สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประชาสัมพันธ์คณะอนุกรรมการการเลือกตั้ง

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

 

                   คณะอนุกรรมการการเลือกตั้ง ได้ดำเนินการจัดส่งไปรษณีย์แบบลงทะเบียนพร้อมใบตอบรับเอกสารแนะนำตัว แนะนำวิธีการลงคะแนนเลือกตั้ง และบัตรเลือกตั้ง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากมี  บัตรเลือกตั้งที่ถูกตีคืนจากไปรษณีย์ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกผู้มีรายชื่อแนบท้ายนี้ จำนวน ๒๓ คน ให้ตรวจสอบและติดต่อขอรับเอกสารแนะนำตัว แนะนำวิธีการลงคะแนนเลือกตั้ง และบัตรเลือกตั้ง โดยมีวิธีดังนี้

                   ๑.สามารถเข้ามารับเอกสารได้ด้วยตนเอง ที่สำนักงานสัตวแพทยสภา เลขที่ ๖๘/๘ หมู่ ๑ ถ.นครอินทร์ ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ โทร.๐๒-๐๑๗-๐๗๐๐-๘ ต่อ ๒๐๙ หรือ

                   ๒.สามารถมอบผู้แทนเข้ามารับได้ โดยถ่ายเอกสารสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบ   จำนวน ๑ ฉบับ  พร้อมลงรายมือชื่อและรับรองสำเนาถูกต้อง  ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับ

นำ

ชื่อ

สกุล

วันตีคืน

1

นายสัตวแพทย์

กฤษติน

ทองศรีม่วง

16/02/2561

2

นายสัตวแพทย์

อภิสิทธิ์

บุตรอ่อน

16/02/2561

3

นายสัตวแพทย์

พิชยา

วงษาสุข

16/02/2561

4

สัตวแพทย์หญิง

กันนิภา

ปะกิคา

16/02/2561

5

สัตวแพทย์หญิง

มัธย์ฤน

โล่ทอง

16/02/2561

6

นายสัตวแพทย์

ณัฐพงศ์

ไกรว่อง

16/02/2561

7

นายสัตวแพทย์

ศุภณัฐ

กุหลาบศรี

16/02/2561

8

สัตวแพทย์หญิง

อุทุมพร

อินน้อย

16/02/2561

9

นายสัตวแพทย์

พิทวัส

โสภารัตน์

16/02/2561

10

นายสัตวแพทย์

พรรษวุฒิ

สุดใจดี

16/02/2561

11

สัตวแพทย์หญิง

กานต์ชนก

พุทธาสมศรี

16/02/2561

12

นายสัตวแพทย์

สมเกียรติ

วิริยมานะธรรม

16/02/2561

13

สัตวแพทย์หญิง

นิชา

ลักขณา

16/02/2561

14

นายสัตวแพทย์

สุเมธ

คงชาตรี

16/02/2561

15

นายสัตวแพทย์

ชัยวัฒน์

สอนกิจมั่น

16/02/2561

16

นายสัตวแพทย์

รัชฎากร

วงศ์ชยานันท์

16/02/2561

17

นายสัตวแพทย์

การุณย์

แซ่ตั้ง

16/02/2561

18

นายสัตวแพทย์

ธนวัฒน์

ฤกษ์อุดม

16/02/2561

19

นายสัตวแพทย์

คณิณ

วงศารัตนศิลป์

16/02/2561

20

สัตวแพทย์หญิง

ศุภาพิชญ์

คันธาวัฒน์

16/02/2561

21

สัตวแพทย์หญิง

กาญจน์สุดา

วิจิตรพันธ์

16/02/2561

22

สัตวแพทย์หญิง

จุติรัตน์

สุขบำรุง

16/02/2561

23

นายสัตวแพทย์

สงขลา

จุลกะเศียน

16/02/2561