สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

คลิกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

 

โครงการระดมความเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ....

วันศุกร์ที่  ๒  มีนาคม  ๒๕๖๑    

ณ  ห้องประชุมทองฑีฆายุ  ชั้น ๔ สำนักงานสัตวแพทยสภา จังหวัดนนทบุรี

...................................................................................................................

หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้เสนอร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ....  เพื่อแก้ไขปัญหาในการกำกับดูแลตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี องค์ความรู้ด้านยา  และข้อกำหนดสากลต่างๆ  ทั้งนี้ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์  มีบทบาท  และหน้าที่ในการใช้  และกำกับดูแล  การใช้ยาสัตว์ร่วมอยู่ในกฎหมายยาดังกล่าวด้วย  ดังนั้นเพื่อเป็นการรับทราบข้อคิดเห็นในการดำเนินการ จึงสมควรจัดประชุม เพื่อระดมความเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ....

วัตถุประสงค์

             * เพื่อประชุมชี้แจง  ละรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
             * รบรวม  สรุป และเสนอความคิดเห็นเพื่อเสนอให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการ ปรับปรุง แก้ไขต่อร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ. .... ตามบทบาทและหน้าที่ของวิชาชีพการสัตวแพทย์

วัน เวลา และสถานที่

        วันที่จัดประชุม   วันศุกร์ที่ ๒  มีนาคม ๒๕๖๑

         เวลา              ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

         สถานที่          ห้องประชุมทองฑีฆายุ  ชั้น ๔  ตึกสำนักงานสัตวแพทยสภา ถนนนครอินทร์

                            จังหวัดนนทบุรี

ผู้ร่วมสัมมนา

         สถาบันการศึกษา  สมาคมต่างๆที่เกี่ยวข้อง   สมาชิกสัตวแพทยสภา และผู้สนใจ จำนวน ๕๐ คน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • รับทราบความคิดเห็นต่อพระราชบัญญัติยา ฉบับใหม่
 • เพิ่มบทบาทของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ต่อการกำกับความคุมดูแล การใช้ยา
 • สนับสนุนนโยบายของรัฐ ในการคุ้มครองผู้บริโภค
 • สร้างความเชื่อมั่นในด้านอาหารปลอดภัย  และการส่งออกอาหารที่ผลิตจากสัตว์
 • เสริมสร้างระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผลเพื่อการป้องกันบำบัด  และรักษาโรคในการเลี้ยงสัตว์

รายชื่อคณะผู้จัดโครงการ

ที่ปรึกษา

 • นายกสัตวแพทยสภา
 • อุปนายกสัตวแพทยสภา คนที่ ๑  
 • อุปนายกสัตวแพทยสภา คนที่ ๒  
 • อธิบดีกรมปศุสัตว์
 • ประธานภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

ประธานจัดการประชุม         

 • ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธีระศักดิ์   พราพงษ์  (เลขาธิการสัตวแพทยสภา)

ฝ่ายสถานที่และดำเนินการประชุม

 • นายสัตวแพทย์จีระ สรนุวัตร
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไปสัตวแพทยสภา

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 • คุณจินตนา  ภู่สกุล

ฝ่ายทะเบียนและประเมินผล

 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไปสัตวแพทยสภา

เหรัญญิกและการเงิน

 • ฝ่ายการเงินสัตวแพทยสภา

งบประมาณโครงการระดมความเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ....

๑.   การเลี้ยงรับรองอาหารว่างและเครื่องดื่ม

๓,๕๐๐

    บาท

๒.   ค่าอาหารกลางวัน

๑๔,๐๐๐

บาท

๓.   เอกสารประกอบการระดมความเห็นฯ

๑,๐๐๐

บาท

๔.   อื่น ๆ      

๑,๐๐๐

บาท

                                     รวม     

๑๙,๕๐๐

บาท

       ( หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายข้างต้นสามารถถัวเฉลี่ยข้ามหมวดได้

                   

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการระดมสมองเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ.....

ดาวน์โหลดเอกสารร่างพระราชบัญญัติยา

ดาวน์โหลดเอกสารแบบตอบรับประชุมพระราชบัญญัติยา

คลิกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงาน