตถุสำหรับสัตว์ (๑ ชั่วโมง)

วันที่ ๓

โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนและความปลอดภัยของอาหาร (๖ ชั่วโมง)

การใช้ยาและชีววัตถุสำหรับสัตว์ (๒ ชั่วโมง)

วันที่ ๔

การจัดการดูแลสุขภาพสัตว์ระดับฝูงและการสูญเขา แต่งกีบ (๘ ชั่วโมง)

วันที่ ๕

การตั้งท้อง การคลอด และเทคนิคการผสมเทียม การควบคุมประชากรสัตว์ (๘ ชั่วโมง)

วันที่ ๖

สอบข้อสอบปรนัย (๓ ชั่วโมง)

 

 

                  ๓.๒  การวัดผลของหลักสูตรการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ของผู้ต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง หลักสูตรระยะสั้น ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ  จะต้องสอบผ่านเกณฑ์ ๖๐ % ของข้อสอบรวมจำนวน ๑๒๐ ข้อ โดยลักษณะของข้อสอบให้เป็นข้อสอบปรนัย มี ๕ ตัวเลือก สัดส่วนของจำนวนข้อสอบต่อรายวิชามีดังนี้

                       - โรคและการป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยง (๑๕ ข้อ)

                       - โรคและการป้องกันโรคในปศุสัตว์ (๒๑ ข้อ)

                       - โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนและความปลอดภัยของอาหาร (๑๘ ข้อ)

                       - การใช้ยาและชีววัตถุสำหรับสัตว์ (๙ ข้อ)

                       - การจัดการดูแลสุขภาพสัตว์ระดับฝูง และการสูญเขา แต่งกีบการ (๒๔ ข้อ)

                       - การตั้งท้อง การคลอด เทคนิคการผสมเทียม และการควบคุมประชากรสัตว์ (๒๔ ข้อ)

                      - กฎหมายและจรรยาบรรณ (๙ ข้อ)

 

              ๔.  วัน เวลา สถานที่

                    ผู้ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรม

                      - จะต้องเข้าอบรมฯตั้งแต่วันที่ ๙ – ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๖๑  และสอบเพื่อวัดผลในวันที่  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๖๑

                     - ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

                     - ณ ห้องประชุมทองฑีฆายุ  ชั้น ๔  ตึกสำนักงานสัตวแพทยสภา เลขที่ ๖๘/๘ หมู่ ๑ ตำบลบางไผ่  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐

               ๕. การรับสมัคร

                      - ผู้ประสงค์ที่จะเข้ารับการฝึกอบรมฯ กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนพร้อมแนบเอกสารดังนี้

                          ๕.๑  แบบฟอร์มลงทะเบียน ระบุข้อมูลอย่างชัดเจน

                          ๕.๒  สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ชั้นสอง

                          ๕.๓  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ

                    -  ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน  พร้อมการชำระเงินไปยังสัตวแพทยสภา   ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เมษายน   ๒๕๖๑

                     - สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการลงทะเบียนได้ที่  www.vetcouncil.or.th

 

                   ๖. ค่าใช้จ่าย

                             ค่าลงทะเบียนคนละ  ๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน)  รวมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมภาคทฤษฎี ค่าอุปกรณ์ประกอบการฝึกปฏิบัติการและค่าเอกสาร (ไม่รวมค่าที่พักและอาหาร) 

 

                                                            ประกาศ ณ  วันที่  ๒๓  เดือนมีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๑

                                                           (ศ.คลินิก นายสัตวแพทย์ ดร.สุวิชัย    โรจนเสถียร)

                                                                             นายกสัตวแพทยสภา

 

 

ดาวน์โหลดประกาศ 3/2561 การฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ฯสัตวแพทย์ชั้นสอง ปี 2561

ดาวน์โหลดใบชำระเงิน PayinVET - 59006(ฝึกอบรมชั้นสอง)6000บาท

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียน ชั้นสอง

ดาวน์โหลดแบบสอบถามเพื่อต่ออายุชั้นสอง

ดาวน์โหลดข้อมูลที่พัก