สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศคณะอนุกรรมการการเลือกตั้ง

ที่ ๓/๒๕๖๐

เรื่อง รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสัตวแพทยสภา

วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔

-------------------------------------------------------------------------

                        ตามที่สัตวแพทยสภา จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสัตวแพทยสภาเป็นกรรมการสัตวแพทยสภา วาระปี พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๔ จำนวน ๑๘ คน ตามมาตรา ๑๖ (๓) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์  พ.ศ. ๒๕๔๕  นั้น  มีสมาชิกสมัครรับเลือกตั้งและคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งได้ตรวจสอบคุณสมบัติครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว จำนวน  ๒๒  คน  ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ

    สกุล

หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร

ศ.สัตวแพทย์หญิง ดร.อัจฉริยา

ไศละสูต

นายสัตวแพทย์พรชัย

สุวรรณาภิรมย์

ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.สุรศักดิ์

เฟื่องวัฒนาพานิช

สัตวแพทย์หญิง ดร.ดรุณี

ทันตสุวรรณ

ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.พีรศักดิ์

สุทธิโยธิน

รศ.ดร.นายสัตวแพทย์จิตรกมล

ธนศักดิ์

รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.พิษณุ

ตุลยกุล

ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธีระศักดิ์

พราพงษ์

ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธวัชชัย

ศักดิ์ภู่อร่าม

ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.วุฒิชัย

กลมเกลียว

๑๐

สัตวแพทย์หญิงกัลยา

เก่งวิกย์กรรม

๑๑

รศ.สัตวแพทย์หญิง ดร.สุณี

คุณากรสวัสดิ์

๑๒

รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.พิพัฒน์

อรุณวิภาส

๑๓

ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.วรกิจ

เชิดชูธรรม

๑๔

นายสัตวแพทย์ศักดา

ฏิระวณิชย์กุล

๑๕

นายสัตวแพทย์ ดร.ณชัย

ศราธพันธุ์

๑๖

นายสัตวแพทย์คณิน

รุจิเสรีกุล

๑๗

รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.นริศ

เต็งชัยศรี

๑๘

นายสัตวแพทย์สุเมธ

ทรัพย์ชูกุล

๑๙

รศ.ดร.นายสัตวแพทย์กัมพล

แก้วเกษ

๒๐

นายสัตวแพทย์ณรงค์

สุธัมนาถพงษ์

๒๑

นายสัตวแพทย์สมชาย

กฤตยานุกูล

๒๒

 

                     จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                               

                                                                     ประกาศ ณ วันที่  ๒๘  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖๐

                                                             (ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายสัตวแพทย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์  ชัยบุตร)

                                                              ประธานคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภา

 

               ดาวน์โหลดประกาศคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งที่ ๓/๒๕๖๐