สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

 

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารในการตรวจสอบรายชื่อสำหรับสมาชิก ชั้นหนึ่ง

------------------------------------------------------------------------------------------

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารในตรวจสอบรายชื่อสำหรับสมาชิก ชั้นสอง

 

 วิธีค้นหา กดคลิดดาวโหลดไฟล์ pdf และเปิดไฟล์ จากนั้นกดปุ่ม Ctrl ตามด้วย F จากแป้นพิมพ์ แล้วทำการพิมพ์ชื่อที่ท่านต้องการตรวจสอบ

 

ประกาศคณะอนุกรรมการการเลือกตั้ง

ที่ ๒ / ๒๕๖๐

เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและรับเลือกตั้งคณะกรรมการสัตวแพทยสภา

วาระปีพ.ศ. ๒๕๖๑ –๒๕๖๔

-----------------------------------------------

                ตามที่สัตวแพทยสภา  จะจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสัตวแพทยสภาเป็นกรรมการสัตวแพทยสภาวาระปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  ตามมาตรา ๑๖ (๓)  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๕  นั้น  คณะอนุกรรมการการเลือกตั้งได้จัดทำบัญชีรายชื่อสมาชิกของสัตวแพทยสภา    ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและรับเลือกตั้งแยกตามลำดับตัวอักษรแนบท้ายประกาศนี้

             ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเห็นว่าตนไม่มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและรับเลือกตั้งดังกล่าว  ให้ยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อ/ถอนชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งด้วยตนเอง  ณ  สำนักงานสัตวแพทยสภา  ภายในวันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๖๐ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตามแบบคำร้องแนบท้ายประกาศนี้  หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ  ทั้งนี้สามารถส่งแบบคำร้องขอเพิ่มชื่อ/ถอนชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ทาง   E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   หรือกล่องรับคำร้องฯหน้าสำนักงานสัตวแพทยสภา

               จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                                                                             ประกาศ  ณ  วันที่  ๖   ธันวาคม   ๒๕๖๐                   

                                                         (ศาสตราจารย์ กิตติคุณ นายสัตวแพทย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์  ชัยบุตร)

                                                                              ประธานคณะอนุกรรมการการเลือกตั้ง

 

ดาวน์โหลดแบบคำร้องขอเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ