สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประชาสัมพันธ์คณะอนุกรรมการการเลือกตั้ง

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

                   คณะอนุกรรมการการเลือกตั้ง ได้ดำเนินการจัดส่งไปรษณีย์แบบลงทะเบียนพร้อมใบตอบรับเอกสารแนะนำตัว แนะนำวิธีการลงคะแนนเลือกตั้ง และบัตรเลือกตั้ง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากมีบัตรเลือกตั้งที่ถูกตีคืนจากไปรษณีย์ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกผู้มีรายชื่อแนบท้ายนี้ จำนวน ๑๔๔ คน    ให้ตรวจสอบและติดต่อขอรับเอกสารแนะนำตัว แนะนำวิธีการลงคะแนนเลือกตั้ง และบัตรเลือก โดยมีวิธีดังนี้

                   ๑.สามารถเข้ามารับเอกสารได้ด้วยตนเอง ที่สำนักงานสัตวแพทยสภา เลขที่ ๖๘/๘ หมู่ ๑ ถ.นครอินทร์ ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ โทร.๐๒-๐๑๗-๐๗๐๐-๘ ต่อ ๒๐๙

                   ๒.สามารถมอบผู้แทนเข้ามารับได้ โดยถ่ายเอกสารสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบ     จำนวน ๑ ฉบับ  พร้อมลงรายมือชื่อและรับรองสำเนาถูกต้อง  ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับ

นำ

ชื่อ

สกุล

วันตีคืน

สัตวแพทย์หญิง

ปุณยนุช

ภิญโย

๕/๐๒/๒๕๖๑

สัตวแพทย์หญิง

จีราภา

สารธรรม

๕/๐๒/๒๕๖๑

นายสัตวแพทย์

สุมิตร

ดุรงค์พงษ์ธร

๕/๐๒/๒๕๖๑

สัตวแพทย์หญิง

เอมิกา

บุราสัย

๕/๐๒/๒๕๖๑

นายสัตวแพทย์

สมเจต

มณีรัตน์

๕/๐๒/๒๕๖๑

สัตวแพทย์หญิง

ณัฐนันท์

สุภาภัทรานนท์

๕/๐๒/๒๕๖๑

สัตวแพทย์หญิง

อุไรวรรณ

เกลี้ยงแก้ว

๕/๐๒/๒๕๖๑

สัตวแพทย์หญิง

สุพิธาน์

สุนพงศรี

๕/๐๒/๒๕๖๑

นายสัตวแพทย์

สุทัศน์

ตั้งธโนปจัย

๕/๐๒/๒๕๖๑

๑๐

สัตวแพทย์หญิง

กนกอร

มณีผ่อง

๕/๐๒/๒๕๖๑

๑๑

นายสัตวแพทย์

ณัฏฐ์ฌานนท์

นวรศะศิ

๕/๐๒/๒๕๖๑

๑๒

นายสัตวแพทย์

สถาพร

จิรนิธิสกุล

๕/๐๒/๒๕๖๑

๑๓

นายสัตวแพทย์

พงศ์ไศล

ไศละสูต

๕/๐๒/๒๕๖๑

๑๔

นายสัตวแพทย์

อลงกรณ์

ศรีเจริญ

๕/๐๒/๒๕๖๑

๑๕

นายสัตวแพทย์

นันทวัน

คันธี

๕/๐๒/๒๕๖๑

๑๖

สัตวแพทย์หญิง

ชุติรัตน์

หมื่นยุทธ

๕/๐๒/๒๕๖๑

๑๗

สัตวแพทย์หญิง

นินารีมาน

บินนิมะ

๕/๐๒/๒๕๖๑

๑๘

สัตวแพทย์หญิง

วลัยกร

ศรีเจริญ

๕/๐๒/๒๕๖๑

๑๙

สัตวแพทย์หญิง

อภิรัตน์

กุลสันติพงศ์

๕/๐๒/๒๕๖๑

๒๐

นายสัตวแพทย์

สหัสชัย

กนกพิทยาทร

๕/๐๒/๒๕๖๑

๒๑

นายสัตวแพทย์

มนูศักดิ์

วงศ์พัชรชัย

๕/๐๒/๒๕๖๑

๒๒

นายสัตวแพทย์

สิทธิชน

รัตนจันทร์

๕/๐๒/๒๕๖๑

๒๓

สัตวแพทย์หญิง

ปราณี

ตันติวนิช

๕/๐๒/๒๕๖๑

๒๔

สัตวแพทย์หญิง

นงลักษณ์

มูลประหัส

๖/๐๒/๒๕๖๑

๒๕

สัตวแพทย์หญิง

ขนิษฐา

ช่วยรักษา

๖/๐๒/๒๕๖๑

๒๖

สัตวแพทย์หญิง

พูนทรัพย์

มณีศิริ

๖/๐๒/๒๕๖๑

๒๗

นายสัตวแพทย์

โษฑษธา

ฤดีใจ

๖/๐๒/๒๕๖๑

๒๘

สัตวแพทย์หญิง

ณัฐกานต์

ลิขิตอาภากุล

๖/๐๒/๒๕๖๑

๒๙

นายสัตวแพทย์

ณรงค์

เพิ่มพูนสินสุข

๖/๐๒/๒๕๖๑

๓๐

นายสัตวแพทย์

อรรถพล

สุรขันธ์

๖/๐๒/๒๕๖๑

๓๑

สัตวแพทย์หญิง

ปาริฉัตร

ธรรมวิริยะรักษ์

๖/๐๒/๒๕๖๑

๓๒

นายสัตวแพทย์

พิสิษฐ์

สิริธัญกุล

๖/๐๒/๒๕๖๑

๓๓

สัตวแพทย์หญิง

กรณ์นภา

วิทวัสวงศ์

๖/๐๒/๒๕๖๑

๓๔

สัตวแพทย์หญิง

วรรษอ์มร

จักรไชย

๖/๐๒/๒๕๖๑

๓๕

สัตวแพทย์หญิง

หนึ่งฤทัย

จูมดอก

๖/๐๒/๒๕๖๑

๓๖

นายสัตวแพทย์

พอเกียรติ

วัฒนขำ

๖/๐๒/๒๕๖๑

๓๗

สัตวแพทย์หญิง

ทิพย์ภาภรณ์

ศิริภัทรเมธีกุล

๖/๐๒/๒๕๖๑

๓๘

นายสัตวแพทย์

ภูริดล

ไชยมงคล

๖/๐๒/๒๕๖๑

๓๙

สัตวแพทย์หญิง

กอบกุล

คำสงค์

๖/๐๒/๒๕๖๑

๔๐

นายสัตวแพทย์

วีระพล

นวกุลศิรินารถ

๖/๐๒/๒๕๖๑

๔๑

สัตวแพทย์หญิง

กมลชนก

แก้วกาวิล

๖/๐๒/๒๕๖๑

๔๒

สัตวแพทย์หญิง

เนตรนภา

ปล้ำกระโทก

๘/๐๒/๒๕๖๑

๔๓

นายสัตวแพทย์

ธีรศักดิ์

หนูขาว

๘/๐๒/๒๕๖๑

๔๔

นายสัตวแพทย์

สุจริต

อินต๊ะโมงค์

๘/๐๒/๒๕๖๑

๔๕

สัตวแพทย์หญิง

วาทินี

เสาเวียง

๘/๐๒/๒๕๖๑

๔๖

สัตวแพทย์หญิง

ธวัลรัตน์

ตั้งวงศ์สิน

๘/๐๒/๒๕๖๑

๔๗

นายสัตวแพทย์

วรพจน์

อัคควุฒิ

๘/๐๒/๒๕๖๑

๔๘

สัตวแพทย์หญิง

ศลิษา

วิจิตรวาณิชย์พงษ์

๘/๐๒/๒๕๖๑

๔๙

สัตวแพทย์หญิง

วิชญาณี

ภูมิพิทักษ์กุล

๘/๐๒/๒๕๖๑

๕๐

สัตวแพทย์หญิง

ศศิภา

จันทร์ขจร

๘/๐๒/๒๕๖๑

๕๑

สัตวแพทย์หญิง

อนา

พรมมาฤทธิ์

๘/๐๒/๒๕๖๑

๕๒

นายสัตวแพทย์

วัชรพงษ์

สุริยกุล ณ อยุธยา

๘/๐๒/๒๕๖๑

๕๓

นายสัตวแพทย์

วิศรุต

สุดชู

๘/๐๒/๒๕๖๑

๕๔

นายสัตวแพทย์

ดิศรณ์

เสนาะสำเนียง

๘/๐๒/๒๕๖๑

๕๕

สัตวแพทย์หญิง

รวินทรา

ลีลาวิไลลักษณ์

๘/๐๒/๒๕๖๑

๕๖

สัตวแพทย์หญิง

นวพร

จิระชัยพันธุ์

๘/๐๒/๒๕๖๑

๕๗

สัตวแพทย์หญิง

บุญธิดา

อยู่ประจำ

๘/๐๒/๒๕๖๑

๕๘

นายสัตวแพทย์

วรายุ

อันทะชัย

๘/๐๒/๒๕๖๑

๕๙

นายสัตวแพทย์

นราธิป

ผุสดี

๘/๐๒/๒๕๖๑

๖๐

นายสัตวแพทย์

นรเศรษฐ์

ปั้นเหน่งเพชร

๘/๐๒/๒๕๖๑

๖๑

สัตวแพทย์หญิง

อรพรรณ

อาจคำภา

๘/๐๒/๒๕๖๑

๖๒

สัตวแพทย์หญิง

พุธิตา

เรืองอารีย์รัชต์

๘/๐๒/๒๕๖๑

๖๓

นายสัตวแพทย์

ศรัณย์พงศ์

วงศ์มณี

๘/๐๒/๒๕๖๑

๖๔

สัตวแพทย์หญิง

วารีรัตน์

นิติภักดิ์

๘/๐๒/๒๕๖๑

๖๕

สัตวแพทย์หญิง

สิริกร

ภมรสุพรวิชิต

๘/๐๒/๒๕๖๑

๖๖

นายสัตวแพทย์

วชิร

ตระกูลชัยศรี

๘/๐๒/๒๕๖๑

๖๗

นายสัตวแพทย์

เชาวพันธ์

ยินหาญมิ่งมงคล

๘/๐๒/๒๕๖๑

๖๘

สัตวแพทย์หญิง

แพรวพร

ไทยจงรักษ์

๘/๐๒/๒๕๖๑

๖๙

สัตวแพทย์หญิง

ปัทมา

ฤทธิ์ฤาชัย

๘/๐๒/๒๕๖๑

๗๐

นายสัตวแพทย์

ศรัณย์สิริ

นวลมณี

๘/๐๒/๒๕๖๑

๗๑

สัตวแพทย์หญิง

สุพัตรา

อาชญาทา

๘/๐๒/๒๕๖๑

๗๒

สัตวแพทย์หญิง

การะเกศ

ก่อพงศาสตร์

๘/๐๒/๒๕๖๑

๗๓

นายสัตวแพทย์

ศิริวัฒน์

เดชาวาศน์

๘/๐๒/๒๕๖๑

๗๔

นายสัตวแพทย์

ปิยะ

สิริศุภมงคล

๘/๐๒/๒๕๖๑

๗๕

สัตวแพทย์หญิง

เรณู

สุวรรณะ

๘/๐๒/๒๕๖๑

๗๖

สัตวแพทย์หญิง

จริยา

แซ่หว่อง

๘/๐๒/๒๕๖๑

๗๗

นายสัตวแพทย์

ธนากิต

ปราการยานนท์

๘/๐๒/๒๕๖๑

๗๘

สัตวแพทย์หญิง

นภมณี

ทิพยพรตกุล

๘/๐๒/๒๕๖๑

๗๙

นาย

สุชล

ไชยศิริ

๘/๐๒/๒๕๖๑

๘๐

นายสัตวแพทย์

ศุภโชค

แซ่โง้ว

๘/๐๒/๒๕๖๑

๘๑

สัตวแพทย์หญิง

แววมณี

ป้อมหิน

๘/๐๒/๒๕๖๑

๘๒

สัตวแพทย์หญิง

ธีราพร

บูรณ์เจริญ

๘/๐๒/๒๕๖๑

๘๓

นายสัตวแพทย์

รักพงษ์

ตาใจ

๘/๐๒/๒๕๖๑

๘๔

สัตวแพทย์หญิง

รวรรวลัยย์

สอนสุนทร

๘/๐๒/๒๕๖๑

๘๕

สัตวแพทย์หญิง

คัทลียา

คำเลิศ

๘/๐๒/๒๕๖๑

๘๖

นายสัตวแพทย์

รักษิต

สาริมาน

๘/๐๒/๒๕๖๑

๘๗

นายสัตวแพทย์

ก่อเกียรติ

ชีรคุปต์

๘/๐๒/๒๕๖๑

๘๘

นายสัตวแพทย์

มินัย

แก้วกิ่ง

๘/๐๒/๒๕๖๑

๘๙

สัตวแพทย์หญิง

ณัฏฐินี

เจริญผล

๘/๐๒/๒๕๖๑

๙๐

นายสัตวแพทย์

อนาวินทร์

ชินพฤฒิกูล

๘/๐๒/๒๕๖๑

๙๑

นายสัตวแพทย์

ราเชนทร์

ขาวเรือง

๘/๐๒/๒๕๖๑

๙๒

นายสัตวแพทย์

อนุสรณ์

พ่วงพิศ

๘/๐๒/๒๕๖๑

๙๓

นายสัตวแพทย์

เสน่ห์

ทองนุ่ม

๘/๐๒/๒๕๖๑

๙๔

นายสัตวแพทย์

สุภัคพล

ลีเพ็ญ

๘/๐๒/๒๕๖๑

๙๕

สัตวแพทย์หญิง

อุไร

เจอรัมส์

๘/๐๒/๒๕๖๑

๙๖

นาย

ฉัตรชัย

ชาววัง

๑๒/๐๒/๒๕๖๑

๙๗

นายสัตวแพทย์

คมกริช

งามเสน่ห์

๑๒/๐๒/๒๕๖๑

๙๘

นาย

เสน่ห์

ประเสริฐ

๑๒/๐๒/๒๕๖๑

๙๙

นายสัตวแพทย์

สุริยธรรม

จิรพัฒน์สุกุล

๑๒/๐๒/๒๕๖๑

๑๐๐

นายสัตวแพทย์

รชศักดิ์

ศรีสวัสดิ์

๑๒/๐๒/๒๕๖๑

๑๐๑

นายสัตวแพทย์

สมชัย

วิเศษมงคลชัย

๑๒/๐๒/๒๕๖๑

๑๐๒

สัตวแพทย์หญิง

พัชราภรณ์

เลี้ยงนิรัตน์

๑๒/๐๒/๒๕๖๑

๑๐๓

นายสัตวแพทย์

ธนโชติ

ทะเย็น

๑๒/๐๒/๒๕๖๑

๑๐๔

สัตวแพทย์หญิง

อติญา

จินตสุเมธ

๑๒/๐๒/๒๕๖๑

๑๐๕

นายสัตวแพทย์

สมสุข

ช่วยรุย

๑๒/๐๒/๒๕๖๑

๑๐๖

นายสัตวแพทย์

สามารถ

ประสิทธิ์ผล

๑๒/๐๒/๒๕๖๑

๑๐๗

สัตวแพทย์หญิง

กุลธิดา

วาจามั่น

๑๒/๐๒/๒๕๖๑

๑๐๘

นายสัตวแพทย์

ทนง

แก้วนาค

๑๒/๐๒/๒๕๖๑

๑๐๙

สัตวแพทย์หญิง

ภัทราพร

ปวงฟู

๑๒/๐๒/๒๕๖๑

๑๑๐

นายสัตวแพทย์

สุรศักดิ์

ศรีสะอาด

๑๒/๐๒/๒๕๖๑

๑๑๑

นายสัตวแพทย์

ปริญญา

สามารถ

๑๒/๐๒/๒๕๖๑

๑๑๒

นายสัตวแพทย์

อริย์ธัช

โรจน์นิรันดร์

๑๒/๐๒/๒๕๖๑

๑๑๓

สัตวแพทย์หญิง

สิรินทรา

เดชกระจ่าง

๑๒/๐๒/๒๕๖๑

๑๑๔

สัตวแพทย์หญิง

รักษวรรณ

ดีโนนโพธิ์

๑๒/๐๒/๒๕๖๑

๑๑๕

สัตวแพทย์หญิง

บุญญาพร

เทพสุนทร

๑๒/๐๒/๒๕๖๑

๑๑๖

นายสัตวแพทย์

วรุฒ

กลิ่นรัตน์

๑๒/๐๒/๒๕๖๑

๑๑๗

นายสัตวแพทย์

สุขสันต์

ภูมิฐาน

๑๒/๐๒/๒๕๖๑

๑๑๘

สัตวแพทย์หญิง

ศริญญา

สามัคคี

๑๒/๐๒/๒๕๖๑

๑๑๙

สัตวแพทย์หญิง

ศิรินภา

แก้วประการ

๑๒/๐๒/๒๕๖๑

๑๒๐

สัตวแพทย์หญิง

พันทนา

เล็กขาว

๑๒/๐๒/๒๕๖๑

๑๒๑

สัตวแพทย์หญิง

อุษา

แสงนวกิจ

๑๒/๐๒/๒๕๖๑

๑๒๒

สัตวแพทย์หญิง

เบญจพร

ภูธิวงค์

๑๒/๐๒/๒๕๖๑

๑๒๓

สัตวแพทย์หญิง

ประพีร์

เมฆรุ่งเรืองวงศ์

๑๒/๐๒/๒๕๖๑

๑๒๔

สัตวแพทย์หญิง

กมลวรรณ

เจริญชัย

๑๒/๐๒/๒๕๖๑

๑๒๕

สัตวแพทย์หญิง

อภิชญา

โฉมแดง

๑๒/๐๒/๒๕๖๑

๑๒๖

พันโทนายสัตวแพทย์

อภิชัย

ทองศรีรักษ์

๑๒/๐๒/๒๕๖๑

๑๒๗

นายสัตวแพทย์

อนุวัฒน์

พิมปุ้ย

๑๒/๐๒/๒๕๖๑

๑๒๘

นายสัตวแพทย์

เชาเชฏฐฉ์ภาดา

พุฒพิมพ์

๑๒/๐๒/๒๕๖๑

๑๒๙

นายสัตวแพทย์

วินิจ

มะลิสุวรรณ

๑๒/๐๒/๒๕๖๑

๑๓๐

นาย

ประยงค์

คนฉลาด

๑๒/๐๒/๒๕๖๑

๑๓๑

สัตวแพทย์หญิง

หทยา

รุจิขจร

๑๒/๐๒/๒๕๖๑

๑๓๒

นายสัตวแพทย์

ทรงศักดิ์

ชดช้อย

๑๒/๐๒/๒๕๖๑

๑๓๓

สัตวแพทย์หญิง

ฐิติมา

แสงโม้

๑๒/๐๒/๒๕๖๑

๑๓๔

นาย

พูลสวัสดิ์

กรมแสง

๑๒/๐๒/๒๕๖๑

๑๓๕

นายสัตวแพทย์

อธิวัฒน์

วัฒนโชติชวกิตติ์

๑๒/๐๒/๒๕๖๑

๑๓๖

นายสัตวแพทย์

อาณันย์ชัย

สุทธินวน

๑๒/๐๒/๒๕๖๑

๑๓๗

สัตวแพทย์หญิง

ภัณฑิลา

ยงนิธิกุล

๑๒/๐๒/๒๕๖๑

๑๓๘

สัตวแพทย์หญิง

ณิชนันทน์

อักษรสาร

๑๒/๐๒/๒๕๖๑

๑๓๙

สัตวแพทย์หญิง

มัทนา

เอี่ยมสินวัฒนา

๑๒/๐๒/๒๕๖๑

๑๔๐

นายสัตวแพทย์

ดิเรก

แก้วประภา

๑๒/๐๒/๒๕๖๑

๑๔๑

นายสัตวแพทย์

ณัฐพงษ์

นิลเพ็ชร์

๑๒/๐๒/๒๕๖๑

๑๔๒

สัตวแพทย์หญิง

วชิราพร

แสนสม

๑๒/๐๒/๒๕๖๑

๑๔๓

สัตวแพทย์หญิง

ขวัญชนก

รุ่งสุข

๑๒/๐๒/๒๕๖๑

๑๔๔

สัตวแพทย์หญิง

วรัญญู

ภู่เจริญพงศ์

๑๒/๐๒/๒๕๖๑

 

 ตรวจสอบรายชื่อกดปุ่ม ctrl และ f และพิมพ์ชื่อที่ท่านต้องการค้นหา