สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประชาสัมพันธ์คณะอนุกรรมการการเลือกตั้ง
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

                   คณะอนุกรรมการการเลือกตั้ง ได้ดำเนินการจัดส่งไปรษณีย์แบบลงทะเบียนพร้อมใบตอบรับ    เอกสารแนะนำตัว แนะนำวิธีการลงคะแนนเลือกตั้ง และบัตรเลือกตั้ง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากมีบัตรเลือกตั้งที่ถูกตีคืนจากไปรษณีย์ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกผู้มีรายชื่อแนบท้ายนี้ จำนวน ๔๙ คน  ให้ตรวจสอบและติดต่อขอรับเอกสารแนะนำตัว แนะนำวิธีการลงคะแนนเลือกตั้ง และบัตรเลือกตั้ง โดยมีวิธีดังนี้ 
                    ๑.สามารถเข้ามารับเอกสารได้ด้วยตนเอง ที่สำนักงานสัตวแพทยสภา เลขที่ ๖๘/๘ หมู่ ๑ ถ.นครอินทร์ ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ โทร.๐๒-๐๑๗-๐๗๐๐-๘ ต่อ ๒๐๙ หรือ
                    ๒.สามารถมอบผู้แทนเข้ามารับได้ โดยถ่ายเอกสารสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบ  จำนวน ๑ ฉบับ  พร้อมลงรายมือชื่อและรับรองสำเนาถูกต้อง  ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับ

นำ

ชื่อ

สกุล

วันตีคืน

1

นายสัตวแพทย์

ณรงค์ชัย

พูลทรัพย์เจริญ

20/02/2561

2

สัตวแพทย์หญิง

จุฑามณี

พลค้อ

20/02/2561

3

นายสัตวแพทย์

ชาญชัย

จุลโลบล

20/02/2561

4

สัตวแพทย์หญิง

อุษณากร

พงษ์สง่างาน

20/02/2561

5

สัตวแพทย์หญิง

ดวงดาว

รักษากุล

20/02/2561

6

นายสัตวแพทย์

นวคุณ

ครอบนพรัตน์

20/02/2561

7

สัตวแพทย์หญิง

วิสา

จำเหล่

20/02/2561

8

สัตวแพทย์หญิง

จิตรา

จินานันท์

20/02/2561

9

นายสัตวแพทย์

ปธานิน

จันทร์ตรี

20/02/2561

10

สัตวแพทย์หญิง

ปองขวัญ

มณีรัตน์

20/02/2561

11

นายสัตวแพทย์

ภูเบศ

เกตุประจักษ์

20/02/2561

12

สัตวแพทย์หญิง

สุธาสินี

โชติกเสถียร

20/02/2561

13

สัตวแพทย์หญิง

พิมพ์วลัญช์

กินาวงศ์

20/02/2561

14

นายสัตวแพทย์

ธิติวุฒิ

ปัญญานนท์

20/02/2561

15

สัตวแพทย์หญิง

คมเคียว

พิณพิมาย

20/02/2561

16

นายสัตวแพทย์

วรวิทย์

อังอนันตระกูล

20/02/2561

17

สัตวแพทย์หญิง

สุวิมล

อินทรผกาวงศ์

20/02/2561

18

สัตวแพทย์หญิง

วัชรินทร์

โซ่วิจิตร

20/02/2561

19

สัตวแพทย์หญิง

วัชรี

โซ่วิจิตร

20/02/2561

20

สัตวแพทย์หญิง

พรรณิภา

ผูกพันธ์

20/02/2561

21

นายสัตวแพทย์

อนุกูล

ทวีชัยไพศาลกุล

20/02/2561

22

นายสัตวแพทย์

อัยการ

แก้วเกาะ

20/02/2561

23

สัตวแพทย์หญิง

ภัทรพร

ภักดีดินแดน

20/02/2561

24

สัตวแพทย์หญิง

อรวรรณ

จันทร์มี

20/02/2561

25

สัตวแพทย์หญิง

ประเทืองจิตร

บุญเพ็ง

20/02/2561

26

สัตวแพทย์หญิง

สุภิตพร

สง่าแสง

20/02/2561

27

สัตวแพทย์หญิง

กชพร

พิมพ์สิน

20/02/2561

28

นายสัตวแพทย์

บวร

คณากุล

20/02/2561

29

สัตวแพทย์หญิง

พรพรรณ

จันทะวงค์

20/02/2561

30

นายสัตวแพทย์

โกศล

เอนกลาภถาวร

20/02/2561

31

นายสัตวแพทย์

ชาญฉลาด

แสงทินทอง

20/02/2561

32

สัตวแพทย์หญิง

ลำแพน

แสงมณี

20/02/2561

33

นายสัตวแพทย์

ต่อพงค์

เวียงเจริญ

20/02/2561

34

นายสัตวแพทย์

สุรพล

แฉ่งสูงเนิน

20/02/2561

35

สัตวแพทย์หญิง

มาฆะศิริ

ศมานุกร

20/02/2561

36

สัตวแพทย์หญิง

กนกวรรณ

เกรียงไกรวิทย์

20/02/2561

37

สัตวแพทย์หญิง

อารยา

ชาอินทร์

20/02/2561

38

สัตวแพทย์หญิง

ผ่องพรรณ

พรชัยวัฒนากร

20/02/2561

39

นายสัตวแพทย์

นำชัย

มินะสิงห์

20/02/2561

40

สัตวแพทย์หญิง

อารีนา

หงษ์หนึ่ง

20/02/2561

41

นายสัตวแพทย์

กิตติศักดิ์

แสงสกุล

20/02/2561

42

นายสัตวแพทย์

ศราวุธ

มาอาษา

20/02/2561

43

สัตวแพทย์หญิง

กันติศา

เรืองจ้อย

20/02/2561

44

สัตวแพทย์หญิง

กีรติยา

แตงบุตร

20/02/2561

45

สัตวแพทย์หญิง

ประภาศรี

สิริสร้างถาวร

20/02/2561

46

นายสัตวแพทย์

ธนวัฒน์

สิทธิบริพัฒน์

20/02/2561

47

สัตวแพทย์หญิง

สุปรีดา

พันธ์หอม

20/02/2561

48

สัตวแพทย์หญิง

วรางคณา

วิริยะวรสกุล

20/02/2561

49

สัตวแพทย์หญิง

พรนภา  

ทูลกลาง

20/02/2561