สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภา

ที่  ๑/๒๕๖๑

เรื่อง  ผลการรวมคะแนนเลือกตั้ง

 ------------------------------------------

               ตามที่ได้มีการเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภา ในวันอังคารที่  ๖  เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ นั้น   

               บัดนี้ การนับคะแนนของการเลือกตั้งจำนวน ๕ หีบ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันเกี่ยวกับผลการรวมคะแนนเลือกตั้งตามลำดับ หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ดังนี้

ลำดับ

หมายเลขผู้สมัคร

ชื่อ

นามสกุล

คะแนนที่ได้

หมายเหตุ

ศ.สัตวแพทย์หญิง ดร.อัจฉริยา

ไศละสูต

๙๒๒

หากมีข้อคัดค้านการเลือกตั้งฯ ให้ดำเนินการคัดค้านภายในวันที่  ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑

 

 

 

 

ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธวัชชัย

ศักดิ์ภู่อร่าม

๘๔๘

๑๙

นายสัตวแพทย์สุเมธ

ทรัพย์ชูกุล

๘๓๘

๑๓

รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.พิพัฒน์

อรุณวิภาส

๗๙๔

๑๘

รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.นริศ

เต็งชัยศรี

๗๘๕

ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธีระศักดิ์

พราพงษ์

๖๙๒

๑๒

รศ.สัตวแพทย์หญิง ดร.สุณี

คุณากรสวัสดิ์

๖๘๘

๑๔

ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.วรกิจ

เชิดชูธรรม

๖๘๗

๑๑

สัตวแพทย์หญิงกัลยา

เก่งวิกย์กรรม

๖๘๒

๑๐

๑๐

ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.วุฒิชัย

กลมเกลียว

๖๗๖

๑๑

นายสัตวแพทย์พรชัย

สุวรรณาภิรมย์

๖๖๔

๑๒

รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.พิษณุ

ตุลยกุล

๖๔๑

๑๓

สัตวแพทย์หญิง ดร.ดรุณี

ทันตสุวรรณ

๖๓๙

๑๔

๒๐

รศ.ดร.นายสัตวแพทย์กัมพล

แก้วเกษ

๖๒๖

๑๕

รศ.ดร.นายสัตวแพทย์จิตรกมล

ธนศักดิ์

๖๒๒

๑๖

๑๗

นายสัตวแพทย์คณิน

รุจิเสรีกุล

๖๑๘

๑๗

ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.พีรศักดิ์

สุทธิโยธิน

๕๗๐

๑๘

๒๑

นายสัตวแพทย์ณรงค์

สุธัมนาถพงษ์

๔๕๖

๑๙

ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.สุรศักดิ์

เฟื่องวัฒนาพานิช

๔๑๗

๒๐

๑๖

นายสัตวแพทย์ ดร.ณชัย

ศราธพันธุ์

๔๐๗

๒๑

๒๒

นายสัตวแพทย์สมชาย

กฤตยานุกูล

๓๘๗

๒๒

๑๕

นายสัตวแพทย์ศักดา

ฏิระวณิชย์กุล

๓๐๕

 

                ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 

         (ลงชื่อ) .................................................................  ประธานคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งฯ          

                   (ศ.กิตติคุณ นายสัตวแพทย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์  ชัยบุตร)                                       

         

         (ลงชื่อ) .................................................................. อนุกรรมการการเลือกตั้งฯ

                            (นายสัตวแพทย์ประเทือง  สุดสาคร)      

 

         (ลงชื่อ) .................................................................. อนุกรรมการการเลือกตั้งฯ  

                           (รศ.นายสัตวแพทย์วิวัฒน์  ชวนะนิกุล)  

 

         (ลงชื่อ) ................................................................... อนุกรรมการการเลือกตั้งฯ                             

                         (ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ทวีวัฒน์  ทัศนวัฒน์)  

        
         (ลงชื่อ) .................................................................... อนุกรรมการการเลือกตั้งฯ       

                           (รศ.นายสัตวแพทย์สมชัย  พงศ์จรรยากุล)